Back to collection

History of Ming 明史

卷二百二十九 列傳第一百十七 劉臺 傅應禎 王用汲 吳中行 趙用賢 艾穆 沈思孝 Volume 229 Biographies 117: Liu Tai, Fu Yingzhen, Wang Yongji, Wu Zhongxing, Zhao Yongxian, Ai Mu, Shen Sixiao

Click on any word to see more details.

〈()〉吳中〈(從子)〉〈()〉〈()〉沈思〈()〉

安福隆慶進士刑部御史遼東奉旨譙責正月臺上張居正

進言陛下何者陛下納諫高皇帝丞相皇帝內閣參預機務官階二百年來宰相不敢祖宗大學士張居正自高諫官論及:「祖宗。」祖宗

祖宗進退大臣先帝臨崩居正大臣籍籍示威遺書使朝廷無禮祖宗若是

祖宗開國元勛不公奇功居正祖訓給事中一言郎中有年無底祖宗若是

祖宗內閣冢宰居正四維四維翰林任教庶吉士四維為人居正四維憑藉旦暮不測年間四維身後生平巡撫陜西狼籍銓衡簿居正所指親戚知識親戚援引四方小吏賄賂其他徒擁虛名居正南京御史冢宰居正脅制在朝言官可知祖宗如是

祖宗詔令不便居正調劑」;居正而後」。由是居正陛下居正陛下威福自己朝廷祖宗若是

祖宗一切政事奉行居正成章內閣延遲六部隱蔽隱蔽內閣國事奏章翰林顧問從容而已居正脅制拱手祖宗若是

至於考察大敗不舉重挫近日御史一貫指授調南京由是展布居正便利往年禁錮謫戍貞明摧折言官仇視祖宗如是

至若白蓮詔旨責讓四方田宅重罪武岡得罪子弟鄉試御史巡撫江陵十萬宮禁錦衣校監脂膏黃州子弟縣令他事無遺編修李維談及豪富旋踵居正不在不在內地邊鄙不然未幾宮室輿姬妾

在朝臣工莫不敢為陛下明言進士居正總裁居正御史居正而今君臣不得陛下不朽

居正:「不得軍功去年遼東不勝下獄究詰不知有所驚疑不復發憤取士二百年來門生師長惟一。」伏地不肯再三居正不出視事太監京師下詔居正陽具除名居正不已遼東巡撫相得戶部居正御史遼東巡撫江西居正其事廣西坐罪未幾暴卒是日居正

明年御史江東南京給事中遼東巡撫總督南京御史方向判官臨清判官不問江西巡撫遼東巡撫傾陷刑部遣戍除名祿天啟

浙江山陰進士孔教御史南陽推官

隆慶進士居正吳中沈思有年終南吏部

安福隆慶進士零陵知縣洞庭祁陽賴以調溧水御史張居正門生有所感憤開言三事

雷震京師四方地震不足真定使正統暫行先帝陛下祖宗不足給事中東光解衣不足三不王安石不可不深

陛下登極隆慶改元以前蠲除以前軫恤自如未有擔負小民無遺不及郡縣調流離接踵太平陛下明詔官吏

陛下登極直臣臣工無不慶幸中涓時政終身一切如初為人進言

居正王安石大怒調切責下詔瀕死謫戍定海給事中御史下獄給事中貞明御史錦衣

十一御史昌平南京大理寺海內知名三十七進士御史居正鄉人

晉江諸生御史知府:「諸生?」:「秀才天下為己任鄉井諸生?」隆慶進士淮安推官同知戶部員外

張居正湖廣御史居正御史居正迎合居正御史規避除名不勝

御史不會得罪御史欺罔削籍疾病大小御史何不當世養病余年夤緣攀附要津退莫如何以天下陛下以為恣情從來陛下歲星考察翰林孔教禮部刑部浮躁多於沈思吳中遷怒得以蒙恩難免不及論調不意陛下報怨藉以不為

孟子:「。」陛下聖明熟知陛下織錦珍異太倉祿陛下嘉納停止不為至若不論是否一言望風所謂大臣未有較著

天下無人不陛下陛下聽斷大臣大臣顧忌小臣天下使奔走陛下何不內外章奏自省可否然後商榷既久幾微隱伏之間陛下陛下獨攬不謂旁落政柄積重難返日夜不獨

居正大怒下獄調四維居正四維厲色布衣講授城市居正刑部廣東僉事大理謫戍:「刑部大小官吏不依法律聽從上司主使出入上文妻子財產主使上司主使謫戍不知。」申時順天府南京刑部尚書致仕

為人剛正敢為太子太保

吳中武進可行進士可行檢討中行鄉試赴會隆慶年成進士庶吉士編修大學士張居正中行居正父喪視事御史給事中中行西南百官中行上疏:「居正父子異地音容一旦千里陛下使匍匐違心茹痛廟堂之上調居正謹守聖賢義理祖宗法度子曰:『其父?』王子數月孟子:『加一。』聖賢何如小吏從事所以輔弼故事未有一日不出國門視事祖宗何如萬古四方視聽今日然後後世無遺。」

居正居正愕然:「?」中行:「不敢。」明日明日沈思居正翰林院慎行李長春修撰孔教學士求解居正中行明日進士天下中行並稱南京御史中行校尉長安即日都城中行氣息舍人投藥輿南歸腐肉

大計京官不復居正:「面目!」太常削籍中行經筵大學士江東中行中行不許再遷御史中行中行白金執政久之講學南京翰林院僉事中行給事中王嘉舊事家居禮部侍郎

從子御史貶官大理江西使殿大學士》,詆毀兄弟如此

常熟廣東參議隆慶進士庶吉士檢討張居正父喪:「居正君臣效忠數年不能父子一日居正數年陛下之一莫若故事守制刻期父子音容阻絕區區之一國家司法公議私情士氣國是。」中行除名御史居正巡撫福建不為坐鎮其弟:「」,察知居正大喜

居正明年江東負氣傲物大臣得失申時