Back to collection

History of Ming 明史

卷二百〇三 列傳第九十一 鄭岳 劉玉 汪元錫 寇天敍 唐冑 潘珍 李中 歐陽鐸 陶諧 潘塤 呂經 歐陽重 朱裳 陳察 孫懋 王儀 曾鈞 Volume 203 Biographies 91: Zheng Yue, Liu Yu, Wang Yuanxi, Kou Tianxu, Tang Zhou, Pan Zhen, Li Zhong, Ōu Yangduo, Tao Xie, Pan Xun, Lu Jing, Ōu Yangzhong, Zhu Chang, Chen Cha, Sun Mao, Wang Yi, Ceng Jun

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈(余光)〉李中〈()〉歐陽〈(大順)〉〈()〉歐陽〈()〉

莆田弘治進士戶部刑部錦衣:「太常禮部內外效尤無忌」。尚書侍郎員外師大起用不可不可不可

湖廣僉事歸宗有司富民

正德廣西使福建不肯廣東江西按察使使億萬自保不可使御史親信其事巡撫顧慮不能大理給事中按問私有中外四川使

世宗御史巡撫江西大理嘉靖元年內臣從中不能聖祖寡欲以時退裁決章奏日暮壽命甘肅伏罪災異刑獄兵部侍郎未定宗廟正統大學士切責侍郎山海關副將不可寧夏行賄京師御史風聞自白乞休十五

萬安永樂進士正統刑部郎中浙江荒政數百萬陂塘景泰御史鎮守陜西有司不得覆核福建浙江壽寧縣臺山討平巡撫遼東居官刑部尚書成化進士湖廣使弘治進士輝縣知縣業者御史指揮指揮通州:「不已之內。」

武宗即位四月災異京畿吳忠奉命不問:「佞幸小臣戲弄陛下讒邪紫微宮天王所在空虛陛下天下等於。」奸黨最後詔獄削籍河南僉事福建使正德十五南京御史提督安慶舟師

世宗即位御史御史嘉靖元年刑部侍郎九卿不宜削籍

所居風雨天文地理兵制刑律論著隆慶刑部尚書南京工部侍郎

天啟婺源正德進士給事中遷都給事中陜西鎮守錦衣使父子偕同太監不宜湖廣鎮守太監杜甫所部力爭昌平大同偕同西乘虛何以禁軍親征四海不可安遠湖廣七十車駕文武群臣:「邊民君臣欣喜軍民號哭忍受?」指揮守備內官潼關山海關大喜把兒

切諫得罪給事御史不敢親征回鑾十五南京:「使奸宄少女離宮陛下不以為重專事豈能天下。」

以內蘭州肅州:「強寇不可居民。」不悅西威武團練提督擇地:「居民興工財力朝廷提督名分。」不從

世宗即位:「都督下獄錦衣指揮下獄。」太仆嘉靖三法司不能下獄戶部侍郎致仕

黃梅正德進士

榆次太學正德進士南京大理評事天府武宗南京衛士求索憂懼其事青衣坐堂使者:「無可結歡。」使皆然:「。」禁軍兵部尚書禁軍受傷不敢隨事禁制九月南京不大

嘉靖御史巡撫二月甘肅山丹將士脫脫西域獅子犀牛西御史巡撫陜西固原擊敗斬首百余討平大盜銀幣織造太監有司:「。」蠲租饑民織造兵部侍郎家貧喪事太學嘗聞晝夜

瓊山弘治十五進士戶部不出嘉靖內官織造死節員外廣西僉事入學使遣使廣西使官軍古田遣使:「使入學。」解甲御史巡撫山東南京戶部侍郎十五北部侍郎安南錦衣中外上疏

今日而已不必不可一一

帝王不以中國蠻夷安南祖訓》。

太宗不得郡縣不解以為皇帝不守今日

分爭中國安南五代至元嶺南紛爭不當奈何赤子心腹四肢無益有害

中國馬援南征士卒死亡思明中國士馬十萬二十余年財力得數郡縣虛名不克宋太宗神宗世祖故事

入貢一則正朔一則貿易兵亂累累方物姓名不符不得以此不順

興師四川貴州兩廣積儲十萬於田工頻所在興師十萬何以

不止南詔神宗河套藩籬南征不測

錦衣大體是非不服即令按問不可不可進退何以征求騷擾不在一切調天下幸甚

兵部明年四月征討侍郎兩廣總督御史余光相繼

配享皇帝上帝不可大怒下詔拷掠削籍隆慶御史耿介孝友好學著述嶺南人士

婺源弘治十五進士正德山東僉事不敢曲阜福建使湖廣使嘉靖御史巡撫遼東兵部侍郎安南上疏:「與其封入二十大義左右不足郡縣中國萬里大臣文武聲言脅從父子何必?」恩詔致仕廉直中外御史

弘治十八進士漳州邵武浙江使嘉靖御史刑部侍郎十五兵部侍郎提督兩廣軍務安南:「安南往來之間。」安南使:「朝廷問罪使何嘗不畏天威中國萬里。」

二部得罪尚書不用不悅總督任重南京兵部乞休致仕道里:「不以妄取為例。」工部尚書

上書廣東御史余光:「國君在陳抗拒中國假手以來勢必不能道里往復陳請失事便宜從事。」六朝兵部輕率無何鄉試禮部尚書削籍江寧

李中吉水正德進士吏部言官工部武宗自稱大慶法王西華三月:「竊權陛下聖武可謂卓絕大權義子紀綱風俗小人君子退士氣賄賂禮樂刑罰軍政無可陛下異端異教所得雜居西華異言忠言顛倒政務陛下翻然悔悟佛寺朝夕大權天下天下義子天下所謂紀綱風俗君子退小人次第。」不測大臣廣東驛丞王守仁贛州軍事

世宗踐阼廣東僉事再遷廣西使身為諸生高等五經書院廣東使總督巡撫御史稱職吏部政府不悅四川參政十八御史巡撫山東御史總督南京御史四川不謝他事調用

廣西鄰家不及既而擴充邃密學者先生門人族人

舉人知縣青田東南守禦青田不得築城昌樂

歐陽泰和正德進士行人上書時政使不受工部郎中兵部延平知府學宮太監家奴殺人調福州:「多士大夫士大夫田產有產者無幾盡責。」士大夫不便御史嘉靖廣東使南京祿御史巡撫松田二十重者輕者本色輕重不從州縣四千四百奇羨徭役稱便南京兵部侍郎吏部侍郎自陳

文學內行家具蕭然工部尚書

會稽弘治鄉試第一明年進士庶吉士工科給事中大學》,