Back to collection

History of Ming 明史

卷二百一十 列傳第九十八 桑喬 謝瑜 何維柏 徐學詩 厲汝進 王宗茂 周冕 趙錦 吳時來 張翀 董傳策 鄒應龍 林潤 Volume 210 Biographies 98: Sang Qiao, Xie Yu, He Weibai, Xu Xueshi, Li Rujin, Wang Zongmao, Zhou Mian, Zhao Jin, Wu Shilai, Zhang Chong, Dong Chuance, Zou Yinglong, Lin Run

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈(陳紹)〉〈()〉應龍〈()〉

江都嘉靖十一進士十四御史山西所部死者萬人深入巡撫以下副將

十六雷震殿下詔偕同三事營造山陵:「陛下下詔不外人事人事尚書輿災變所致。」致仕如故給事中:「大臣退而已穢行言官大臣。」下詔戒飭尚書交遊聲譽進取未知首發

畿輔御史規避下詔九江二十六隆慶

綿庶吉士給事中二十四月偕同御史乘雲文武大臣救火緩慢二十六不盡下詔鐫級調太平經歷御史巡撫甘肅

上虞嘉靖十一進士南京御史十九正月禮部尚書彈劾:「浮詞欺罔箝制言官南巡盛事無為陛下任事顯然。」不下:「不已朝廷爭勝」。於是切責甚至

:「邊防聖明邊防大臣不忠陛下任用中樞天下天下形貌魁梧晏然屢加有罪褫奪不及一身軍國萬世陛下其二天下何不大學士廢棄優遊靡費淫樂使不清天下不治不易武功。」

不下譙讓擠陷如故未幾他事大計除名廢棄終於

御史武定時政大小不足鎮守章奏:「影響恍惚鎮守本意交通營求利他:『官吏陛下無心耳目四方』。:『文武內臣』。果若內臣用事莫如正德太平陛下鎮守內臣聖明偏私在朝百官天子耳目不足陛下天下士大夫宦官耳目不知陛下為何?」給事中以為隆慶太仆

金壇嘉靖十四進士吉安推官南京給事中二十九月偕同:「陸梁總督尚書侍郎不堪」。禮部尚書總督侍郎結納所居私人御史居宅私人所居籍沒一級不問獲罪明年內閣給事中御史山西御史陳紹大指剴切未有久之山東僉事後期方面三十九環堵蕭然數年

上元莆田山東參政知府御史

泰州起家庶吉士兵部侍郎三十六大計自陳調南京南京拾遺光山南京兵部侍郎

錢塘魏縣知縣御史大同總督得罪山西太原明年巡撫失事吏部吏部尚書遲延留任湖廣皆知久之泉州知府保障江西使

余姚

南海嘉靖十四進士庶吉士御史雷震殿四海所在不為不止沙河行宮金山功德工作安南問罪之師嘉納久之福建二十四五月大學士李林甫盧杞方藥震怒遮道號哭意氣自如下詔除名家居二十余年隆慶改元大理御史便殿執政大臣政事大臣才德更番宮中燕居調聖躬有節隆冬輟朝御史吏部侍郎御史大學士張居正居正九卿居正父喪吏部尚書:「天經地義?」居正三月南京禮部尚書考察自陳居正從中

上虞嘉靖二十三進士刑部郎中二十九京師退憤然:「柄國攘外?」上疏

大學士權貴文武軍民釀成國事至此佳兵不祥近因都城大車樓船水陸載道駭人耳目千金使千金使漕運諸如悉數莫不無有以內上下積久成性父權其父然後陛下陛下安得

權力足以假手機械足以先發制人勢利足以便給足揣摩足以彌縫缺失私交足以歡心人口前後不能正言莫不考察之際給事中御史寬宥而今安在陛下父子外患無不

感動方士密言孤立盡忠特為於是發怒詔獄回籍不許削籍陳紹上虞」。隆慶南京參議大理

舍人無逸殿所為會考屬吏留用數年誤寫

嘉靖十一進士常州推官御史禮部交城王府將軍永壽庶子嫡孫二十八月其事彌縫不問由是山東鄉試誹謗八十提調使參政使報復穆宗即位祿

陳紹韶州知府

嘉靖十一進士池州推官給事中湖廣巡撫工部進言清議不宜司空尚書給事中戶部尚書下獄海寧巴縣章丘祿:「使祿遣使結納太常府丞父權。」尚書上疏自理求援解釋八十六十雲南廣西明年考察隆慶

黃州推官給事中建白時事順天府庶吉士給事中隆慶南京工部尚書

衢州推官給事中振救遼東祿行人給事

京山廣東使從父太仆嘉靖二十六進士行人三十一南京御史先後保安中外箝口不平三月上疏

國柄薄海內外不怨二部二十索賄數百文武將吏

私人不計資歷端方不得國家

往歲家資珍寶不可數金銀人物高二金銀不知陛下宮中

廣布良田江西府第之後金銀珍玩子孫

家奴五百往來騷擾驛傳居民長吏不敢

陛下大官窮極莫不九州萬國陛下

往歲京畿上下憂懼民俗歌謠京師沙漠海內百姓莫不早亡不知

義子三十早已敗露衣冠爪牙朝廷不出陛下

天下以為不才奈何不才武將或缺逾期奈何四方地震臣下專權試問今日專權出於陛下帑藏不足蓄積數年與其蠹國害民數年以來不死邊塞有身不致不忍祖宗天下

由是大臣平陽縣

上疏恬然其父隆慶祿

嘉靖二十進士太常博士貴州御史重建安神御史不可數百震怒立下詔獄太子十一出閣講學不可侍從大怒雲南通海縣慷慨

郎中效忠歐陽兵部

奉詔二十七效忠十六會試兩廣軍門效忠報捷錦衣鎮撫效忠斬首應得效忠痼疾心疑核實自創一一

效忠武舉本籍文牒又稱民人武舉效忠未有效忠效忠斬首當時十六豈能軍門宰相三軍效忠對敵臨陣差委相去一月何以萬里軍情效忠何以不能效忠鎮撫當代效忠何止奉行

悉心未有效忠軍門效忠姓名首級纖毫鄉曲姻親欺罔陛下且自以來宰相子孫軍門報效軍門而且破壞祖宗唐國效尤職守攸關不敢使天下朝廷不可不可得罪

朝廷父子彌縫報復下詔既得尚書隆慶直臣太仆

字元余姚嘉靖二十三進士江陰知縣南京御史鎮江:「不足重兵。」:「數百有司。」錦衣不可清軍雲南

三十二元旦日食以為亂政

日食元旦變異非常山東大水四方地震不虛太祖高皇帝丞相後世深遠之內宰相其實高皇帝本意其間大學士張威竊權縱欲自專違忤望風天下事朝廷