Back to collection

History of Ming 明史

卷一百九十三 列傳第八十一 費宏 翟鑾 李時 顧鼎臣 嚴訥 李春芳 陳以勤 趙貞吉 高儀 Volume 193 Biographies 81: Fei Hong, Di Luan, Li Shi, Gu Dingchen, Yan Ne, Li ChunFang, Chen Yiqin, Zhao Zhenji, Gao Yi

Click on any word to see more details.

〈(從子中子)〉〈()〉李春〈()〉〈()〉

鉛山成化二十三進士第一修撰弘治東宮武宗太常實錄》。正德禮部侍郎尚書逸樂朝日納諫鄒平王子數年受賂不為明年十二月大學士參預機務太子太保武英殿大學士戶部尚書

幸臣交歡珍玩護衛屯田白金朝貴兵部尚書從弟編修兄弟入朝問曰:「護衛?」:「不知當日何故?」:「不能不。」不當於是所得御史不當翰林乞休致仕臨清杜門謝客謝絕族人奸人據險作亂率眾不得支解先人劫掠遠近使巡撫剿滅世宗即位行人

持重大體國家故事同心武宗。「不能署名未嘗以是為首太子太師吏部尚書殿大學士委任甚至

戶部正德十年以後四方災異群臣:「陛下用度不休土地收納要求太倉冗食日增十萬不已直臣得罪未見言官行者無可傳旨非一。」引咎不能大同兵變:「玉石俱焚不勝城守威重莫若。」

為人後進不能強諫未嘗而是用事檢討改用武宗實錄僉事由是翰林詹事平臺七言詩集內閣機務輔導」。前此未有

:「詩文小技不足使。」郎中天方尚書起用及其上書乞休:「私怨經筵皇帝實錄不為鄉試考官不為教習內閣操縱臣下專擅攘袂覬覦安能小人骸骨。」兵部新寧劫制無何坐罪前後不得力求乞休不以於是奸人上書大學士致仕二月十月尚書大學士內閣

十四追念四月行人如故七月京師使使以上面諭:「康健無恙悉心輔導。」頓首無逸殿殿從容笑語移時」。竭誠操切之後樂之未幾六十嗟悼太保

內閣十年功名從子進士及第編修長子庶吉士父子兄弟並列至少禮部尚書湖廣使兵部郎中

成化十一進士弘治為兵員外貴州巡撫僭稱大軍征討兵部尚書御史鎮守貴州參議

其先諸城曾祖錦衣衛校尉京師弘治十八進士庶吉士正德編修翰林刑部嘉靖禮部侍郎貴人不許吏部侍郎學士學士。」

既而密封頓首:「陛下將順不暇。」心愛先後其後:「大用?」:「。」:「籍沒三條謀反叛逆奸黨不合何以天下。」:「大用亂政奸黨。」:「陛下何所不可。」生母政府南巡重臣巡視使十八二月兵部尚書御史文武將吏節制五十東西往返三萬明年大同總督甘肅總督嘉峪關

二十一為首武英殿大學士殿以資不能御史同年吏部尚書不問與其二十三進士給事中吏部西苑父子考官編修歐陽詹事鄉試詔獄六十

家居困頓不能自給文武郊迎不得不貲用以柄政聲譽不復七十穆宗即位

進士萊州知府弘治十五進士庶吉士編修正德世宗嗣位學士

嘉靖禮部侍郎戶部侍郎禮部尚書既定尊親狹小前人裁定舊章一朝制作用事更張典禮他人發端傅會不合兩端未嘗恭順四方嘉瑞謙讓由是以時」,密封請罪十年七月四郊太子太保雷震彗星臣工言官利害建言專責不行祿錦衣衛壽山不可安陸京師天府

大學士機務謙遜齟齬無逸殿無逸》,·七月武定九卿翰林退召見政務

明年內閣獨裁不敢有所評議未幾相得彗星復出召見引咎從容退安靜人才刑獄三事大獄不能給事中御史先後吏部尚書十二致仕拱手而已再入未幾安靜召對便殿咨詢議論忠厚以時見天對曰:「說起未必修德。」謁陵沙河居民蕭索:「在此守護。」對曰:「建議京師臨清昌平保定東西屯兵一二昌平一總京師陵寢。」沙河屢加太子太師吏部尚書華蓋殿大學士不如始終不敢十七十二月太傅文康

昆山弘治十八進士第一修撰正德再遷嘉靖經筵》,敷陳剴切註釋詹事給事中下世禮部侍郎長生術殿虛詞行事

吏部侍郎詹事府曾子五經博士子孫大同用兵不可嘉納十三侍郎期功:「諸侯公卿諸侯。」禮部尚書禮部尚書京師淫雨四方水災

十七八月大學士機務太子太傅武英殿為首次之次之柔媚不能有為而已南巡皇太子太子監國御史吏部侍郎臣屬調刑部吏部:「兵部必得學而。」詔獄不問十九十月六十八太保文康

侍從東南巡撫歐陽昆山當事築城昆山鄉人

常熟鄉試主司不得會試嘉靖二十年成進士庶吉士編修復大有司征斂感動李春西苑翰林學士太常禮部侍郎吏部學士西苑稱旨禮部尚書吏部父喪吏部尚書未能雅意推心有事朝房以資人才不能仿並用州縣政績破格錄供太子太保

四十四武英殿大學士機務齋居西苑宿供奉小心十一月世宗不復

父母晨夕孝養以為:「同心華亭任選。」華亭家居二十七十

慈溪嘉靖十七年會第一殿試第三編修性行不羈御史久之簡直西苑稱旨三十五修撰南京翰林院供奉大喜講學禮部侍郎明年太子賓客學士品服三十九供奉加俸二等侍郎明年二月調吏部供奉如故禮部尚書太子供奉以後年中進宮尚書未有

二月日食不當救護禮部尚書不從七月日食救護上疏:「陛下事天退萬象是以太陽晶明不勝。」戶部尚書武英殿大學士機務太子太傅殿大學士四十四請假五十八

才思敏捷中夜中外大喜恩賜稠疊他人

嘉靖中年專事供奉李春宰相」。總裁天大》,學士稿竄改殆盡不以學士不平而已其後竄改自負他人不當詆誚不堪故人

李春子實揚州興化嘉靖二十六進士第一修撰西苑翰林學士太常禮部侍郎學士西苑如故佐理侍郎吏部禮部尚書宗室蕃衍祿故事及歲條例》。太子太保四十四年命武英殿大學士機務世宗自學柄政未嘗

不以政府持論不事操切才力不及廉潔為首隆慶元年翔鳳:「即位土木?」

為首安靜稱帝張居正居正:「安能乞身。」居正:「如此令名。」愕然乞休既而負氣再入不能而已居正從容不悅