Back to collection

History of Ming 明史

卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉(

峽江弘治十五進士福州推官正德南京御史寧夏大學士李東陽:「東陽有余正直不足儒雅節義亂政東陽顧命大臣不能惡跡不能順從指使叛賊東陽受賞何以人心加恩大臣不忠。」東陽涕泣不能請罪停俸三月

給事中明言下獄編修切諫:「諫官吾儕視乎!」上疏:「孟子:『』。老聃:『馳騁田獵使人心發狂』。無益有害冒險萬一不可皇嗣宗廟社稷!」

尋出徽州知府江西親屬取道杭州徽州嘉靖浙江使參政使倭人誤傷居民

繼母儉素

宿浙江山陰少有正德十二年成進士庶吉士十四南巡:「自下以來臣民旁皇臨清以南棄業罷市逃竄山谷收成不測谷永漢成帝:『陛下尊號匹夫深宮挺身門戶宿衛』。切中谷永陛下聖明不能直諫?」修撰

教習給事中知州不知農桑桑植江南女工由是衣食南征使道路百余出境車駕南京:「子女宮中。」

世宗踐阼給事中山東東昌兗州流入畿輔河南:「不同境外而已縱使出境嫁禍鄰國一方不行撲滅。」歲餘三十時弊以便調南京南京追尊皇帝自助不合禮經正統安人

嘉靖江西僉事自陳兄弟乞休吏部久之江西

浙江山陰王守仁鄉試第一正德年成進士御史使下獄內江:「松潘副將增設成都本我憑陵非人中國。」交通間諜上疏:「天下不當忿諫官。」富民恣肆巡視武宗官司軍民疾苦

諸生御史泰山北斗」。嘉靖河南使督學考察拾遺吏部調湖廣使明年廣東督學無私肇慶知府由是考察言官降調御史不出

正德御史入寇巡撫解職世宗御史巡撫江西戶部侍郎

桐城正德進士庶吉士給事中十一京城西:「花酒車駕臨幸朝廷陛下天子富有四海乃至倡優館舍?」:「總督軍務威武大將軍公爵」。給事中:「自古天子親臨戰陣勘定禍亂成功之後不過南面金石歌頌未有酬勞如今顛倒不知陛下何所為此不祥天下耳目譏笑。」

未幾編修給事中御史僉事評事自稱威武大將軍御史大學士偕同:「安危先後宗廟社稷百官城中人心杜門萬一倉卒至於辭謝天下陛下社稷為重大臣治理。」御史

再遷給事中九十:「貴顯用事有余兄弟如此天下解體。」南巡偕同御史中等未報不知退明日以為不行下獄不敢南征給事中從軍紀功已滅王守仁無辜開釋

世宗踐阼上疏:「祖宗法制補救在先根據滋多天下事不顧忌諱至於逆耳嘉納小人不可大為新政陛下亂政中興可以。」嘉納兵部尚書

大計京官中傷寧夏僉事饑民時事可惜大修巡撫河南山東使順天府鎮撫河南按察使

雄縣正德進士御史十二大同郊祀回鑾既而明年皇后災異大理寺嘉靖」,御史巡撫貴州吏部尚書調解職未幾山東屬吏不能覺察罷免御史

海寧正德十二進士世宗給事中宦官有罪給事中:「天下陛下陛下奈何正德?」

嘉靖義子錦衣世襲指揮:「錦衣王守仁錦衣大臣不若殉國不解彭澤復禮相繼士大夫!」

:「天下政權出於一則公卿大夫參議陛下繼統老成嘉納可謂亟行居中諫言守職七十不行言官中人降溫犯法請乞正德陛下私人天下今日天下武宗元氣調劑適宜可以今日元氣調劑將至武宗還政重典然後忠言使一體上下一心而後天下。」未幾給事中上疏

給事謝病養病以上同僚

昆山正德十二進士行人給事中武宗臥病:「陛下隔絕骨肉以為何人高帝臥病趙高群臣陛下更番起居使一切淫巧戲劇傷生敗德保養有道聖躬。」

世宗即位上疏:「陛下踐阼納諫臣民踴躍德化立法非難守法為難非難為難新政不便盤據左右不固守法唐太宗貞觀群臣使及至晚年陛下臣工高遠迂闊過於視為迂闊不行。」:「內臣詿先帝業已寬假大義。」嘉納三法司大臣不可數年

嘉靖三十二進士南京兵部侍郎快船

蘭溪正德十二進士行人嘉靖元年給事中:「三代以下莫如朱熹聰明才智號召天下陸九淵簡便朱熹支離天下。」御史下詔

祖宗故事退百官以次啟事經筵密勿大臣召對十數更番便殿不能奸人東北不可未幾:「織造內臣天下更始。」武侯解任

大用:「大用十六先帝不得乘間伺隙天下不止。」家居大臣邪說孟秋京山:「奉命臨時倉皇就位誠敬?」二月給事中福建使

桐城正德進士行人御史庶吉士成名罷教翰林十七以為內閣乾清宮義子西利事械系詔獄安陸判官澧州

世宗江西僉事討平梅花四川使兵威嘉靖二月應詔

陛下時事不克

正德專權假子亂政不知紀綱為何陛下未幾因循名實乖謬異同以為在朝不在朝廷以為不在天子百官萬民紀綱

正德士大夫趨附陛下前日來者一世銓衡富貴成風廉恥糾彈禮樂仍舊風俗

正德國柄不振是以安化南昌陛下整肅戍卒巡撫姑息巡撫效尤報怨北邊仿縣官陛下姑息權宜之計使廟堂號令出於戍卒國勢

以來將帥邊防陛下積弊已久未能遼海羌戎西北狄蹂躪沙漠不能預料鎮靜虛名無能甚且官階多事此外

以來天下脂膏輸入權貴是以陛下保護近年以來白紙額外織造商賈母子盜賊橫行田野嗷嗷邦本

正德衣冠陛下收錄未幾遐荒禁錮終身殿殿而言間有一二排擠不通陛下目眩自知鮑魚人才

正德奸邪忠諫陛下開通降心逆耳剿說千里甚至九泉

正德排斥天下陛下主持豈期轉瞬六藝周官