Back to collection

History of Ming 明史

卷二百〇一 列傳第八十九 陶琰 王縝 李充嗣 吳廷舉 方良永 王爌 王軏 徐問 張邦奇 韓邦奇 周金 吳嶽 Volume 201 Biographies 89: Tao Yan, Wang Zhen, Li Chongsi, Wu Tingju, Fang Liangyong, Wang Kuang, Wang Yue, Xu Wen, Zhang Bangqi, Han Bangqi, Zhou Jin, Wu Yue

Click on any word to see more details.

〈()〉李充〈()〉〈(節子)〉〈()〉〈()〉〈()〉

進士陜西參議成化鄉試第一十七年成進士刑部

弘治員外固原使士卒晏如福建按察使浙江使正德御史巡撫河南刑部侍郎陜西遊擊御史他事詔獄四百御史總督漕運巡撫

南京刑部侍郎明年江南衢州御史巡視浙江已滅會寧瀕海颶風大作居民振救蕭山會稽五萬要害出沒渠魁開化常山蘭溪境內復命總督漕運世宗嗣位軍民

惟一行李戶部尚書嘉靖元年工部尚書南京兵部太子太子太保有司歲時存問八十

進士行人武宗南巡子學嘉靖兵部郎中」,謫戍榆林兵部尚書中等老病呻吟父子相見調不許十五

東莞知府弘治進士庶吉士給事中李廣不可屯田有司松江上清工科給事中武宗內府工匠營造加恩:「陛下工匠不可後世畫士工匠。」不能通州新城工作不當復興無益正德元年山西參政福建使御史巡撫平江西乾清宮宗室子宮根本南京新增內官建言調巡撫南京刑部侍郎世宗即位正本嘉靖戶部尚書

李充內江給事中成化二十三進士庶吉士弘治戶部從父臨安郎中刑部岳州通判久之隨州知州陜西僉事雲南按察使正德卓異御史巡撫河南不足流民開封資遣還鄉鎮守進貢要求以為:「進貢銅器錦雞走狗借名拜見須知驛傳快手月錢十萬左右用事境內雜物商賈禁絕。」而已

十二尚書:「都城守禦屬於畿輔。」精兵萬人西遣使安慶城中指揮楊銳堅守傳檄聲言十萬紿疑懼兵部御史戶部侍郎建議水利工部尚書水利未幾世宗嗣位工部白茅吳淞河渠》。

嘉靖元年太子內府正德使五千十三常賦內府征收內臣南京兵部尚書致仕久之太子太保康和

其先嘉魚梧州成化二十三進士順德知縣上官貴人不可:「。」大怒御史:「上官。」二百五學宮書院有所下獄不得十年成都同知松江

尚書大夏廣東僉事總督討平南海清遠正德使二十他事詔獄矯詔雁門赦免江西參政華林三月要領誘使內亂官兵使乞休歲俸廣東使金平御史湖廣復出湖南江西軍政

世宗工部侍郎兵部上疏以為一言罷黜得罪借以調南京工部

嘉靖元年乞休災異修德十二戶部御史巡撫知縣織造百姓調遠方

未定洪武孝慈故事天下所見家居老臣後世已定本生為此給事中南京工部尚書乞休白居易詼諧嗚呼怨望無人致仕

穿不事言行自信太學如廁晝夜:「。」仁學總督隆慶

吏部刑部宿

莆田弘治進士兩廣使大夏刑部員外廣東僉事瓊州大夏總督海南會師討平御史失利大夏銀幣

正德父喪朝見叩頭永不吏部河南僉事致仕海南殺人刑部郎中湖廣使廣西按察使御史謫戍山東使調浙江

上疏:「四方瘡痍浙東西義子賜予納賄不貲邦本有司奉行急於詔旨胥吏不堪鎮守太監役使不以陛下詔獄百姓。」不下校尉遣使天下先行浙江山東山東巡撫白髮不敢得誌公卿以外震悚乞休

世宗即位中外御史御史破格尚書交言侍郎御史故事久之巡撫衢州致仕未報南京刑部尚書訃聞

衣不解帶三月永年六十湯藥王守仁:「近世心學獨到象山上達孔子賢聖人次小子無用無不不知。」

廣東使

弘治十五進士太常博士正德給事中武定兩廣行事乖謬自陳御史彭澤不問御史有年直言下獄浙江僉事大同工科天柱彭澤調惠州推官世宗給事中太仆太常嘉靖天府南京刑部侍郎家居十年南京御史守備御史:「安得御史?」入朝內閣大臣不悅謝病

御史大獄提問以此長者工部尚書

開平弘治十二進士正德工部員外山東使嘉靖順天府房山地震指斥切責御史巡撫四川知府庶子嫡子使貴州西招降四十九

仁壽工部侍郎戶部苜蓿余地草場房山牧馬奸人親疏以定多寡戶部尚書侍郎

無後兵部尚書鎮雄長官長官重慶通判知府舊部巡撫相等西畢節帝命文定不合御史:「不可邪說獨行疆場。」

兵部尚書總督再遷南京戶部尚書御史吏部居官儉素儀表妄言久之兵部參贊機務二十一享年若干以為久之

武進弘治十五進士廣平推官刑部兵部登州知府濱海調臨江修築七十二運使不樂問曰:「。」廣東使

嘉靖十一卓異御史巡撫貴州獨山弒父南丹廣西承襲大兵為兵侍郎:「兩廣土司深山窟穴潛蹤誅戮無辜赤子大兵無辜陛下好生威信使安邊。」二十一南京禮部侍郎久之戶部尚書

自勵居官四十蕭然不滿好學不倦深造隆慶

十五易解國語》。弘治末年進士庶吉士檢討湖廣使:「不曾。」諸生時世世子特設使世子文成入學世宗由此嘉靖四川久之去留天下學官福建未幾庶子南京祭酒身為規整吏部侍郎丁外艱

太后太后:「先皇器識他日宰相安在?」憬然:「尚未。」吏部侍郎不可受教政府大學士家人犯法不從尚書翰林院太子賓客詹事府考績禮部尚書便南京吏部兵部參贊機務:「至孝不樂。」二十三六十一太子太保文定

王守仁友善不合所為退奇事》、《五經文集出於

二十受業南京兵部尚書

邑人福建使正德進士吏部員外京師地震上疏時政給事中臣僚吏部以前平陽通判浙江僉事杭州天竺進貢假道衢州:「入貢沿江假道僉事不可。」

鎮守織造營造爪牙民不聊生禁止上供下詔

嘉靖山東參議乞休山西乞休四川使庶子偕同官方鄉試謬誤南京太仆山東使大理御史巡撫御史巡撫遼東遼陽兵變侍郎明言素有威望請假以便姑息不從山西巡撫山西為政嚴肅有司供具日出米易

中外河道刑部侍郎吏部南京御史進兵尚書參贊機務致仕三十四陜西太子