Back to collection

History of Ming 明史

卷一百七十三 列傳第六十一 楊洪 石亨 郭登 朱謙 孫鏜 范廣 Volume 173 Biographies 61: Yang Hong, Shi Heng, Guo Deng, Zhu Qian, Sun Tang, Fan Guang

Click on any word to see more details.

〈(從子)〉〈(從子)〉〈()〉〈()〉

六合明初漢中戰死靈璧調開平善騎射成祖北征人馬:「將才。」宣德年命二百西貓兒紅山

英宗尚書怯弱訓練無人遊擊將軍所部五百開平騎兵指揮僉事宿將著名為人機變敏捷出奇未嘗中朝大臣皆知以是

尚書魏源指揮杜衡李全廣西自治都督僉事赤城調將士殺敵:「吾人。」御史朝廷厚待

部長帖木兒西涼嘉獎:「指揮王禎不能撲滅?」伯顏部長至寶大敗慰勞指揮同知銀幣將佐建議開平龍門河川六十指揮使三岔口禿再遷都督同知內臣大同黑山都督軍士九千九百旗牌不許自制有司專擅不問

十二宣德以來未嘗大舉入寇乘間不過軿至大稱為」。瓦剌可汗脫脫太師也先敕令報以嗣後也先帝命開門對曰:「主上城池不敢。」也先景帝監國前後昌平也先景帝即位使:「自今真書。」於是一意堅守也先京師退追擊霸州四十八官軍數百所部京師訓練朝廷宿將將校不得貧弱

景泰元年上方兵部都督張斌坐罪立功而言國家多事得人不問奉天明年大將軍從子左右都督父子極品重兵滿乞休請調不許八月自經

嚴肅士馬一時未嘗文學子弟

:「都督蒼頭十六不足報稱蒼頭。」給俸

舍人從軍正統官署指揮僉事總督永寧景帝即位給事中奉使也先京師都督僉事太監入寇中朝黃金白金指揮都督金幣

指揮操練言官下獄詔令立功未幾升官剿賊遊擊將軍涿諸城訓練

景泰上疏:「也先包藏禍心窺伺邊境妻孥數百宿不下十萬分為誘使正兵大同堅壁出奇我軍夾攻可以得誌。」萬全初設

明年遊擊將軍瓦剌使永寧被酒指揮八十參政敗軍之將上疏自理言官跋扈都督僉事家人久之

永寧懷來也先奉上將士復位下詔廣西龍虎指揮使

善騎射立功開平指揮使指揮僉事景泰元年同知遊擊將軍沿邊御史精兵訓練調遣都督僉事累進巡撫神機天順都督武強也先兵部失利為兵羽林指揮使

躍馬以是知名指揮僉事正統指揮僉事也先京師指揮同知

景泰改元懷來不能永寧用兵不問累進都督僉事:「鹿角臨陣衛士鹿角弓矢相繼無不無不。」

天順都督同知明年青陽彰武副將鎮守如故自信頃之野馬明年榆林金雞平章帖木兒大同

即位自陳前後戰功成化元年河套將軍渡河朔州大同大同副將道出五百獎勵

三十安靜營利代王違法祿十三

父子兄弟名將昌平弘治將軍宿衛曾孫隆慶南京屢加李自成陷京師

渭南異狀方面從子魁梧飲酒相者:「?」指揮僉事善騎射大刀

正統遷都指揮僉事黃牛正月三百黃河追擊山下指揮同知武進大同:「大同左右玉林西八千。」明年:「大同西玉林故城五十東勝水草便利防護。」指揮使延安金山再遷都督僉事將才仿絕倫令人自陳試驗不專

十四都督僉事塞外都督同知智勇其次偏將中朝盡力也先大舉大同西寧武進單騎

監國尚書都督無何武清也先京師都督兵營門外德勝門尚書督軍都督至德門外伏兵死者既而西直門相持論功

景泰元年二月大將軍三萬大同世襲太子太師提督如故

宿不能行禮受命吉祥復辟眷顧特異無不其弟家人錦衣五十四千京大殆盡私人引用太仆郎中龍文員外侍郎八百」。競走給事中成章御史大獄構陷九疇文臣巡撫不得由是大權

進見政事不從張大權利久之不能:「惟獨。」一日:「有事何故?」宣召自此

白帝立碑工部有司建立翰林院撰文永樂以來無為功臣祖宗立碑故事自立帝命既成壯麗翔鳳所居恭順對曰:「王府。」:「。」:「王府?」人主從子定遠驕橫材官數萬中外將帥側目

大同楊斌拷問震怒詔獄請罪放歸田不許不法養病指揮關市大同指揮追捕亡者請罪不問大同遊擊代王祿為己親王招權納賕肆行無忌術士天文重典帝命朝參

明年正月錦衣指揮怨望與其妖言蓄養無賴朝廷動靜不軌不可詔獄伏誅

勇敢善用舍人從軍正統指揮同知也先京師退頗有指揮僉事

景泰改元遊擊將軍守備威遠土城炮擊百余日用流輩都督僉事

家人招納流亡五十給事中御史景帝不問給還流亡而已

大同巡撫不得英宗復辟得誌未幾都督同知遊擊將軍大同來襲壯士禿二十三山七十二以是定遠遊擊如故

天順年命高陽明年安邊彰武連戰轉戰六十生擒四十斬首五百牛羊西北戰功第一戰功起家父兄不義大同及於

天順元年進士籌畫都督妖言土木兵權伏誅

字元武定及長博聞強記議論洪熙授勛

正統錦衣衛指揮僉事騰沖指揮僉事十四車駕北征至大都督僉事廣寧劉安鎮守倉猝學士車駕紫荊」,不從及於當是時大同軍士戰死城門人心慷慨城堞兵械士卒吊死:「共存諸君。」八月也先大同使金幣閉城飛橋侍郎給事中知府伏地慟哭內臣家資也先敵營西壯士劫營明日也先

景帝監國都督同知十月也先京師所部退景帝都督不可用兵方略

景泰元年偵知栲栳二百得所八百土木畏縮八百之一定襄

四月登出東門敗走軍士毒酒飲食死者六月也先入寇奉上城外聲言設計朝服候駕月城伏兵下月也先及門

鎮守使:「大同藩籬如是何以!」感奮也先大同巢穴不還代王乞降兵部