Back to collection

History of Ming 明史

卷一百六十 列傳第四十八 王彰 魏源 金濂 石璞 羅通 羅綺 張瑄 張鵬 李裕 Volume 160 Biographies 48: Wang Zhang, Wei Yuan, Jin Lian, Shi Pu, Luo Tong, Luo Qi, Zhang Xuan, Zhang Peng, Li Yu

Click on any word to see more details.

魏源
 洪武二十使山東給事中山西參政

 永樂禮部侍郎父喪戶部陝西大疫奉使西嶽新安子女蠲除御史

 陝西僉事肅州御史指揮御史枉法文獻金吾指揮十一八十歸省冠服金幣:「君子居官居家不肖。」稱旨久之御史

 十九二十六巡撫天下給事中河南大臣鄉土而已河南水災流亡長吏不加百餘流民全活北征仁宗即位開封指揮

 宣德元年五月良鄉南京巡撫軍民常事切責:「相距千里使往來小民使御史不以大臣如此君臣同體有所。」都督關隘二月將士帝命兵部三月御史給事中明年四月

 自持用法以為不能御史

 魏源建昌縣永樂進士監察御史松江知府浙東瀕海陝西西安大疫:「一千九十十年。」涼州遭喪洪熙元年浙江按察使

 宣德刑部侍郎河南轉徙有為使侍郎丁憂使倉廩雜役流民大豐刑部侍郎明年永豐盤山江西都督其後官軍四川

 英宗即位尚書正統五月整飭大同便宜行事都督僉事萬全指揮杜衡廣西明年大同帝命左右肅然朔州險要將吏威遠開平龍門火器權貴避役大軍巡撫御史兵部侍郎鎮守參贊朝廷山西河南於是言官大臣御史冒領有勞不問御史

 疑獄推行天下不當侍郎下獄以上罪狀其內亂事三司詔獄刑部陝西僉事深刻郎中告訐施行朔望致仕

 山陽永樂十六進士御史宣德廣東江西浙江郡縣按察司御史能者洪武故事遣使清濁嘉納陝西使

 正統元年上書寧夏守兵漢中鎮守指揮使御史參贊寧夏軍務有心籌畫西晏然寧夏沙洲七星石灰一千三百富民以上邊地不及由此御史更代明年復出御史

 刑部尚書經筵十一安鄉祿戶部言官戶部尚書御史侍郎御史下獄

 福建都督御史不克十三十一月大發將軍參軍御史九龍官軍精兵英宗景帝不問太子賓客戶部尚書太子太保

 四方用兵無遺撙節便宜十六得無未幾也先遣使往來如初堅意即位景泰天下有司收銀如故二月學士以為無有給事中天下有司:「詔書減免?」於是給事中御史失信御史力爭工部吏部尚書理財不可戶部上疏自理骸骨東宮僧道冗食以軍追封沭陽

 剛果接下暴怒刑部戶部

 臨漳永樂國學御史

 正統歷任江西按察使使疑獄歸寧婿:「。」行刑童子道士:「?」童子道士江西數年風紀整肅無不使者

 山西使明年朝廷用物有司擾民買辦

 工部尚書不能十三致仕尚書明年留作軍事巡撫招降稍息逗遛御史

 景帝嗣位論功大理寺尋出天下義勇下獄大同軍餉提督軍務退太子太保

 沙灣決口自黑徐州決口如故內官御史沙灣引水運河水勢:「京師盜賊間有糧餉妻孥』。山東河南窮民多事不及邊患守軍夜行晝伏艱苦邊疆士氣。」沙灣

 兵部尚書協理明年湖廣總督軍務南和天順元年致仕既而論功南京御史不能任事錦衣衛指揮僉事

 永樂山東使正統工部侍郎吳中尚書歸家十五

 字學吉水永樂十年進士御史四川指揮清軍御史交通殿偕同時政交阯知州

 宣德元年黎利戰敗傳檄指揮堅守乘間殺傷:「吾輩盡忠。」固守久攻不下降將大罵不可宣宗大獎戶部員外軍餉:「開平騎士費率軍民米易舊例分之。」

 正統兵部郎中尚書整飭甘肅疏通下獄廣西調東莞都督僉事文武吏部不可

 景帝監國起兵員外居庸關郎中即位御史也先京師天大汲水不得追擊

 景泰元年參軍兼理:「報警徵調朝廷向者門外不知幾何輦下何況塞外韓信自行寒微將士軍事苟全性命爵祿不能。」:「不實誤事德勝門官軍升級武清九千八百陣亡而已所得以為有如韓信專治。」通志不得從前給事中不宜兼職

 軍民戍守徭役終身封爵也先伯顏帖木兒:「將帥山川形勢使使風角使未見所知副將考驗。」

 告急都督同知提督軍務退懷來六月山西大臣重臣雁門關大同國家臣子由是直通

 軍務東宮改建太子:「使萬餘後來中國之一。」不堪御史軍務如故

 通好大言自陳世襲武職給事中天順自陳預謀其二鎮撫致仕成化

 宣德進士英宗即位御史直隸福建

 正統參贊寧夏軍務當代軍民鎮守御史大理參贊如故指揮十一四月不法覆核宦官」,激怒錦衣衛指揮同知謫戍遼東景帝訴冤尚書使瓦剌

 刑部侍郎明年二月雲南四川鎮守松潘茂林不能三百五十威名

 天順御史祿御史御史九疇使下獄廣東參政鞅鞅明年二月鄉人同知天子宦官香木微笑:「朝廷吾輩。」百官家屬戍邊婦女沒入浣衣資產

 先後四川公正宣德進士正統給事中奉命流民景泰改元給事中四川鎮守大臣大理建昌政績山東奉命載道盡心盜賊大臣彈劾御史出身知府不得知府為例英宗北征偕同復辟追念遣使其一廣西按察使

 江浦正統進士刑部郎中

 景泰吉安知府父老不許上官

 廣東使廣西文章越境連山陽山周公新興既而停俸成化銀幣給俸如初所部督建預備六十二陂塘四千六百廣州新會諸城十二民德惟恐使滿軍民相率巡撫

 御史巡撫福建福安解散河南議事流民十八黃河王府祿榆林榆林稱便

 南京刑部侍郎久之尚書二十給事御史致仕淶水景泰進士御史上疏:「利事人臣交錯殿安有陛下富有四海一切。」採用大同:「軍士醫藥義塚死者蒙恩。」

 天順元年吉祥得罪下詔御史遼東頃之赦免南丹復原福建按察使

 成化御史巡撫廣西巡撫南京漕運巡撫南院御史巡撫寧夏兵部侍郎

 十八年代為兵尚書宦官