Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷三十四 列傳第十五 虞玩之 劉休 沈沖 庾杲之 王諶 Volume 34 Biographies 15: Yu Wanzhi, Liu Xiu, Shen Chong, Yu Gaozhi, Wang Chen

Click on any word to see more details.

南齊書三十四列傳第十五

  
 會稽餘姚祖宗庫部常侍

 刀筆東海王參軍烏程太后犯罪依法太后泰始郎中尚書

 右丞太祖參政:「張華尚書徒然右丞。」之上府庫器械不支歲月遷安成王車騎少府

 太祖朝野致敬太祖問曰:「?」:「北行二十。」太祖參軍賓客太祖留意樂安應對齊名好學義行太祖王儉親愛光祿大夫永元

 驍騎將軍黃門本部中正民間驍騎將軍堅意檢定簿籍建元朝臣:「已久爵位年月增損貿萬端文書齊家不如巨蠹比年明治元嘉以前滿大明以後而言急病?」之上:「元嘉二十七建元書籍元嘉光祿大夫七十書籍何必身故陛下忘食妄說治天下二千石欲求明令不加泰始至元揚州萬一十一神州奧區如此不可元嘉二十七建元元年書籍使自檢然後以爲州縣戶口多少元嘉其中干戈社稷三分簿不少庾亮簿以爲實錄祿甚微數萬如此天下太半長髮便道人皆然遷徙去來滿流亡不歸終身疾病法令自然有名借給比肩滿皆是行貨之所以百里之所以使滿不患不行不患不行不久。」一日得數以防懈怠於是因緣推卻程限世祖永明十年百姓怨望世祖:「貴賤尊卑莫不取信非分所以虛妄舊章不足以前邊疆還本此後嚴加。」

 告退:「負重竭誠固然四十七十驅馳休息長於三代元嘉二十八王府三十以來懶惰倦怠耳目聰明不支大功兄弟四十朝露長久知足饑寒富貴銅山直道不免聖明授命文明荷澤九卿李陵堯舜無窮六十東平之一以求輔以未嘗立身當官及其骸骨愛好年間丘墓以此始終。」

 人物王儉員外使言論東歸不出朝廷祖餞歸家大宅數年其後員外會稽五官皂莢:「之至煩人。」

 典故王儉至交尚書太祖:「。」宰相帷幕選用鄉曲從容:「陛下。」永明太子王儉三公

 子思廬江長史聰明本州永明十年使

 沛郡太守

 駙馬都尉宋明帝湘東常侍好學所知友人丞相得出泰始明帝數年參軍明帝左右桂陽參軍

 頗有飲食無不後宮使男女無不不能懷孕使生子之後前後十數桂陽蒼梧蒼梧微行自稱婦人尚書右丞:「何如?」:「聖旨。」賜藥休妻二十小店使掃帚皂莢如此

 員外司馬舍人南城尚書給事中舍人如故成王撫軍參軍使者南康善言無異將軍新蔡太守左軍將軍太守如故司馬將軍太守如故太守將軍司馬如故長史世祖承奉軍費安南長史黃門將軍前軍長史散騎常侍

 建元御史頃之:「不能使屏氣以此比肩六十五十年月不過骸骨。」:「便晚節?」

 指南車使元嘉不復至今大行豫章內史冠軍將軍五十四

 吳興新安太守廣陵太守衛尉五官揚州主簿宋大明涉獵文義西撫軍曹參秀才撫軍記室得罪兄弟:「塗炭不可陛下。」嘆息兄弟以此知名

 泰始老家明帝永興巴陵主簿尚書殿晉安安西記室參軍司徒主簿山陰司徒參軍世祖江州長史太守世祖還都使領軍長史建元參軍未及黃門太子中庶子世祖東宮御史侍中冠軍王子長史將軍江夏內史安西長史內史荊州將軍如故永明尚書

 名譽優劣「�兄弟。」御史兄弟未有結怨永明中彈吳興太守建武從弟禁錮鄰家失火:「御史!」

 世祖西南州五十一:「。」車駕:「不幸。」追贈太常

 新野雍州刺史司空參軍

 文義起家巴陵西參軍秀才西外參軍世祖功曹尚書清貧唯有�、�:「常有二十七。」世祖撫軍中軍記室員外散騎常侍中正

 尚書左丞常侍中正如故王儉長史芙蓉:「長史要是意向如此應須我輩。」黃門御史

 風範世祖使侍中王儉在座:「更生風采陛下與其。」永明年少不得濟陽江淹使中軍長史尚書吏部大選太子常侍

 臨終:「昨夜自省綿頃刻危殆凡庸千載難逢知命有分貂蟬。」不許文學使碑文五十一

 會稽姿

 東海員外常侍司馬

 宋大明徐州主簿從事湘東王國常侍北行參軍府主宋明帝北行參軍明帝司徒參軍舍人常在左右不從退日出尚書殿記室參軍如故平王湘東太守二千石公事桂陽參軍

 明帝建安大中太子尚書水部彭城中正訪問

 臨川內史尚書左丞東觀祭酒明帝黃門轉正常侍將軍江夏王長史冠軍將軍給事中廷尉建元武陵王會稽長史行事冠軍如故永明豫章太尉司馬將軍如故

 世祖相遇委任將軍晉安長史淮南太守黃門驍騎將軍太子中庶子驍騎如故朝廷善人冠軍將軍長沙王車騎長史中軍長史將軍如故西王子兖州長史去職長史將軍如故

 紡績六十九

 史臣尚未所以季世以後奉養簿肌膚十年相容共有不行是以謝安京師豈直

 並用。[1]


全文中華書局一九七二年一月南齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary