Back to collection

History of Ming 明史

卷二百十五 列傳第一百〇三 王治 歐陽一敬 周弘祖 詹仰庇 駱問禮 鄭履淳 陳吾德 汪文輝 劉奮庸 Volume 215 Biographies 103: Ouyang Yijing, Zhou Hongzu, Zhan Yangbi, Luo Wenli, Zheng Luchun, Chen Wude, Wang Wenhui, Liu Fenyong

Click on any word to see more details.

歐陽〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

忻州嘉靖三十二進士行人給事中文臣軍功臨陣將士文臣搏戰再遷給事中

隆慶元年御史內府給事中:「詔書嘉靖四十一。」力爭不許按問上疏:「宗廟天子未嘗南面天下武宗北面武宗祖宗並列位於武宗古典以為不免至當燕居人主左右便窺伺百出燕飲聲樂遊戲騎射精神疾病政事人言籍籍陛下舉動陛下。」其二輔弼

給事中總督御史南京御史山西兵部尚書侍郎鳳翔偕同歐陽鳳翔視事祿不許大理刑部侍郎明年左右南海子大學士尚書御史阻止太仆大理太仆

歐陽彭澤嘉靖三十八進士蕭山知縣給事中太常文選南京侍郎寧夏巡撫湖廣參政吏部未幾禮部尚書給事中廣西都督不當恭順陜西總督巡撫以軍英國山西浙江錦衣衛都督

言官發憤論事隆慶元年正月吏部尚書給事中御史維新山西給事中私憤鄉里重罪奸險無異:「不若。」給事中自修御史調建寧推官御史給事御史群集言官

陳兵南京由此湖廣太和守備守備未幾:「無狀皇帝不宜。」詔旨敬請太常再起柄政即日參議驚怖

宜春知縣給事中遷都給事中侍郎使一元大學士:「西安門陛下違和私運器物不知。」以此穆宗嗣位殿面議顧問侍從隨事駁議悻悻搏擊傾危

麻城嘉靖三十八進士吉安推官御史屯田隆慶改元近侍錦衣指揮以下二十金幣世襲:「高皇帝定制奔走掃除政事召對大臣退百余使使陛下亂政太祖先帝太監義子錦衣兵部尚書彭澤再四炳然不能。」內府錦衣衛祿文思冗員嘉靖初年仿行

明年:「四方地震竿天鼓隕星旋風天雨陛下嗣位未嘗接見大臣治道邊患太和織造使內臣祖宗。」珍寶切諫福建使大學士吏部考察言官安順判官宜川縣

廣東順德南京給事中紹興知府未幾廣平推官南京祿朱衣謁陵

隆慶地震宣化為兵郎中上疏:「以來淫雨彌月京師地震春風大作白日無光大同地震陛下半年災異傳聞後宮相隨充斥左右賜予政令前後混淆猶豫萬一奸宄何以?」改元督撫

安溪嘉靖四十四進士南海知縣御史隆慶穆宗戶部寶珠尚書給事中御史:「言官寶珠聲色召公武王玩人喪德千載一生不可恣情縱欲陛下乘隙誘惑不勝寶石珠璣奈何有用無用兩廣再三不予輕重倒置!」正月官制煙火廬舍按治左右切齒

聲色皇后入朝危篤上疏:「先帝賢淑陛下宗廟社稷陛下先帝皇后移居抑郁陛下省視萬一不諱臣下莫不宮禁不敢人臣今日不惜陛下皇后中宮慰問。」答曰:「移居妄言。」分得中外驚喜感奮

巡視:「內官歲入租稅至多歲出京城內外場地內臣上供恣意漁獵私家出入多寡人主四方安危陛下戶部緩急鰲山鞦韆龍鳳金櫃陛下逢迎出罪。」宦官故事文移往還牧民出教言官上書宦官人主不敬下詔:「小臣天子。」除名巡視庫藏南京給事中御史巡視不當御史八月獲罪

神宗嗣位直臣商人居間不得廣東參議家居余年江西再遷南京太仆御史御史盛名不免大學士御史進士南京御史定向未及大臣吏部侍郎兵部侍郎相繼蹤跡給事中員外南京御史眾議籍籍不止刑部侍郎久之

諸暨嘉靖進士南京給事中隆慶皇后偕同:「皇后正位使後世陛下。」給事下獄削籍可疑不當糾彈大臣張居正非要奏章未幾誠意福建巡撫澤民

納言將令政務便殿上面事宜一言:「陛下己見使可否天道獨斷。」:「陛下便殿使侍從官常在左右涵養薰陶裨益。」三言:「內閣政事根本翰林講明義理通達政事。」四言詔旨奉行檢察御史糾彈。」五言:「詔書兩下直言言官一二大臣而已臣民章奏不惟匹夫。」六言:「陛下臨朝給事左右傳旨奏章之類文武侍從使參與。」七言:「傾危異同自今國事是非好惡眾人未必未必公論士氣。」:「政令未見因循陛下」。:「略去繁文實用退上下。」:「修撰更番輿一切耳目不及月報季報隨事勸戒。」

不悅從中楚雄知事明年吏部職官御史:「安得。」湖廣使

河南御史巡視皇城兵馬未決內監校尉無有詔旨兵馬山西神宗推官山西使

秀水九江知府山東使

刑部尚書嘉靖四十進士刑部隆慶

年以來萬民失業四方地震災害陛下饑寒衣食嗷嗷赤子之所以不及周家上天所以海內足以他人莫如陛下大臣高亢乾坤忠言紀綱因循風俗功罪文案多端堅持惶惶以來未有若是永安大計君子美色奇珍瘡痍昭陽關門勁敵黎庶脂膏嘉納講筵臣民章奏面相可否人才自知回天

大怒刑部數月以為神宗祿

歸善嘉靖四十四進士行人隆慶工科給事中兩廣將吏虛文便宜明年正月:「歲首日月大災陛下一切。」織造偕同切諫從中珍寶戶部尚書給事中不從上疏:「登極詔書加派缺乏移文阿附奉行言官即時重典』,海內更生左右紛紜人情詔書不信無所適從府庫民生陛下奈何十萬營私不可詔書。」震怒刑部

神宗嗣位元年給事中張居正柄國諫官禮部兵部居正尚書既而之外居正未幾定襄居正力爭知府建昌王印南京居正江都御史部下失盜馬邑御史講學除名居正推官同知湖廣僉事

嘉靖四十四進士太常博士給事中隆慶戶部有所尚書以是珍寶未幾給事中刑部尚書:「未定。」如故借以