Back to collection

History of Ming 明史

卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

字元潁州十四年會進士歷城知縣南京兵部陜西參政才略

再遷御史巡撫貴州應龍太多所在:「西流入黔中貴陽三萬四百七十即為即為銅仁石阡思南幾十鎮遠大江應龍何以?」增兵十二馬頭追剿仰天地平發兵平定威名兵部侍郎總督陜西軍務侍郎佐理事亟兵部增設侍郎家園

天啟元年遼陽侍郎經世侍郎言官克期兵部馬上本部尚書侍郎尚書軍務給事中經略遼東負氣謾罵齟齬巡撫王化庸才大言無不節度中外皆知不和封疆

正月去留給事中周朝其他多言毅然專任廣寧懼罪太子太保尚方劍逗遛十七山海關籌畫日下間諜蒙古而已

廣寧集議盛氣給事中劉弘御史貶官御史給事中周朝德陽用世神宗故事大學士尚書所致鷹犬:「祖宗故事大司馬不以封疆功罪。」於是復合御史不問遷延數月謝病

魏忠賢南京工部尚書安邦先有兵部尚書總督貴州四川雲南湖廣廣西軍務尚方劍嗣位給事中永順太子太師崇禎潁州倒懸賊死八十五

字元二十三進士雲南使城陷罵不絕口

十七進士河南府推官戶部織造:「邇來殿縱酒時事不止。」朝鮮用兵郎中

山東僉事使湖廣左右使所在四十御史巡撫賜福湖廣四千四百所得萬金五十獲罪滿

工部侍郎兵部總督大同山西軍務天啟改元遼陽精卒明年侍郎協理兵部尚書降將二十九人家海外虛言中朝巡撫計畫未可帝命不問逃逸捕獲以時嘉納

魏忠賢十二錦衣世襲力爭不從給事中御史給事中大典御史良機母喪追敘甘肅太子太保錦衣

休寧嘉靖進士福建僉事同安人為金幣

三十八進士漳浦知縣調福清屯田城堡御史士氣江西大體奸宄肅然祿存留接濟太仆寺黃道諸生

十一進士行人山西使嗣位御史巡撫山東遼陽增兵特設大將登州自此天啟廣寧山東南北咽喉

異香白蓮教自稱教主大小蔓延畿輔山東山西河南陜西四川金錢朝貢機事一日數百二十三有司京師外戚自如符咒四十二有司鉅野武邑遼東四方奸民年中起兵先期自號中興大成元年五月戊申鄆城數萬

承平郡縣守備山東重兵所部民兵要地廣東調大同肇基山東討賊肇基兗州知縣擊敗鄆城鉅野知縣延慶固守不下兗州鄒縣遊擊戰死曲阜郯城

七月兗州肇基迎戰夾擊大敗精銳使:「不如其中。」肇基鄒城大軍精銳王城大敗大小天津僉事乘間滕縣沙河長圍三月單騎七千山東二十不下二百伏誅

於是六月武邑取景山東還軍突圍諸生舉事伏誅

兵部侍郎論功尚書御史太子太保錦衣僉事銀幣鄆城曲阜鉅野

八月為兵尚書事宜立下舉行核實大清魏忠賢二十四貴州頒示

籌略曉暢良民錦衣招搖都市給事御史削籍遼東經略不及南京吏部給事中玉佩不當追敘兵部太子太傅未幾

臨邑三十二進士東光長垣儀表坐堂民望神明一方

吏部文選郎中天啟有力太常御史巡撫浙江魏忠賢不許四月御史

崇禎元年工部侍郎兵部尚書召見群臣狀貌上疏軍政修武核實訓練異才盜賊總督大同巡撫戰事大臣平臺詰問良久執政詳見》、《》。

:「祖宗養兵百萬朝廷屯田遼東永平天津沿海荒地寶坻香河豐潤玉田三河順義百萬京東水田本朝總督巡撫其後巡撫河間不問生財不大失策三分屯墾實心力行軍食無缺。」四十八大用

十月大清大安都城戒嚴四方巡撫解經滿世祿先後不能大清深入十一月召對侍郎周延:「疏忽調度乖張。」檢討:「世宗將士震悚強敵。」侍郎明年四月大辟

應變所長以時見絀遵化偵探不明重典不少都城

明初太倉二十進士舍人江西使巡撫山東御史河道泰昌兵部侍郎天啟三月兵部尚書御史經略遼東天津八月南京兵部尚書南京吏部尚書兵部崇禎元年刑部尚書未幾兵部削籍

十七進士官兵尚書經略數月崇禎大清

鄢陵太常四十七進士南京兵部禮部儀制郎中天啟西寧參議調永平使督撫以下魏忠賢

崇禎元年口北明年參政十一月大清遵化巡撫自縊御史方略未幾下獄兵部侍郎總督保定軍務四方援軍

正月兵部尚書京師解嚴給事中:「數月巡撫總督何如通州以為何以躬履行間追擊以為熱血中樞熱血不專伐謀用間安在?」未幾工部虛名發言臨洮固原衛兵五月永平調度太子錦衣僉事

不足:「今日不窮加派不知朝覲滿千金海內國家一番天下加派數百萬三萬天下國家一番天下加派百余兵餉不過五十不過五百三十不足今日使不加愁苦自若使加派自若。」戶部協議戶部尚書今日之外於是六十五萬有海內屯田陜西重懲將吏貪汙軍民叛亂

居中歲餘陳兵機宜不為給事中御史兵部錦衣下獄吏部尚書私人由此御史力攻其所手書奸人交關納賄營私安國通判職方頗為他事行人上疏交通並列將領中人左右兵部侍郎御史總督山西軍務明年七月大清間道壽山昌平京師兵部尚書懼罪不敢近畿殘破言官解嚴大黃八月十九大清九月旬日定罪大辟

歿其父鄢陵避開開封

進賢二十九進士長興縣四十三給事中上疏時弊

以來天鼓流星清豐地震二十八石首河內遼東春秋二百四十年間未有今日山東黃河以太熒惑金水日光日月天譴陛下痛哭

太虛黃河泛濫運河不備棟梁載道倒置