Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷二十三 列傳第十三 王誕 王華 王惠 王彧 Volume 23 Biographies 13: Wang Dan, Wang Hua, Wang Hui, Wang Yu

Click on any word to see more details.

列傳第十三

惠王

廣州平南長史賓禮思歸:「軍情。」廣州刺史拘留:「將軍公私豈不欲留不容。」於是

宋武帝太尉長史盡心劉毅追討白帝:「如此豈可使分之布衣一時不宜使立功。」吳國內史去職

武帝劉毅將軍諸葛太尉武帝:「疑心便?」:「以為無虞。」:「。」於是追封唐縣

侍中尚書始興子游晉孝武帝鄱陽公主受禪宋武帝第二吳興長公主久之

謙虛恭謹不以世事關懷光祿大夫三司

長子東陽太守文帝第六臨川長公主公主左右廢帝下獄離婚莫不明帝賜死使近臣光祿大夫孝武帝使人為

詔旨公主寒門隔天家貧成禮公主天恩

以來有名王敦桓溫以求足以姿深井不免防閑過於婢妾往來出入人理當待賓客非唯交友離異兄弟疏闊動靜相勸凡庸舉止是非言語虛實耆舊妒忌口舌其間應答問訊卜筮師母乃至殘餘飲食頭領出入有別為期日出不見不識至於步月披卷一生之內左右賓客未冠輕易竊聞聚集不足不可家事同科經學冤魂難以螽斯繁衍是以往往駙馬何以必將前後遐邇隔天

聖明自盡殊榮便預提清官是以披露非唯一己全身天慈使燕雀自己恩詔便當以此臨川王族

光祿大夫

公主駙馬都尉太守代謝交惡還都:「丈人雪耳。」及至不可:「不可。」精白佳味:「丈人不得?」忿朝廷供養不足坐失廢棄久之

侍中東陽太守吳興太守齊明帝領軍長史不平改為太子詹事領軍

永元守職而已不能有所是非尚書朝政所居枝江以為從弟:「盛德。」:「吳興束身登岸宰相不能領軍長史。」當朝同事尚書僕射京口江夏王內向領軍都督宮城諸軍建康

武帝相國長史踐阼封建尚書猛獸不悅群臣群臣答曰:「百獸陛下。」

十五光祿大夫三司丹陽百萬回合向東人為:「向南向東黃銅。」不實

子實起家秘書梁武帝安吉公主新安太守從兄求告銅錢五十從兄還都從兄上岸盤頭南康州長長沙日出衣冠:「志念殿下?」因此

從父太宰給事黃門侍郎名家公主駙馬都尉歷任秘書丞竟陵王子西才俊以為士林使

太守在職粗疏不堪怏怏:「未知當作若是有心無心告示。」大笑

建武吏部尚書僕射朝政異議吏部之內器重如初詳審無明選用而已當時不謂尚書僕射肆虐以免

梁武帝新林內外不能等於太極殿西湘東領軍:「已久人情何不?」:「微子。」默然相次博士石頭為首

武帝:「?」:「今日。」以為大司馬長史侍中尚書侍中尚書受禪侍中尚書中軍將軍寧縣

天監光祿大夫元日朝會殿自若公卿問訊御史不敬棄市庶人

華光殿尚書左丞范縝:「司徒虛名陛下如此尚書頗有政體陛下不知。」變色:「。」固執不已不悅御史任昉褒貶不通賓客居喪散騎常侍

將軍會稽內史司徒長史晉安帝隆安起兵王國在家起兵聚眾貞烈將軍女人官屬國寶罷兵起兵之際誅戮不復舉兵敗走不知所在長子十三沙門使:「不及。」不疑由此不測布衣蔬食交遊餘年

宋武帝使制服武帝北伐長安西將軍徐州刺史華為主簿著稱文帝鎮江西主簿參軍文帝政事司馬出入從者不過相逢不知左右:「鹵簿殿下。」司馬

文帝少帝不敢:「先帝大功天下四海之中布衣諸生大將軍將來殿下天下所知奉迎悠悠不然同功相讓勢必不行今日。」:「。」後任

即位華為侍中將軍會稽文帝西參軍文義黃門侍郎步兵校尉為何無忌侍郎鄰里子曰:「大丈夫。」富貴日夜文帝東歸金昌左右:「不可。」閒居王粲登樓賦:「王道之一。」出入切齒:「太平?」元嘉將軍侍中如故南陽不為以此為

情事異人未嘗終身飲酒論事乘車主人出車文帝不盡:「宰相天下?」四十三追封新建縣即位配享文帝

子長受禪

從父不辨菽麥以為南陽以為

司徒宋武帝參軍使其二華為小女潁川郎中駙馬都尉

伯父得罪諸子提攜同生宣城義熙太守宋文帝建中吏部貴要所屬公卿士大夫門生江夏王義恭不許

中郎將廣州刺史都督巨富廣州刺史城門便千萬祿俸鼓吹多少:「三十。」內史忠實新安長史尚書光祿大夫

從兄新建縣嗜酒小弟吳郡太守領軍三十六奉獻軍用光祿大夫太常散騎常侍廷尉社稷不為朝廷

明帝臨崩會稽太守都督冠軍即位光祿大夫遜位:「老臣不能先驅螻蟻。」百官人人雨淚

齊高帝即位武陵王侍中王儉宰相東海郡使:「三台皆是用人外方。」不過其事高帝國諱不在去台步行:「有損。」:「今日奔赴。」得病光祿大夫八十四

謙恭謹慎不渝朝會早起簡閱衣裳如此輕薄大明尚書僕射尚書男女然後如此莫不嗤笑容色自若領軍晚節退東陽尚書袁粲以下莫不讚美:「景平領軍元嘉為人