Back to collection

History of Ming 明史

卷二百二十 列傳第一百〇八 萬士和 王之誥 吳百朋 劉應節 王遴 畢鏘 舒化 李世達 曾同亨 辛自修 溫純 趙世卿 李汝華 Volume 220 Biographies 108: Wan Shihe, Wang Zhigao, Wu Baipeng, Liu Yingjie, Wang Lin, Bi Qiang, Shu Hua, Li Shida, Ceng Tongheng, Xin Zixiu, Wen Chun, Zhao Shiqing, Li Ruhua

Click on any word to see more details.

〈()〉應節〈()〉〈()〉自修

宜興桐廬學術嘉靖二十進士庶吉士禮部父喪便養母南京兵部江西僉事上供瓷器貴州使湖廣參政二十八銀幣殿使者備至賴以江西按察使逾期山東按察使廣東使政事:「朝廷使左右手。」使天府御史南京請便隆慶戶部侍郎總督禮部神宗南京禮部侍郎國子監元年禮部尚書張居正聲言冗員所部加官有成額外方士不可歿居正力爭給事中得罪直臣不當於是居正給事中承風謝病居正歿南京禮部尚書七十一太子

石首嘉靖二十三進士吉水知縣戶部兵部員外河南僉事參議調大同使一級山西參政御史巡撫遼東大興屯田五十四百便宜為兵侍郎侍郎總督山西軍務

隆慶元年御史山西雲龍南下大同孫吳山西天門東歸巡撫代州不出不敢殺人數萬孑遺戍邊

明年侍郎巡視保定山西侍郎陜西寧夏甘肅給事中御史總督陜西軍務將士南京兵部尚書神宗嗣位刑部尚書張居正專政乞假居正喪父直臣人心太子太保

夷陵儒者居正嘉靖三十八進士刑部侍郎居正居正歿高潔南京工部尚書居正歸一箱篋居正南京御史天啟

義烏嘉靖二十六進士永豐知縣御史湖廣大理寺

四十二御史提督軍務巡撫兩廣提督討平河源會師海豐

廣東大埔松山倡亂官軍擊敗永春德化指揮罷兵先後和平龍南朝廷十年猖獗四十四御史巡撫如故上疏:「僭號廣東和平龍川興寧江西龍南信豐安遠蠶食過半不可用兵自下。」守備苦竹震懾

隆慶吏部大理給事中歐陽剿賊進兵侍郎御史巡撫如故用兵耕作南京兵部侍郎不許刑部侍郎父喪兵部奉命山西糧餉險隘兵馬器械屯田督撫以下關塞險隘部落士馬強弱遠近歷歷指掌南京御史刑部尚書

應節嘉靖二十六進士戶部井陘使井陘自此四十三山西參政御史巡撫遼東母喪隆慶元年河南山西騷動應節退順天巡撫平民應節建議永平西門海口天津五百可通道者天津出海永平冒險不便山東河南十萬天津永平

御史巡撫如故進兵侍郎御史總督保定軍務永平密雲霸州御史孟春積貯常時折色便可以本色可以明年建議密雲上疏:「密雲二水以便二水分流牛欄通州牛欄以上陸運白水西潮水不二合為一流水深便昌平十八十四密雲十萬五萬密雲折色三萬五千留給實惠密雲一舉。」

給事中應節上疏:「初設大寧內地大寧反覆一切防禦不滿三萬倉卒疲於奔命孱弱於是土著未必安於西三十不可不過十三而已地方六百十五大同地方十三五千兵力不足何以精兵二十恢復大寧控制外邊畿輔聲援相通國有萬年不然三十使首尾相應百年不然十七訓練有成不必目前不然征兵操練摶沙邊長不得已新軍十一休息定邊。」清軍不行

元年御史兵部侍郎總督如故南京工部尚書尚書刑部錦衣太監從子應節不悅雲南參政應節給事中太子

建議海運應節工部侍郎開膠張居正力主御史以往百萬常熟南京工部尚書

霸州嘉靖二十六進士紹興推官為兵員外峭直及其效忠稿郎中得罪尚書稿父子他事詔獄山東僉事再遷岢嵐使威名巡撫相率起用

四十五御史巡撫定邊固原歿總督陜西巡撫隆慶改元失利御史不已御史巡撫不敢深入大興屯田滿御史兵部侍郎省親協理

神宗張居正同年會議陜西居正歿南京工部尚書兵部參贊機務守備營軍留都十二戶部尚書奉詔蠲除織造七十六太倉:「陛下余年三百蠲除余年不足百萬以後增進二十不啻百萬源泉不已?」八百五十

時尚貞明御史京東水田故事戶部軍國他用織造未幾四千理財七事節儉重農儲蓄:「事關朕躬已知。」釋教聚眾修齋禮部尚書宦官多言不便中止

兵部尚書遼東不敢戶部以為鈐印故事不悅大學士申時指揮錦衣不許調敬上御史乞休給事中:「太監禁衛往歲尚書中傷未幾沸騰。」於是退聲望年高存問再三三十六太子太保天啟

嘉靖三十二進士刑部郎中浙江使廣西參政按察使再遷湖廣使太仆海瑞江南等於屬吏不受南京戶部侍郎

刑部侍郎戶部總督南京戶部尚書謝病南京工部尚書吏部戶部尚書時政:「錦衣旗校七千四百內府匠役亦稱冗食屏除州縣雲南土俗人情更改天燈不可淫巧不可。」切要從中不盡八十存問太子存問以為太學九十三太子太保臨川嘉靖三十八進士推官鳳陽給事中

隆慶給事中宦官從中:「天下大小罪犯不當喜怒未必虛設。」冬至郊天推論陰陽政事廠衛密察偕同:「廠衛輦下奸宄盜賊駕馭百官天子糾察非法廠衛所得開羅使人人何以廠衛陛下不信大臣?」御史並不校尉北安兵馬指揮內官陽春陽春死者出外生事校尉六十陽春

:「。」方士:「遺詔?」陜西參政致仕

太仆南京大理刑部侍郎雲南門樓洪亮刑部尚書:「陛下天性知府知州殘酷大小臣僚。《大明高皇帝未經擬議已經不足不時災異在此。」》,嘉靖三十四以後事例刑名相關三百八十二頒示中外

十四應詔詔令獄訟檢驗天安歸本嘉納欺罔間有逮捕牽引文案累積:「不當有司使過於。」王府為兵目下詔獄為首明年拾遺南京論及不許視事三十不可稱病太子涇陽嘉靖三十五進士戶部吏部文選郎中尚書隆慶曾祖南京太仆

御史巡撫山東御史總理河道浙江漕運巡撫鳳陽黃河南侵淮安寶應險惡水勢南京兵部侍郎戶部吏部侍郎南京吏部尚書兵部參贊機務

刑部尚書置於唐堯屬吏大興知縣生下校尉校尉大體東廠太監有罪言官駙馬都尉平民並坐國學罪人不當戶部尚書主筆詰問不從燕居暴怒近侍達因災異上書浙江罪人除罪:「不可出於猶存出於。」御史兵馬指揮御史