Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷二十五 列傳第十五 王懿 到彥之 垣護之 張興世 Volume 25 Biographies 15: Wang Yi, Dao Yanzhi, Yuan Huzhi, Zhang Xingshi

Click on any word to see more details.

列傳第十五有意陰陽十七起義慕容戰敗重創家屬未能小兒青衣:「?「小兒須臾暴雨仰天隨後滑台使將帥積年南歸泰山夜行以免太元彭城兄弟字元

同姓骨肉相投莫不竭力以為不義不為江南太原來歸桓玄將軍張暢世事:「自古革命非一不足大事。」計略宋武帝使於都:「天下事不可不密遠慮出入。」義軍建鄴方回武帝馬上方回相對追贈給事中參軍

武帝前驅大小二十寇逼眾議遷都正色:「今天當陽南面新建大功六合遠征今日草莽匹夫匹夫號令何以從此。」武帝義熙十二北伐將軍冀州刺史前鋒諸軍冠軍將軍將軍洛陽將軍建武將軍林子石門將軍將軍將軍靈秀钜野潼關長安太尉參軍

武帝遷都洛陽眾議以為:「非常歸心建鄴遷都大同。」使彭城武帝受命徐州刺史都督

元嘉同行河南平定三軍憂色:「情偽。」諸軍洛陽並不:「洛陽自立必然猶自千里滑台強兵便士卒。」沿濟南城步棄甲彭城滑台河南

徐州刺史徐州威德彭城佛寺童子河北北大將軍十五童子家僮

孫文彭城界上:「老母?」巴陵內史使齊武帝永明年中刺史

彭城原人大夫宋武帝鄉里戰功

廣陵臨川烈王倉卒及至京口武帝建鄴武帝自陳申理不加

義熙元年參軍戰敗以軍太尉參軍將軍鎮江參軍司馬太守文帝西使持節南蠻校尉武帝受命

二十威信文帝使前驅:「便朝服順流使不足嫌隙所以。」雍州刺史襄陽雍州不許領軍襄陽不過之至楊口江陵結納利劍由此大安

元嘉彭城不利退還不回敗走江陵荊州建昌縣豫州刺史諸軍

先令立功靈秀泗水四月七月東平滑台洛陽守兵滑台十月金墉城奔走滑台糧食先有將士疾疫彭城凡百文帝濟北滑台之下兗州刺史靈秀伏誅明年封邑明年文帝

長子益州刺史從事兄弟

建昌宋明帝功臣之後郎中太子洗馬

豪富奉養一身一月十萬姿上品才調交遊明帝有司入獄宿由是自立明帝

南海太守廣州明元刺史顯達起兵朝廷猶豫見殺家人家門須臾明日齊高帝武帝中軍參軍建元

武帝即位司徒長史武帝宋明帝郊野青瓜永明元年御史車駕丹陽宴飲酒後狎侮:「。」:「發文。」從容問曰:「何故。」常侍員外清華不為以此刀子:「。」左丞再遷將軍王子彭城問訊部下有司尚書中軍長史

聰敏歲時屏風抄古請教一遍便諷誦及長屬文風神容止

天監主簿東宮以為太子洗馬文德殿學士高才武帝華光殿群臣賦詩二百便洗馬東宮書記策文

尚書郎在職能者侍郎殿侍郎從父當世太子中舍人

為人謙敬不論任昉參軍百餘

弟子少孤知名起家王國常侍樂安任昉提攜聲價所生

天監御史後進彭城吳郡車軌日至號曰:「和風真人既有絕塵。」兄弟尚書殿建安太守:「兩當名實及時秋日。」:「閩中假令使。」太子中舍人

眉目白皙舉動風華善於應答舍人吏部太子中庶子湘東會稽太守輕車長史武帝:「行事。」武帝諸子湘東於是敬事居喪開方過人蔬食布衣

御史尚書吏部尚書參選:「有餘貴人。」日方如初擔糞自給故世以為光祿大夫清白自修不好聲色虛室姬侍十年朝服穿傳呼有朝而已

散騎常侍侍中國子祭酒武帝正言正言助教學生二十尚書左丞博士

武帝加以:「喪家。」當時以為淮水禮記一部:「可以?」對曰:「安敢失禮。」大笑親愛如此華林園殿傾城縱觀所謂公石第六不差一道失明金紫光祿大夫散騎常侍少有美名不為僕射人為

家門雍睦兄弟友愛便家世祿俸終身蔬食朝夕武帝每月不好交遊同志門可羅雀歲時存問置酒

太清臨終子孫:「氣絕便法服先有便不須擇日凶事不得違言。」便家人讀經顏色二指朝廷多事二十于時

便口授太子舍人

鏡子聰慧尚書殿武帝京口賦詩便:「才子從來文章假手。」二十:「得無貽厥?」連珠:「磨墨書信飛蛾。」如此丹陽太清江陵

沿才學以為十八徐州西行事謝朓文章一時文武吏部拒絕號曰居士任昉于田:「日下無雙。」

梁武帝丘遲:「何如?」:「過於文章加以。」太子舍人華光殿任昉二十韻詩二十:「可謂才子。」

:「。」司徒主簿直待使十二尚書殿太子中舍人庶子東宮學士遷國博士太學尚書吏部不行左丞準繩軍國

御史勁直下車便名教湘東公事舊制不得尚書尚書應有左丞兄弟太守侍中美容善言未嘗文集

而立長城陳文鄉里城外鼓聲俄而文帝宿有神室內由是景平文帝吳興太守潁川文帝賓客文帝嗣位侍中元年尚書寶安尚書僕射丹陽如故建昌縣

學術朝章其所選舉引用出自袁樞時務酣飲而已文帝積年尚書使斷決康元侍中尚書僕射文帝醫藥遺詔尚書左丞舍人不佞不佞下獄賜死不佞將軍金紫光祿大夫

文帝信義長公主中書侍郎宣城太守文帝士馬南康內史私宅韓子人馬輿婦人其事賜死男女

略陽道人豪強略陽長樂郎中伯父慕容委任尚書京兆太守宋武帝歸降以為太尉參軍元嘉員外散騎常侍校尉下邳

倜儻不拘小節形狀元嘉殿中將文帝太守王玄謨滑台前鋒將至不見敗退不暇水軍三重河水之中