Back to collection

History of Ming 明史

卷二百十九 列傳第一百〇七 張四維 馬自強 許國 趙志臯 張位 朱賡 Volume 219 Biographies 107: Zhang Siwei, Ma Ziqiang, Xu Guo, Zhao Zhigao, Zhang Wei, Zhu Geng

Click on any word to see more details.

四維 自強
目录
1 四維
1.1
2 自強
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8 校勘
四維
四維蒲州嘉靖三十二進士庶吉士編修隆慶經筵四維倜儻才智時事邊陲四維

吏部翰林學士吏部侍郎不決四維交關四維四維不已頗有御史永春河東勢要橫行專利四維勢要四維四維

四維夤緣御史應龍四維四維侍郎不得已無何東宮四維給事中四維四維不許入朝穆宗張居正

四維歲時居正不絕武清太后山西四維萬曆詹事府明年三月居正引薦四維禮部尚書大學士機務當是時政事居正居正視同四維居正不敢可否其後而已居正四維至少吏部尚書殿大學士

四維居正不能不盡居正居正既得中外居正人心皇子天下:「法紀治平文武朝廷本意徵斂政令乖舛中外大慶蕩滌四海烝黎人心國脈.」嘉納朝政居正時事

於是居正吾輩申時以為徽號四維四維使御史吏部尚書王國四維其中表弟吏部四維視事御史四維四維心腹張大受賄四維四維以時四維授意門生大變

於是四維汲引海內正人居正前事雲南後期守土雲南二十四維父喪太師


四維柄政進士湖廣參政工部郎中

自強
自強字體同州嘉靖三十二進士庶吉士檢討隆慶洗馬經筵國子祭酒不行詹事學士翰林院

神宗皇太子敷陳即位自強詹事教習庶吉士禮部侍郎侍郎詹事府如故繼母協理詹事府吏部侍郎經筵禮部尚書遣使居正尚書居正不得尚書經筵

最多先後條例自相自強遵守不可應時裁決部門明示行止牟利龍虎真人隆慶自強保固自強不可定額後邊自強不貲世宗實錄太子

三月居正鄉里奧援乘間遣使前輩即令居正自強申時自強太子太保大學士機務自強吳中居正不敢以是居正調四維調不出小事四維大事居正江陵裁決自強不能有為而已

居正調自強行人


舉人參議進士

關中自強其後


歙縣鄉試第一嘉靖四十四進士庶吉士檢討神宗太子校書即位禮部侍郎吏部詹事府

十一四月禮部尚書大學士機務申時行善相攻吳中由是御史性學前事性學力攻帝命視事南京給事中乞休憤激性學廣東僉事加國太子太保雲南太子太傅父母子代御史獲罪霽威

十七進士南京御史,大學士公議為難大臣

明年臨洮西震動召對暖閣桀驁不可羈縻行為不能無何給事中國門萬國門生報復福建日本琉球入寇:「四裔中外小臣攻擊大臣紛紛國家任事職業胸臆.」下詔嚴禁始終忿疾言如此

冊立二十舉行十九工部王家因而不悅大臣不當小臣一日,[]冊立爭執優劣

自守攻擊不能太保


,谿隆慶進士及第編修萬曆張居正吳中孔教不上中行史館居正考察廣東使居正歿同知南京太僕國子監祭酒再遷吏部侍郎南京吏部侍郎

十九申時禮部尚書大學士機務明年王家居首會寧當事者變亂傾危為主給事中不問

二十一明年五月遼東失事巡撫使詔獄御史給事中:「封疆喪氣.」不從謫戍皇太后誕辰召見暖閣御史言官織造章奏付諸言官不舉三十太子太傅改建殿

彗星日食殿變異時政缺失國本十一而已長子十六婚禮帝命二十六三月以為

張居正柄國申時負氣為首七十四起為首西華御史無何南京御史給事中吏部,給事中御史上進南京評事相繼御史崇禮停俸未幾工部郎中給事中:「同一往日有所相率今日有所相率.」退

日本力主相與應和蜂起.退,不下欺罔下獄不問不能視事乞休御史永清給事中歲時恩賜如故

八十二十九太傅


新建隆慶進士庶吉士編修世宗實錄

萬曆元年以前起居注本朝:「纂修朝政出於詔令湮沒使野史流傳亂真史官.分數詔旨起居政務見聞內閣裁定實錄.」張居正

吳中居正南京徐州同知居正明年給事中御史,[]南京祭酒禮部侍郎教習庶吉士協理詹事府久之申時吏部侍郎大學士

三王、考察為首政事裁決黜陟吏部政府不得有年不安

二十四不能奸人煤炭臨清一貫不可明年一貫經理朝鮮事宜開城平壤建置重鎮練兵屯田通商中國人為朝鮮八道持久朝鮮國君中國便頃之日本參政朝鮮軍務父喪視事總督禮部尚書甘肅太子太保吏部尚書武英殿

殿偕同不許引咎章奏郊廟皇儲廢棄補缺織造使繫囚不能:「責成使.」於是給事中逢迎遷就

翰林聲望大用政府招權示威給事中交好沈思有所左右往來朋黨欺罔拔擢惶恐給事中復交:「纖毫.」:「授任欺隱無愧.」

無何書名御史怨望除名御史侍郎祭酒給事中

任氣湔雪天啟太保


浙江山陰泰州知州刑部隆慶進士庶吉士編修萬曆宮中土木苑囿宋史花石悚然禮部侍郎:「在望.」不下禮部尚書繼母

二十九一貫大臣林居大學士參預機務行人明年四月詣闕歲俸殿不能既而一貫守成遣使大指手筆動搖國本有加一貫不已一貫株連

三十三大計京官南京有所不可:「從中出自二百餘年大典不敢奉詔.」言官使大臣去國公論豈可工部殿異日

三十四一貫七十朝政中外解體不能一下御史給事中更新三事不行素服懇請不得中空無人往年、故事用于慎行