Back to collection

History of Ming 明史

卷二百四十八 列傳第一百三十六 梅之煥 劉策 李若星 耿如杞 顏繼祖 李繼貞 方震孺 徐從治 Volume 248 Biographies 136: Mei Zhihuan, Liu Ce, Li Ruoxing, Geng Ruqi, Yan Jizu, Li Jizhen, Fang Zhenru, Xu Congzhi

Click on any word to see more details.

〈(一元)〉〈()〉〈()〉〈(大成)〉

麻城侍郎從子十四諸生御史騎馬御史材官長揖上馬

三十二進士庶吉士給事中東廠太監商人:「今天下民言官國事時局職掌天下虛文束縛有意振刷生事苛求豪傑灰心庸人國事不可陛下實事紀綱人才國事。」朝臣:「附小小人君子未必君子千里。」張居正:「使今日名實紀綱江陵訿?」持平傅會如此廣東使烈女潮州山東天啟元年參議太常御史巡撫內外家居亂政首發由此悍然誅鋤麻城罪人盤桓流涕削籍其實未嘗麻城無何

即位巡撫甘肅斬首七百部長六百明年復大豌豆大黃不可:「不仁不如以為。」邊城涕泣京師戒嚴西部乘虛河西賀蘭山歸路大兵出水斬首八百四十蘭州西明年五月京師入朝翌日柄政中朝得罪

文士善射所見所居健兒甘肅兵變往往亡命山谷數萬麻城望見部署追敘甘肅前後明年

武定二十九進士保定新城知縣御史太仆力爭家居

給事中御史一元姻親權利:「昔年安在?」無私南京御史:「御史一元彈詞李維波及人才摧殘不免天下完人?」冰山一時富貴不顧清議一元論切向江西:「鄉人奴顏婢膝。」御史:「關節侍郎攻擊不休驅除太甚!」謝病黨人之外四十六在朝無可河南使

天啟元年天津御史巡撫山西兵部侍郎協理黨人削籍崇禎御史總理保定軍務大清大安內地不能使明年正月棄市

晉江御史天津賓客天啟遣戍

一元江西有法天啟天府御史一元崇禎柄國以為門生引嫌

息縣三十二進士棗強真定御史南京兵部尚書巡視庫藏出納山西使一貫私人不從福建參議

天啟陜西再遷大理御史巡撫甘肅魏忠賢明年河套松山斬首二百四十起義即令文言三月星名河南提問明年

即位崇禎元年工部侍郎御史總理河道甘肅黃河睢寧睢寧縣都城戒嚴久之為兵侍郎十一御史總督軍務巡撫貴州余孽

福王解職殘破寓居貴州桂王武岡吏部尚書館陶四十四進士戶部

天啟職方郎中陜西參議遵化使當是時竊柄無所不至巡撫畫像行署文武將吏稽首九千冕旒下詔三百

參議奉命江西使通州驛馬倉儲下詔七千

行刑即位相繼伏誅:「廠衛附會復原。」於是上疏:「鎮撫市曹皇上不死驚魂還家。」不許御史巡撫山西

順義邊患戰壘京師戒嚴五千京師明日既定而後兵部通州明日調昌平明日調良鄉不得大怒西

職方鹿王化事由得罪

釋出陜西使參政政聲

福王御史進士濟人

漳州四十七進士工科給事中崇禎元年正月工部冗員殿二百罪狀御史大學士錦衣亂政重創無極

工科給事中巡視京城十六監督曠職再遷給事中時事

:「六部尚書侍郎政事安得督撫獲罪接踵為主九卿諫止傳語?」

太常御史巡撫山東河南不敢軍餉萬有嘉獎十一畿輔戒嚴德州奉本三更調德州濟南由此空虛逗遛明年正月大清濟南不能兼顧言官:「不敢不敢不分爵祿朝廷骸骨父母。」不從下獄棄市

崇禎巡撫山西大同順天保定山東四川永平成名順天河南自縊

戶部魏忠賢巡撫御史崇禎參政諸軍復大帝命

永年兵部侍郎巡撫崇禎御史

永城兵部侍郎巡撫大同崇禎元年不能並坐

海寧崇禎十年御史巡撫順天明年坐失編修永不

偃師御史巡撫保定十一失亡多西

成名溧陽金壇成名崇禎十四成名御史巡撫永平昌平僉事巡撫畿輔成名十六西自有

太倉四十一進士大名推官兵部職方天啟山東魏忠賢降級削籍

崇禎元年員外職方郎中職方增設郎中協理貞幹尚書:「副將以下而已。」山東不可請調關外不能四方事例饑民:「兵法並用饑民勢必無窮神廟御史故事三十以往饑民使不為。」御史十萬

為人強項不得大學士周延同年瞠目:「奉命獲罪刑部。」貴妃私人把總不可尚書尚書不可甘肅起用巡撫發怒四川桃紅致仕

十一明年召對水利屯田順天府兵部侍郎御史巡撫天津軍餉大興屯田上經用水任人

十四水師戰艦除名明年為兵侍郎星隕中庭御史

桐城四十一進士沙縣知縣御史

嗣位魏忠賢艱危:「近侍可慮。」元年:「高攀宗周終身無罪不知何以居功交通使天下後世交通。」朝廷巡視南城不從

遼陽一日十三巡撫通海調司馬公卿籌畫痛哭以西四百人煙軍民文武將吏二十六月延見將士吊死軍民:「七十驚濤不足多人平地不足不遠不滿不足沿六十築城不能無用不足不足轉眼平地五十萬人從何不足。」:「退不足有余作家萬一時事一線?」帝命遼東軍事

七月欲棄退守廣寧軍法監軍不和以為眼目

明年正月滿大清先鋒」,巡撫王化廣寧倉皇列城當是時西平一貫戰死於是水師相與謀:「將軍二十人民數萬戰艦無數有幸?」於是航海慷慨:「將軍相保富貴不歸將軍。」軍民

大化」。御史:「御史保全社稷。」給事中道學亦即明年大獄御史河西揚州咒詛交通大辟時時