Back to collection

History of Ming 明史

卷一百四十一 列傳第二十九 齊泰 黃子澄 方孝孺 練子寧 茅大芳 卓敬 陳迪 景清 連楹 胡閏 王度 Volume 141 Biographies 29: Qi Tai, Huang Zicheng, Fang Xiaoru, Lian Zining, Mao DaFang, Zhuo Jing, Chen Di, Jing Qing, Lian Ying, Hu Run, Wang Du

Click on any word to see more details.

方孝孺〈(原質 胡子 方法 )〉〈( )〉〈()〉〈( )〉〈( )〉〈()〉〈(高翔)〉王度〈(戴德 )〉

方孝孺〈(原質 胡子 方法 )〉〈( )〉〈()〉〈( )〉〈( )〉〈()〉〈(高翔)〉王度〈(戴德 )〉

溧水洪武十七鄉試第一明年進士二部雷震殿太祖郊廟二十八兵部郎中侍郎太祖姓名歷數無遺圖籍手冊簡要詳密即位同參國政尚書遺詔國中奔喪王國朝廷節制骨肉不悅重兵

建文元年相繼七月舉兵」。奸臣:「。」布告天下太祖功臣長興炳文大將軍北伐真定曹國不可當是時五十大喜:「十萬!」上書京師明年東昌任職如故罷兵:「。」進益

天下意中是以進退失據京師不守興復白馬墨脫:「尚書。」方孝孺不屈從兄敬宗謫戍

分宜洪武十八會試第一編修進修東宮太常寺角門:「重兵不法奈何?」對曰:「護衛自守七國不強大小強弱不同。」即位翰林學士同參國政:「先生角門?」頓首:「不敢。」退:「不然在先不法有名問罪手足。」明日白帝

不法於是庶人代王大同齊王京師自焚上書事宜未決:「事勢如此安可不斷?」明日:「稱病。」猶豫:「即位何以天下?」對曰:「先人為人。」:「智勇善用。」於是都督調官軍開平護衛麾下護衛胡騎指揮調北平永清官軍順德都督練兵臨清練兵山海關控制北平憂懼京師稱病:「不若不疑。」遣還未幾將吏:「陷害天子奸臣所為。」

信任書生其所炳文勝敗常事不足曹國炳文無能連敗喪失士馬十萬濟南慟哭:「大事不足贖罪!」

密令微服太湖蘇州知府倡義勤王:「不宜敵人。」京城航海不可嘉興舉事為人成祖不屈族人少長戍邊姓名湖廣正德進士其後

洪武人材起家袁州知府致仕親屬戍邊

方孝孺一字寧海洪武循吏自有雙眸炯炯讀書鄉人韓子。」宋濂知名先輩文藝王道太平為己任臥病絕糧家人:「古人三旬九食!」行路卒業

洪武十五召見太祖舉止皇太子:「。」遣還仇家太祖二十五太祖:「。」漢中教授諸生講學不倦世子陳說道德讀書。」

即位翰林明年講學國家政事好讀書使講解臨朝臣僚面議可否太祖實錄總裁官制文學博士

建文大名上書平安建議:「大名遼東入山海關永平真定北平大兵其後成擒往返使將士定勢進而不難。」以為大理寺使罷兵將士不敢奉詔五月平安發兵餉道指揮武勝上書:「不可。」未幾沛縣河北德州餉道以為世子仁厚其弟使內亂建議白帝錦衣衛北平世子世子啟封不得

明年五月江北下詔四方:「遣人稽延東南北軍舟楫決戰勝負未可知。」帝命舟師戰艦渡江六月乙卯憂懼興復京城援兵不濟社稷乙丑金川自焚是日下獄

成祖北平:「天下讀書種子。」成祖使悲慟殿成祖:「先生自苦周公成王。」:「成王安在?」成祖:「自焚。」:「何不成王?」成祖:「長君。」:「何不成王?」成祖:「家事。」左右:「天下先生不可:「不可。」成祖絕命:「奸臣忠臣發憤血淚交流以此哀哉!」四十門人德慶與其遺骸門外山上

力學篤行孝友賦詩自經秦淮

文章海內爭相傳誦永樂門人》,

仁宗即位禮部:「建文家屬田土其外戍邊放還。」十三三月謫戍後裔浙江江西福建四川廣東三百無後有子洪武二十五上書寧海謫戍以軍世宗松江自稱一時士大夫歸宗》。既而神宗建文忠臣南京

宗族親友前後數百下士原質寧海

原質姑子進士編修太常建文建白不屈

:「。」賢良御史洪武丙子儒士四川建文史館編修陜西僉事世子

胡子榮縣漢中教授建文太祖實錄》,檢討刑部侍郎

友善經歷通判河南參政教授漢中鄉試所得桐城方法

》,家人

四川斷事成祖登極署名不肯望江瞻拜鄉里:「先人廬舍。」

成祖金華宋濂不敢妻子:「汝輩。」自經無錫

洪武起居直言鎮安通判十八貢士廷試對策:「有限陛下區區無窮何以?」太祖一甲第二翰林修撰力行工部侍郎建文方孝孺見信吏部侍郎進退為己任建白未幾御史大夫北征朝中憤激叩首:「陛下執法不能朝廷賣國有余陛下!」大哭經歷御史並不靖江長史上書大計指斥用事用事盛氣:「國事至此不能?」

即位不遜姻戚戍邊從子大亨嘉定知縣進士刑部慟哭賦詩自經

文章學而弘治金川》。使金川書院浩然」。

不知何許人不屈妻子松陽奸黨和尚

泰興博學詩文洪武淮南學官召對稱旨長史董仲舒盡心輔導」,方孝孺建文元年御史淮南激烈

洪武知事建言御史稱帝不屈

瑞安穎悟過人讀書洪武二十一進士給事中鯁直制度天子乘間:「京師天下陛下使服飾太子尊卑無序何以天下?」:「未及。」器重他日八十一」。為政本源」。給事中戶部侍郎

建文:「絕倫雄才大略高帝北平形勝士馬元年南昌萬一控制時而。」翌日叩首:「天下陛下。」

即位建議離間骨肉厲聲:「先帝不用!」使管仲魏徵:「人臣先皇一旦橫行篡奪地下?」不忍:「見用今日。」其三

慷慨姿談論天官輿地無不成祖::「國家三十。」御史方言

同時戶部侍郎死者

丹徒定遠建文戶部飲食起居公署:「天下事今日何為兵貴神速曠日持久銳氣姑息隨之。」主調京師不屈廣西

仙居爽朗不拘飲酒高歌」。折節建文戶部侍郎不屈

宣城明初撫州守禦倜儻萬壽》。太祖久之通經山東參政丁內艱雲南使普定曲靖士兵擊破金幣

建文禮部尚書制度沿革損益百官集議刑獄流民二十太子戰敗大計京師

帝位責問不屈鳳山衣帶》,蒼頭遺骸縊死五月乳母成祖撫寧登州蓬萊洪熙還鄉田產成化寧國知府弘治進士天府

不知