Back to collection

History of Ming 明史

卷一百四十六 列傳第三十四 張武 陳珪 孟善 鄭亨 徐忠 郭亮 趙彝 張信 徐祥 李濬 孫巖 陳旭 陳賢 張興 陳志 王友 Volume 146 Biographies 34: Zhang Wu, Chen Gui, Meng Shan, Zheng Heng, Xu Zhong, Guo Liang, Zhao Yi, Zhang Xin, Xu Xiang, Li Jun, Sun Yan, Chen Xu, Chen Xian, Zhang Xing, Chen Zhi, Wang You

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉

瀏陽豁達勇力燕山護衛成祖起兵雄縣乘勝炳文真定壯士前鋒敗走南軍還擊南軍西水寨前軍失道南軍引兵要路小河陳文歿突出騎兵南軍斬首溺死都督同知成祖即位論功祿五百位次十三第一北平永樂元年十月

泰州洪武大將軍中原龍虎燕山護衛成祖前鋒起兵指揮同知世子遷都僉事泰寧祿二百世子如故永樂北京宮殿條理北征駙馬都尉留守北京十五年命官屬在後十七四月八十五靖國

二十北征下獄歿土木寧國天順廣西明年九月作亂梧州數百下獄弘治寧夏貴人拒絕

海豐山東樞密院明初歸附大軍北征定遠雲南燕山護衛保定南軍數萬攻城城中固守都督同知保定祿二百永樂元年遼東北京皓白致仕十年六月忠勇

左軍北征仁宗即位交阯常山護衛指揮永樂雲南宣德放還英宗即位指揮使天順恩詔伯爵

合肥洪武大興洪武二十五韃靼密雲指揮僉事

所部真定指揮使大寧家口將將攻關成祖大寧數百登山歸路至大北平指揮僉事西紫荊廣昌直抵大同濟南指揮同知滄州北門餉道東昌戰敗還軍深州明年耀完縣明年東平汶上小河戰敗能不京師都督武安祿五百留守北京猶在受封

永樂元年武成侯王安平萬全懷來便相距士馬高城深池蓄水瞭望舉火堅守規畫周詳二月開平

明年北征大軍阿魯論功十二北征中軍中流大軍二十萬人龍門擊破追躡開平成祖在行

仁宗即位大同洪熙元年二月將軍西前將軍大同宣德元年大同招降北部四十九歸附二月

嚴肅士卒大同鎮守軍政不悅自經

合肥河南大軍北征俘獲濟陽指揮僉事洪武開平懷來開平灤河北平自大中軍左軍後軍使前軍白河單騎中流滿殊死高見左右:「壯士!」進攻濟南滄州大戰東昌西水寨克東東平汶上大戰靈璧渡江京師自指同知遷都僉事永康祿一千一百

降附繼母家廟而後儉約恭謹未嘗成祖老成太子監國永樂十一八月忠烈

崇禎從兄歿余年城陷廟主自焚

合肥永平永平指揮懷來永平地接山海關遼東北平成祖炳文真定既而遼東鎮將江陰都督楊文永平內外合擊退未幾高中楊文率眾合擊大敗累進都督僉事成祖即位成安祿二百世伯永樂開平二十一三月興國自經

仁宗宣德

洪武燕山北征萬全懷來永平指揮僉事遷都指揮使成祖稱帝忻城祿永樂北征下獄呂梁徐州經理御史仁宗宣德崇禎南京大清下江

永寧指揮僉事普定指揮僉事

即位大臣調北平密詔憂懼不知所為大驚:「不可無妄家族。」成祖稱病不見成祖成祖起立起兵成祖京師論功都督僉事祿世伯

成祖」。信女以此動靜永樂御史汗馬侯爵恣肆丹陽練湖八十江陰官田七十有司。」:「中山沙洲水道家僮!」不問二十北征辦事復職

仁宗即位宣德元年樂安明年督軍五千河西河道正統五月南京

自立指揮僉事

燕山護衛指揮不知成祖將士甕城內向夜襲西直門不下成祖解甲騎馬平時:「天子自制一方退後者。」指揮中年將士以為天意成祖出入左右先後出師世子攻城未嘗失利遷都指揮使成祖稱帝新昌指揮使明年七月

大冶太祖江州燕山護衛成祖左右起兵轉戰累進指揮使成祖即位論功興安祿十四第一中年永樂五月七十三

十二北征中軍副將開平輕騎往來興和大同宣德元年副將交阯英宗即位正統出界河北陜西天順

祿從弟祖母祖母定襄適人不當五十家貧大中汲水都督興安南京祿二百

洪武燕山護衛起兵招募永平南軍真定大寧鼓噪轉戰山東前鋒小河南軍南軍不能成祖大敗遷都指揮使襄城祿永樂元年鎮江西永新十一月

十五雄偉將略北征出奇料敵成祖遷都以南根本留守仁宗即位鎮山海關未幾南京讀書論事侃侃守法敬禮士大夫南京十八前後二百流涕正統禁軍十一大同寶刀申飭戒備內外凜凜明年歿土木

成化四川將軍兵部尚書永寧居中節制前後斬首四千五百鎧仗牲畜控制太保弘治寬弘下士不得敬禮數年

太子崇禎總督召對陳兵以為十六年命總督明年三月李自成京師宿城陷解甲聽命不足自縊

鳳陽太祖渡江燕山護衛致仕通州宿將使南軍攻城多方力戰三百指揮僉事論功應城祿永樂十一開平通州安置交阯十六威武

來歸通州指揮僉事北平通州成祖即位祿指揮使永樂

全椒太祖指揮僉事指揮同知灤河力戰真定德州不問京師雲陽祿永樂元年巡視中都直隸城池英國交阯豐城西祿五百

太祖立功西雲南北征捕魚燕山護衛指揮僉事轉戰遷都僉事永樂元年四月成祖功臣都督僉事不在公子金鄉於是豐城祿榮昌神機將軍北征十三十一月

立功常山護衛指揮宣德將軍交阯都督黎利不能敗績立功下獄正統指揮使

卒伍燕山護衛指揮僉事起兵遷都指揮同知從子有力肘腋單騎指揮使論功安鄉永樂正月

永樂北征交阯正統十三廣東廣州舟師官軍不能退溺死流寇

洪武燕山護衛指揮僉事起兵遷都指揮同知恭謹受知戎行始終不懈永樂五月

永平歿土木入寇嘉靖奉迎太子太保武定六十余年

荊州燕山護衛起兵京師論功驕縱指揮僉事清遠明年舟師沿海海上切責交阯指揮斬首三萬七千七月祿五百明年交阯北征中軍築城欲降將士先行相機剿滅相距死者震怒切責群臣十二夫婦誹謗未幾仁宗即位指揮僉事

率先歸附勇略大將一旦風雲號稱太祖開國不亦


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary