Back to collection

History of Ming 明史

卷二百二十二 列傳第一百一十 譚綸 王崇古 方逢時 吳兌 鄭洛 張學顏 張佳胤 殷正茂 凌雲翼 Volume 222 Biographies 110: Tan Lun, Wang Chonggu, Fang Fengshi, Wu Dui, Zheng Luo, Zhang Xueyan, Zhang Jiayin, Yin Zhengmao, Ling Yunyi

Click on any word to see more details.

〈(王化)〉〈()〉〈(明子)〉〈()〉

宜黃嘉靖二十三進士南京禮部職方郎中知府東南戚繼光而後以下節節分數齊一精銳松門不克仙居臨海殆盡使浙東良家子練兵以為不復調象山參政尚書討饒大盜不下知縣主簿廣東福建

浙東轉入福建千里邵武興化四十二再起御史巡撫福建頭城指揮歐陽搏戰中伏政和壽寧不得中軍中軍左右御史殘破蠲賦舊制建水海口鎮守仙遊光大廣東境內上疏世宗

四十四巡撫陜西大足作亂四川破滅雲南入會會師討平進兵侍郎御史總督兩廣軍務巡撫廣西招降

練兵朝廷調居官邊患隆慶元年給事中練兵侍郎御史總督保定軍務上疏

不滿十萬老弱分屬千里強弱練兵不可

長技召募三萬不足三萬五十四銳氣無成以為不可信任不專軍事軍法震駭京師流言掣肘心服終身

請調真定大名井陘督撫標兵三萬分為總理練兵春秋二者不效練兵調緩急遣還

分立事宜:「練兵十年不效專斷使御史參與其間。」牽制議論不能有為巡撫應節異議御史御史自專穆宗張居正應節

道里遠近十二小將建昌以東馬蘭西以時訓練掎角節制異時調陜西河間正定將佐:「秣馬厲兵勝負呼吸堅壁清野。」上方敵臺起居要害御史兵部侍郎協理九千不敢進兵尚書御史協理如故

神宗即位起兵尚書太子給事中稱職太子太保

終始三十萬一五百戰酣血漬共事齊名」。

浙江山陰嘉靖中舉順天鄉試武平知縣武平築城上官盜藪調潮州僉事合上江西平遠知縣王化瑞金使間道歸程銀幣潮州僉事兼理東莞水兵停俸討賊未幾

王化廣西平人職方郎中嘉靖四十平遠縣知縣等分江西福建妻子會昌連敗反間會昌歿慟哭自刎潮州同知卓異廣東使巡撫削籍御史僉事久之考察

貴州嘉靖二十六進士江西使瑞金廣東江西銀幣江西參政御史巡撫廣東隆慶

字學蒲州嘉靖二十進士刑部郎中安慶使夏港追殲靖江巡撫出海累進陜西按察使河南使

四十三御史巡撫寧夏戰守納降數出寧夏隆慶御史

河套西部長松山總督陜西巡撫兵部侍郎御史總督陜西甘肅軍務旗牌用軍督戰地圖大將雷龍著力河東御史白城長城大敗先後甚多

河套以東大同牧地以北強盛全等亡命數萬號曰全等城郭宮殿自治制度開化日夜為兵西遊騎平陽靈石以北嘉靖辛丑三十坐失得罪陜西朝廷指揮使千金不能將士求和自拔敵情不可得動靜正月總督山西軍務闌出深入軍民率眾自拔接踵西瓦剌

第三大成相得娘子外孫女古方納降十月妻子來歸巡撫因此全等大同慰藉甚至:「橫行塞外五十侵擾骨肉千里宅舍官職服用嚴禁出入索取責令人口然後之上桀驁稱兵不可明示生還死命奪氣不敢然後徐行之中資養即令統領屬國烏桓他日名號收集一部忿相持互相按兵無暇侵陵休息舊例安置海濱使日南侵擾不已使立功不受驅策駕馭怨望。」御史敵情叵測兵部尚書不能大學士張居正力主指揮使異議

西調發兵便利不得朝夕巡撫盛氣:「用兵鎮將。」:「鎮將今朝稱兵。」答疑聞言心動使使使者:「全等。」大喜:「不為全等天子北方敢為不幸朝廷豈敢?」遣使全等遣使既得祭告郊廟全等太子兵部尚書總督如故

與其遣使大同入貢將士燒荒休息邊民尚書先帝不宜給事中遠慮上疏:「先帝開市違禁不當以為先帝不過遼東開原廣寧商人貿易父子兄弟橫行五十震驚流毒畿輔議論太多牽制使措手京師戒嚴百年否則不能逆料不能身後先帝一言可決不得侵擾西財務智者其後也先稱兵哈密王子大同故事時勢典故創始堂堂天朝廣大東西天下萬世不為?」以上

侍郎四維以下二十二以為英國尚書以下十七以為不可尚書便不便御史眾議經筵羈縻守備順義所居歸化勇將指揮使如故使使金幣王印食用使

河套約請陜西總督令吉一二上疏:「首尾相應河東商販不能陜西。」都督同知商販貿易布帛皮革江淮湖廣犒賞大小部長給金威德羅拜邊境休息西千里軍民樂業不用太子太保

給事中行賄妄言刑部尚書兵部甘肅西不得西西:「西不可嚴守示恩。」於是應時南京御史乞休介意給事中御史高維致仕

力克相繼十五告成錦衣有司存問太保

著邊有為成功順義二十歿總督失宜西邊嘉靖明季不變

進士工部杭州兵變巡撫善言太仆太子太保都督錦衣衛二十六進士官兵侍郎陜西總督

長沙吏部郎中御史巡撫僉事討平韶州山賊終南吏部侍郎仕宦三十天啟

嘉魚嘉靖二十進士宜興知縣寧津曲周戶部工部郎中寧國知府廣東江西興寧安遠武平廣東使惠州

隆慶口北參政御史巡撫遼東正月大同威遠伏兵總督:「機不可失。」中軍五百全等雲石部下:「。」