Back to collection

History of Ming 明史

卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan

Click on any word to see more details.

大典〈(王道)〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

大典金華家世貧賤大典讀書為人豪邁四十四進士章丘知縣天啟給事中魏忠賢十二保護錦衣世襲大典福建使參政

崇禎山東調天津四月九成萊州山東巡撫大典御史青州調度七月巡撫陷於總督總督巡撫專任大典數萬關外勁旅四千八百副將劉邦遊擊永福高起監護軍餉德州平度副將有時八月監軍御史昌邑兵部尚書

昌邑關外前鋒步兵從中昌平洪範副將平度遊擊萊陽新河諸軍新河東岸亂流沙河迎戰先進大敗諸軍乘勝夜半使明日斬首八百墜海死者數萬

登州長圍一面三十東西不能大炮官軍死傷九成相當十一月九成搏戰官軍合擊渠魁九成有時祿其二解圍大典御史將吏既久水城水門

二月中旬子女出海水城副將官軍大城水城遊擊永福火藥官軍退保蓬萊大典招降七十五自縊死者不可旅順黃龍邀擊生擒祿祿等於一日震怒監守刑部獲罪未幾伏誅大典兵部侍郎錦衣巡撫如故

二月鳳陽總督大典總督漕運巡撫鳳陽江北州縣明年正月滁州百餘寬大大典總理鳳陽退十一江北大典安慶巡撫西大典坐失州縣視事四月逾期

十三河南湖廣大典救援侍郎明年六月大典總督江北河南湖廣軍務鳳陽漕運眾數大典擊破大典保障不能給事中方士御史削籍未竟東陽

諸生負氣縣令作亂金華大典健兒大典急馳知縣調化名大典御史給事中

京師福王大典阮大鋮為兵侍郎尚書總督軍務興兵福王太平大典力戰杭州大典還鄉城固唐王大學士浙東

浙東西郡縣前後死事同知王道錢塘知縣臨安知縣紹興兵部衢州知府推官江山知縣諸生布衣會稽潘集山陰諸暨鄞縣浦江瑞安永嘉

王道昭平錢塘天啟元年崇禎南平知縣南雄同知光澤其父不能邵武同知光澤縣兼施境內破格天下賢能名聞待命都城微服杭州投繯

昆山大學士曾孫崇禎十六進士錢塘知縣京師人情奸宄警備御史調株連鎮江率眾劫掠頃之大將方國上官先期遣使城中得無郡縣長吏妻子

達州臨安知縣杭州從子山中陰部被捕不從

會稽崇禎學生順天鄉試職方紹興不可:「!」不復

邑人舉人為兵

武侯吳江崇禎進士福王舍人唐王御史巡撫安福貢生西安知縣唐王知府江陵推官衢州自縊鎮將

宣城江山金華父老告之:「不當不可以。」向北

東陽天啟進士番禺知縣崇禎元年給事中御史御史魏忠賢時政:「陛下展布四體國家職業精明手足祖宗詔旨詰責俯首不遑處置失宜不敢將順召對下情未有因而獲罪不可上下。」其二刑罰不能給事中京師地震太常

御史巡撫安慶桐城官軍覆沒壯年一夕明年正月副將自強遊擊知縣不下潛山知縣重傷太湖知縣永寧守備潛山把總太湖戰死自強宿松殺傷相當安慶英山霍山九月宿松潛山太湖掃地宿松土著監軍明年正月江浦守備十二月懷寧江浦副將諸城望江

十年三月安慶含山定遠攻陷六合知縣天長安慶池州太平巡撫安慶江南巡撫自此江浦六合江南不許

為人寬厚士大夫太湖繁昌蘇州九里內外松江海堤鎮江江陰有成工部侍郎御史總理河道大旱山東窮民

十四山東兵部侍郎漕運大盜青山眾數梁山運道周延北上青山率眾青山漕舟迫臨所部兵部尚書下獄戰守賞罰世職七事開封河北震動

十六四月大清畿輔趙光解職下獄召對御史江南浙江練兵都城

福王協理山東討賊太子太保錦衣僉事吏部尚書眾議歸國不用省親

監國杭州日出六月監國即日紹興太子太傅兵部尚書武英殿大學士官方金華入朝不敢樹木要害聯合國持久順治五月諸軍航海東陽六月不可絕命五十

松江華亭天啟進士浚縣知縣崇禎御史明年鳳陽震驚不宜不問福建:「紛紜保留今歲道路往返程限稽遲數月加一加一。」十二十月:「戡亂解散剪除未有專任搖尾乞憐失事從前敗局多方熒惑剿除招撫重典。」偏執臆見

十四四月:「流寇往來縱橫無人受事前所未有目前大計在先。」十二月:「討賊不可無人巡撫之外總督之上事權報捷甚至南陽職掌安在試問居中指示焦頭爛額兼顧掎角追剿提出進退指揮戰守可以肯綮一切不問中樞失地中樞督撫督撫互相不可。」十五建言給事中御史周一大理御史巡撫福建

唐王鍵入與其南安勸進太子吏部尚書言官吏部舟師江南倡義浙東相聲便宜從事異心不成

順治飄泊海外舟山大學士大清定西航海城守城中居民堅守從容賦詩自經

死者兵部尚書禮部尚書吏部侍郎洋將都督使會稽給事中鄞縣兵部郎中江陰戶部福建蘇州禮部會稽兵部福建萬年開國工部舍人蘇州工部鄞縣定西參謀順天諸生福建錦衣指揮王朝內官太監二十一

崇禎十三進士長興知縣調秀水福王車駕郎中使唐王以為海濱監國御史航海進兵尚書舟山發兵:「。?」從容:「辭官。」

武進崇禎進士長興知縣紹興桂林推官京師流涕:「死節。」福王禮部南雄福建起兵禮部尚書往來普陀山大清寧波慷慨:「諸生不得不得!」渡海孔廟孔子自焚江陰弟子魏忠賢死黨

崇禎進士刑部吏部唐王舟山不許以下自焚

王妃貴嬪王妃巨石自刎開國自盡

峽江四十四進士工部郎中天啟常州知府御史屯田文牒日至南京:「他方奔命奔命一切戒飭陋習。」御史約束

為政愷悌公平不畏屯田御史屬吏姓名御史答曰:「僚屬無可知府無狀。」自署杜門視事織造知府不從」「報以」「」,不屈無錫高攀江陰經紀死後僮仆宜興魏忠賢遣戍上官家人以免武進慎行

崇禎元年參政山賊犯上壯士擊退殆盡按察使巡撫廣東總督