Back to collection

History of Ming 明史

卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian

Click on any word to see more details.

:李維 永春 : 〈(王化)〉 〈()〉 趙光:

目录
1
1.1 李維
1.2 永春
2
2.1
3 〈(王化)〉
4 〈()〉
5 趙光
5.1

 商丘萬曆進士南昌御史調大理評事再遷山東參議遼海一元蒙古使墾荒三十八千參政

 二十五副將部將士卒六十朝鮮用兵御史經略朝鮮軍務朝鮮贖罪免役苟且朝鮮君臣隱藏儲蓄由是朝鮮

 當是時行長清正全州引兵就擒鄉導朝鮮千里蕭條所得久留中國九月副將朝鮮退蔚山十二月總督提督進兵方略萬人副將中軍蔚山大敗城外遼東相得遊擊第三鳴金收軍閉城不出堅守官兵四面泥淖日夜官兵不能官兵乞降明年正月行長救兵狼狽諸軍襲擊死者副將遊擊喪失

 經年海內全力朝鮮通國一旦慶州撤兵總督士卒死亡大怒百餘父喪視事御史其他不下一貫手書揚揚二十八一貫作奸震怒營救天津巡撫萬世東征給事中

 三十八遼東鎮安御史多事大將給事中御史楊州乞休不問

 四十六四月大清撫順遼東巡撫李維承允相等歿遠近熟諳起兵侍郎經略申明紀律四方大舉七月大清清河副將戰死尚方劍以下清河大道四方援兵蚩尤東方星隕地震以為大學士兵部尚書嘉善給事中趙興發紅進兵

 明年正月總督巡撫永春二月一日誓師二十一日出開原撫順西清河東南朝鮮大兵四十七三月並進天大先期渾河開原三岔口大清不支大敗深入三百大清不動旗幟衣甲紿力戰文武將吏前後死者三百軍士五千八百京師御史無何開原鐵嶺相繼言官下詔崇禎伏法

李維
 李維睢州萬曆四十四御史巡撫遼東不用使餘年軍民先後庸才歲月天子不理呼籲漠然承允覆沒天啟

永春
 永春金鄉給事中永春太常御史巡撫之後經略調度軍食拮据天啟言官開原遣戍


 鳳翔萬曆二十三進士臨漳知縣長堤四十調河內穿太行山沁水二十五數萬死者設席飲食兩河

 工部兵部郎中假冒世職數百參議山東粥廠流民先聖額外數萬先後戶部使

 久之河南參政按察使永平練兵樓櫓關外所需火藥呼吸經略

 泰昌元年九月御史永春巡撫遼東兵部侍郎經略巡撫受事白馬祀神:「終始文武終始。」尚方劍大將光榮以下進取撫順用兵十八大將方略

 用兵所長規畫整肅更易而是蒙古乞食:「急救。」下令招降於是雜居潛行居民過多間諜其中叵測自詡藉以大清人為前鋒死者二十用以

 明年天啟改元三月大清瀋陽力戰明日戰死戰死諸軍遼陽引水沿火器四面大清臨城世祿迎戰宿營明日大清西擊敗鏖戰良久來者望城溺死御史等分固守高出郎中人心明日攻城諸軍大戰薄暮譙樓大清從小西門城中民家婦女盛飾城樓知事不濟:「。」佩劍自縊縱火兵部尚書其一


 洛南山東參政遼海御史巡撫遼東道遠用兵侍郎經略日夜戰守大清無何

〈(王化)〉
 江夏萬曆二十五鄉試第一明年進士保定推官御史

 三十六遼東巡撫新疆八百內地論功受賞給事中不下三分三十推行釁端十五大旱城隍及至廣寧使使大作以為數年將吏不事姑息風紀

 督學嚴明諸生御史

 四十七大理寺河南道御史遼東兵部侍郎御史經略開原:「京師河東開原河東根本遼東開原不可破開北關朝鮮破開北關不敢不服使朝鮮不敢不從東西然則將士芻糧器械艱危以致。」尚方劍鐵嶺瀋陽諸城軍民一時遼陽兼程文鼎死節督軍戰車火器守禦數月守備上方十八分佈清河撫順鎮江首尾相應應援乘間耕牧更番使疲於奔命然後相機進剿

 僉事瀋陽不肯僉事慟哭瀋陽撫順:「冰雪滿地不料。」鼓吹數百無人死事耀形勢士馬由是人心

 身長七尺左右持守守禦負氣不為

 明年五月大清兵略六月大人八月將士七百給事中不安給事中丁憂吏部疏率數年不下招徠西部當事不得不從由是夤緣遼東士馬不合遼東御史大計兵部軍務人為七千逃亡過半御史同在意氣相得道學故意不能出國相比:「訓練將領部署人心有時工作。」同類攻擊御史不上逞志

 當是時端方多事封疆御史三元御史修德破壞遼陽轉危為安致死。」繳還尚方劍力求給事中上疏:「覆沒踉蹌鐵嶺而今地方安堵操練部署所能十萬不能今日令箭殞命馬上?」三元修德御史給事中不可給事中童蒙上疏:「蒙恩回籍破壞他人不得不一一今朝議論不知之際冰雪哄然馬上愀然不敢收拾愀然哄然自有難以武將建白何嘗疆場疆場人意不從怫然!」童蒙:「垂泣十萬生靈受知瀋陽策馬見官大義。」力保起用

 天啟元年瀋陽給事中遼陽河西軍民二百煙火斷絕京師:「使至此。」御史保守排擠三元修德御史王化巡撫

 諸城萬曆四十一進士戶部參議廣寧蒙古部長乘機不敢童蒙西人心調百萬西顧忌不敢深入相繼御史便宜從事河西進化御史巡撫廣寧登山俯瞰廣寧招集散亡萬餘聯絡西部人心遼陽遠近震驚河西不能孤城赫然中朝河西天津衛兵當事軍民東山官軍入朝不下鼓舞爵祿功名詔諭朝鮮忠義

 六月入朝言官貶謫不可佈置馬步形勢全力天津舟師乘虛動搖人心遼陽於是巡撫天津特設經略節制事權兵部尚書御史山海關經略遼東軍務