Back to collection

History of Ming 明史

卷一百七十七 列傳第六十五 王翱 年富 王竑 李秉 姚夔 王復 林聰 葉盛 Volume 177 Biographies 65: Wang Ao, Nian Fu, Wang Hong, Li Bing, Yao Kui, Wang Fu, Lin Cong, Ye Cheng

Click on any word to see more details.鹽山永樂十三會試貢士定都北京上第大喜庶吉士大理寺行人

宣德元年御史官吏有罪不問贖罪不得四川松潘都督成都相去八百不能便宜軍糧起運官軍百姓劫掠自首州縣土司社學八千往返有罪蠹吏北京

英宗即位文武大臣鎮守御史都督鎮江西正統松潘指揮國師其弟聚眾都督李安御史遣人其弟國師松潘遂平年代陜西軍民不能

提督遼東軍務以軍將士不力左右惶恐叩頭躬行山海關開原城垣使烽燧相接將士鰥寡軍民邊塞軍餉立法有罪余年牛羊十萬用以

滿御史指揮戍卒妻女一家:「。」{}感激遼東三百名將

十二百余畜產四千六百御史十四廣平脫脫大舉廣寧閱兵自保不可:「。」退停俸半載

景泰太子太保任事大臣督軍兩廣總督將吏明年吏部尚書言官

天順改元致仕乞休力爭相得用人以是

召對便殿先生八十令郎頓首:「聖諭可信。」吏部江西參議回籍入朝大聲下詔

太子成化元年太子太保朝參致仕八十太保

謝絕公余宿歲時朔望未嘗召對侍郎惟恐不當使:「吏部恩怨。」儉素景帝鹽山太學使應舉:「。」婿近畿夫人:「京師反手往來!」夫人乘間夫人不得調遼東同事明珠:「。」不得已從子御史夫人:「我家!」即日金幣:「大臣他人?」奔喪終身:「王公。」賢良方正山林隱逸一二不喜英宗:「人文不及南人質直雄偉緩急得力。」由是晚年御史不無子孫錦衣

大有懷遠會試嚴重宣德給事中糾正違失大體任重其事御史死罪十七詰責

英宗嗣位:「永樂招納官爵遣還故土前衛選民子弟隨侍死亡殘疾二十五調軍民免稅僧道。」施行

陜西參政總理陜西<>九百永樂五十官吏諸生祿減削將校四十頃者十二都督王禎以為過重定額會計軍餉:「所部八十九七十其間大率三分乃至八十鎮守請益駑馬。」士馬浩繁軍民因緣遠近出入宿弊果敢有為權勢關中執法不悅以是屢遭陜西文武將吏停俸留任

滿河南使帝命河南流民二十巡撫土木邊境無後

景泰御史巡撫大同提督軍務尤甚一意州縣太原大同武清武安武進家人按治家人大同專擅襄垣王府教授山西參政威名天下側目相與當事力保:「。」

:「鎮守內官擾民。」不行:「高皇帝定制軍官充軍復職立功不足法官。」如故不得領軍英國邊境耕種還軍

天順元年巡撫頃之以前下詔:「不得。」:「誠如聖諭。」問事致仕

明年南京兵部侍郎戶部巡撫山東御史巡撫如故官吏威名

戶部尚書左右:「戶部不可不喜所以。」出納躬親會計不能事關利害僚屬不敢:「諸君署名。」由是大理如初

陜西用兵非人參政西安知府吏部尚書:「薦賢有所。」骸骨頃之

始終不渝名臣英宗:「戶部不易。」對曰:「他日吏部不可。」屬吏不可不行

其先江夏河州正統進士十一給事中豪邁負氣正色

英宗群臣使出待命伏地錦衣指揮厲聲憤怒:「奸黨!」群臣使:「內官長隨。」血漬當是時天下以是深重言官甚至

帝位也先京師守禦京城御史福壽退指揮鎮守士馬將帥壁壘一新

景泰元年四月浙江鎮守李德:「有罪內官擁護不宜。」:「蒙塵陛下監國群臣呵叱是以文武宿衛軍士憤激不暇顧忌春秋大義使輿播遷奸黨猶在安危未可知以為不足。」:「所以忠義已知介意。」八月都督僉事漕運通州徐州運河明年不得順子諫官:「罪重人事忠臣。」九疇巡撫兼理鹽課

正月:「自修無益民心愛民邦本陛下近親講道君子退小人回天。」下詔直言

鳳陽淮安徐州大水相望上疏不待山東河南饑民不能徐州有余不可:「然後。」威名不得已專擅三月死罪以下入粟。」復命侍郎便宜巡行不足沿淮上大小全活八十五富民二十五饑民五十五七千四千業者五千五百六百病者死者子女道里大作:「御史。」尚書大學士十月御史濟寧尚書三萬五千奉使無狀

明年二月:「比年饑饉薦臻人民淮河冰凍四十僵死妻子劫奪衣食流離載途陛下端居大臣安處廊廟無由使目擊未有不為流涕陛下嗣位以來不敬愛民賢才未盡仁愛實惠財用上供刑罰冤獄法制奉行更張賦稅有司牽制足以陛下天命祖宗倫理恩義逸樂異端修德賞罰財用聚斂貢獻罷工其實如是災變不息。」內外臣工

霍山玉山自稱妖術惑眾捕獲先後稱便

英宗復辟巡撫浙江參政除名江夏宮中倫理恩義感悟歸田有司

天順莊浪都督兵部侍郎白圭參贊軍務明年正月擊退明年歡呼數百不絕

即位給事中御史巡撫大用尚書大學士:「古人不能輿論?」為兵尚書御史朝野

用兵兩廣總督得罪:「天子錄用有罪不當?」上進事宜將帥征討私人禁軍於是給事中御史簡閱十二營軍不若八十

兵部清理大臣修撰給事中張寧舉例憤然:「尚可?」退方向請益九月致仕尚書謝病四月未竟中外百十

。」。」杜門謝客鄉人日出故舊談笑:「大臣自愛?」:「所謂大臣異鄉。」居家二十弘治元年十二月七十五正德太子

曹縣少孤力學正統元年進士延平推官沙縣良民坐下使由是知名御史御史經歷戶部屯田歸田鹽課數百

景帝郎中景泰年命侍郎御史參贊軍務軍民朝廷五千不及城守使者往來宦官鎮守上邊