Back to collection

History of Ming 明史

卷一百六十七 列傳第五十五 曹鼐 鄺埜 王佐 孫祥 袁彬 Volume 167 Biographies 55: Cao Nai, Kuang Ye, Wang Zuo, Sun Xiang, Yuan Bin

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

寧晉繼母宣德代州泰和縣督工京師順天鄉試明年進士一甲第一禮部進士禮部翰林修撰

正統元年經筵。《宣宗實錄章服參預機務為人通達政體歿視事以為翰林學士十年吏部侍郎學士

十四七月也先入寇親征朝臣至大士卒全軍班師不許諸軍大將聽命尚書不得欽天監德清天象示警輿:「天命。」:「臣子不足主上天下安危豈可?」不從前驅定襄:「自此紫荊四十紫荊。」

八月辛酉土木不及瓦剌明日遣使突圍不得及於景帝吏部尚書大學士大理評事英宗復位太傅錦衣進士給事中

江寧永樂十三進士庶吉士舍人大理評事宣宗實錄修撰博學強記詩文學士正統十四三月蒙難歿景帝學士曾孫進士嘉靖南京御史

宜章永樂進士監察御史成祖北京南京大獄一二:「。」遼東戍守百余按問營造北京病者不死

十六群聚不軌陜西按察使以便調剿捕妄言宣德關中天府蠲苛

正統元年進兵侍郎明年尚書督軍邊陲將帥中外謀略武士使山東民間牧馬賠償

十年尚書舊例以下當代京師道遠終身不得以為便瓦剌也先上方增大智謀大臣巡視西北休息緩急不能

也先入寇親征可否上疏:「也先一邊陛下宗廟社稷奈何自重。」回鑾戶部尚書懷來就醫:「至尊在行自便?」車駕入關殿申請:「安知!」:「社稷生靈?」左右明日六十五

為人至孝父子句容教官一見鄉試考官:「考官何以防閑?」寄父:「刑名洗冤使。」受教景泰為主成化

海豐永樂中舉卒業太學給事中器宇凝重宣宗

宣德戶部侍郎以太臨清德州積弊巡視平江十二萬人艱苦南方更番轉運東南受命通州直沽河道屯田事宜

英宗河南收納百出有司甘肅軍餉正統元年鹽課提督京師通州無不

尚書得罪尚書十一安鄉兄弟祿獲釋軍旅耗費府庫空虛從容調劑有方戶部不為赫赫寬厚政務糾紛未嘗人稱君子

土木之變永和死難戶部成化

豐城永樂進士太常博士員外刑部郎中正統刑部侍郎四川茶課常數江淮山東河南平居無能歿刑部尚書大理評事

永和昆山至孝十八湯藥永樂中舉為兵給事中都督錦衣不法持節世子勁直正統給事中工部侍郎歿工部尚書大理評事

南城永樂末年進士監察御史期滿父老宣德十年陜西按察使威望正統十年御史北征居庸關回鑾專屬大將大同同行:「吾輩脫去。」:「輿。」御史大理評事

英宗文武百官土木將相大臣死者不可勝數英國諸侯自有其余姓氏給事御史程式景帝大臣自給御史以下一時

蘭溪進士工科給事中歿使瑞安舍人太常歿太常溧陽上元太常歿太常慈溪進士給事中浙江平陽進士工科給事中建白安福字元曲江進士御史三萬死者蠲租巡視兩浙水災懷遠進士御史貴州國學諸生祭酒進士四川御史謇諤太和蘭溪進士御史莆田御史字源進士兵部車駕郎中婺源程式常熟仁和進士官員外郎字元桐廬進士兵部職方北征郎中慷慨許諾:「奈何?」:「臣子!」尚書:「班師。」不能慈溪進士刑部進士行人進士行人北征妻子報國翰林:「行當。」太仆御史郎中員外舍人大理寺夏官

大同正統十年進士給事中御史守備紫荊也先指揮戰死堅守也先間道夾攻言官退有司戰地不以詣闕成化改元大理寺評事

上虞永樂十六進士南京刑部廣西參政正統使守備白羊土木與其受事也先山口大風人馬不可按劍厲聲大理評事

文質江西新昌正統錦衣校尉北征土木之變也先隨侍左右也先大同京師上下溪澗危險擁護不少土城皇太后景帝群臣沙漠所居轉徙而已周旋患難未嘗違忤天寒

蒙古人其父也先及其部下使也先有所陳請轉達獨居人時

也先也先:「中朝遣使皇帝。」:「中朝遣使往返。」:「。」也先西寧夏江表南京:「天寒道遠陛下不能奈何?」帝力也先而後也先一日支解左右手漠北骨肉

景帝錦衣天順復辟指揮僉事同知無不內閣居第娶妻外戚顯宗賜予優渥患難時事如故十二月指揮使指揮僉事江西請罪:「主使。」自今坐失解職指揮僉事

朝野不為:「。」漆工調南京錦衣衛》。

二月英宗得罪貶官都勻復原未幾下獄充軍南丹成化指揮同知久之指揮使錦衣衛權勢任職行事安靜

十三都督僉事前軍都督世襲錦衣僉事

賜姓錦衣指揮使奉使嗣位塞外侍衛如故

知事英宗北征至大萬全精兵萬人車駕入關上書景帝:「珍羞所居沙漠珍羞宮室至此臣子何以不惜問安塞外臣子。」禮部

土木深入積弱竊柄死地撓敗輿播遷大臣百官不能不出不能使枕藉疆場無益倉皇偷生


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary