Back to collection

History of Ming 明史

卷一百九十 列傳第七十八 楊廷和 梁儲 蔣冕 毛紀 石九珤 Volume 190 Biographies 78: Yang Tinghe, Liang Chu, Jiang Mian, Mao Ji, Shi Jiubao

Click on any word to see more details.

〈()〉

介夫新都湖廣僉事十二成化十四十九其父進士庶吉士檢討

為人風姿沈靜詳審有法考究掌故一切法弘治進修。《實錄纂修皇太子大學士正德詹事講筵指斥佞幸傳旨南京吏部侍郎五月南京戶部尚書三月大學士參預機務明年太子太保大學士李東陽二級實錄明年光祿大夫遷改吏部尚書武英殿大學士

中外東陽委曲其間而已安化伏誅論功太子太傅殿大學士舍人

馬中錫:「文士。」業已不能下獄學士調河南彭澤論功錦衣衛太子太師華蓋殿大學士東陽為首

男子龍文以為太監從子戰功」,彭澤西:「不足班師。」班師不可:「先見不及。」

乾清宮殿下詔直言與其上疏祭祀孝養開言下情宮市西工作織造奔喪不許父母使使銀幣回鑾大學士大用關門帝命回鑾群臣:「親舊天子至尊不敢。」使使不從

柄政視朝大同未嘗不能以是自得骸骨大用義子不為不能有所以是

御史離間宣宗故事大臣護衛屯田於是命中駙馬都尉親征力阻自稱總督軍務威武大將軍後軍都督太師鎮國將士安邊威武副將都督將軍前驅鎮守節制大學士推恩錦衣衛大將軍南京吏部尚書鄉人切責謝罪不許不許傳旨十四八月鎮靜持重中外推服回鑾不復通州故事大內殿然後通州受事即行

明年正月郊祀輿:「萬金。」所謂三月十四丙寅大用皇太后大內皇明祖訓:「兄終弟及長子從子大行皇帝從弟。」皇太后等候頃之遺詔太后懿旨群臣一如

遺詔太監武定安邊尚書分布皇城京城南北要害御史威武團練諸軍軍門辦事哈密使遣還少林南京非常一切遺詔南京四方進獻女子京師行宮金寶中外重兵肘腋天下都督僉事乘間家眾不勝塞外猶豫未決於是皇太后大行心動無罪和面:「今日。」皇太后良久未報頃之:「。」中外

朝政四十世子京師帝位登極詔書文書不便:「齟齬天子吾儕登極當面!」相繼語塞正德蠹政裁汰錦衣內監旗校十四八千七百五十三其中義子一切恩幸大半中外天子聖人」,失職入朝白刃輿出入經筵經筵武宗實錄》,總裁滿大學士召對慰勞備至有所引用正人布列在位

給事御史罪狀下詔奸黨戍邊禮部尚書詹事府吏部詹事自信太平事事有所伏誅不決:「國法不正公道不明不安不服禍亂太平。」籍沒資產祖訓孝道聖躬學問命令賞罰委任納諫親善財用剴切

」,持論以是武宗遺詔皇帝長子遵奉祖訓兄終弟及宗廟皇太后皇帝禮儀東安殿百官勸進擇日即位皇子嗣位故事世宗禮部:「遺詔皇帝皇子。」及至城外禮部世宗殿大明大行日中帝位遺詔」,久之未幾稱號定陶尚書:「』,皇叔興國大王』,皇叔興國』,自稱皇帝次子崇仁奉獻異議者奸邪。」進士侍郎為人南京五月不悅從容有所不肯:「代入所生不合典禮程頤義理萬世崇仁他日皇嗣繁衍第二崇仁親王天理人情兩全。」不悅典禮至當:「三代以前莫如其所生父三代以後莫如光武其所生父南頓皇上取法。」再三不下

七月上疏繼統繼嗣太監祖訓秀才安知國家事體」,無何殿令尊父母退:「《後者父母其所伯叔父母不惟不敢阿諛。」還手群臣九月謁見」。:「漢宣帝孝昭王夫人光武鉅鹿南頓以上未嘗追尊本生大義不得。」百余不得已嘉靖元年」,皇太后聖母」,本生父母」。

當是時先後三十忽忽有所左右乘間無人言官論定伯爵祿錦衣衛指揮使世襲滿太傅禮部九卿

不可江左織造工部給事御史內閣奉命執拗力爭:「大臣言官陛下祖宗天下陛下織造舊例不知洪武以來何嘗成化弘治愛民非一陛下取法即位殆盡天下傳誦何以取信?」何人而已不能

乞休其後請益不合不平正月歸咎大臣輿錦衣衛指揮使給事御史」。於是修撰群臣雲南既而及其次子兵部婿修撰鄉人彭澤交關下詔無狀,《大典》,門生天子削職為民明年六月七十一久之大學士:「太倉幾何?」對曰:「數年陛下初年詔書裁革冗員所致。」:「不可。」隆慶太保

東陽:「文翰頗有一日經濟介夫。」武宗安社稷以東兵部侍郎進士自有

廣東順德受業成化十四年會第一庶吉士編修兼司校書弘治洗馬武宗東宮冊封安南久之翰林學士》,詹事吏部侍郎正德尚書詹事府侍郎。《實錄尚書太子調南京吏部吏部尚書大學士機務屢加太子太傅殿十年遭喪為首太子太師華蓋殿大學士坤寧宮殿天鵝船塢偕同切諫明年國本未定宗室京師明年

微行西安門宿百官郊祀南海子觀獵八月微服昌平次日沙河不及回鑾不息中外九月居庸關大用大同憂懼回鑾不為當是時小竊朝政人情惶惶不克和服鳳陽守備鎮守寧夏大同兼理民事不可

十三七月從江邊關總督軍務威武大將軍內閣不可百官門面泣諫不可大將軍肅清邊境加封鎮國」。:「人臣陛下承祖天下奈何貶損封國追封三代祖宗在天之靈陛下貶損鐵券陛下無疆菲薄不祥不正不順不敢他日身亡。」大同直抵

關中牧地不可:「太祖高皇帝廣饒士馬而且奸人不軌不利奸人士馬狂人不軌社稷親親不可得。」:「若是!」明年南巡言官