Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu

Click on any word to see more details.

荀彧
荀彧潁川祖父之間知名當世有子號曰濟南叔父司空

〈《續漢書高才以爲號稱漢紀博學同志友善小吏幼童賢良方正對策好學十二春秋論語經典應徵十數董卓平原光祿勳視事司空布衣九十五三公舊居西縣令高陽才子高陽至德隱居終身皇甫謐:「。」〉

年少南陽:「。」〈《中常侍汝南:《漢紀于時久矣不然以爲之一苟得在於至於閹豎用事四海屏氣于時」,威權六親大禍清高!〉元年孝廉守宮董卓棄官父老:「潁川天下久留。」鄉人猶豫冀州宗族冀州袁紹以上不能大事太祖武將太祖太祖:「子房。」以爲司馬二十九董卓天下太祖:「暴虐無能。」關東潁川陳留鄉人見殺明年太祖兖州將軍司馬興平元年太祖陶謙兖州呂布使:「將軍使陶謙軍食。」疑惑設備太守兖州諸城太祖悉軍留守豫州刺史數萬呂布同謀求見:「不可。」:「未定及其未定使中立。」鄄城引兵程昱使東阿太祖太祖徐州還擊濮陽太祖

陶謙太祖徐州:「高祖關中光武河內深根固本天下足以退足以堅守大業將軍兖州平山百姓無不歸心天下要地自保將軍關中河內不可以不敢西一舉破布然後揚州袁術不足不得乘虛民心鄄城其餘兖州徐州不定將軍陶謙徐州往年結親東方堅壁清野將軍將軍不出十萬。〈以爲于時徐州兖州十萬雖是官渡不得不滿。〉徐州實行,〈《京師董卓人民彭城太祖坑殺男女數萬泗水陶謙太祖不得攻取行人。〉子弟父兄降心不可固有小可一時不患不固將軍熟慮。」太祖敗走兖州遂平

建安元年太祖擊破黃巾漢獻帝河東洛陽太祖奉迎山東奉新天子洛陽未可太祖:「晉文公周襄王諸侯高祖義帝縞素天下歸心天子將軍山東擾亂未能遠赴將帥使無不王室將軍天下車駕東京榛蕪義士百姓因此主上民望大順至公雄傑大略以致英俊大德天下不能不時四方。」太祖洛陽奉迎天子天子太祖大將軍侍中尚書居中持重,〈《折節下士不以私欲:「當事不可不以議郎?」:「所以如來!」平正。〉太祖征伐在外軍國。〈《平原禰衡正平建安荊州不如以是少府孔融高貴上書:「貞亮英才藝文一見有神心計不足。」二十四新建人士:「何不司馬?」:「使!」問曰:「當今?」:「小兒。」:「曹公蓋世?」曹公甚多儀容:「使請客。」以爲於是切齒荊州裝束設供共相:「不遜其後。」號咷大哭:「之間能不?」衡南劉表將軍使驕蹇以爲大怒左右容貌碑文姿奇表」。張衡文士孔融太祖相見疾惡憤懣不肯言論太祖八月擊鼓漁陽容態音節莫不慷慨不易太祖以次裸身而立徐徐擊鼓顏色太祖大笑:「。」至今漁陽太祖太祖相見:「。」十月先見太祖欲求」。單衣太祖門外太祖太祖:「禰衡無異素有虛名遠近所聞今日不能劉表何如?」馬上南陽。《荊州劉表所以甚至以爲左右繩墨於是左右:「將軍西不過以爲不能不濟由此。」不詳劉表天下有形。〉太祖:「?」鍾繇」。策謀太祖知人稱職楊州涼州敗亡。〈《京兆督軍御史揚州袁術以爲揚州刺史建安孫策廬江太守年三十趙岐不盡字元京兆孔融:「前日將來昨日不意珍貴。」涼州太僕涼州刺史馬超堅守歷時。〉

太祖天子袁紹不服天下太祖呂布太祖太祖太祖大怒出入動靜失利鍾繇:「往事。」太祖太祖:「不義不敵何如?」:「成敗苟非存亡足以天下袁紹任人明達不拘在後大事應變寬緩法令不立士卒其實公法賞罰士卒致死武勝從容名譽以至待人誠心天下忠正天子征伐不從!」太祖:「呂布河北。」太祖:「侵擾關中蜀漢天下分之柰何?」:「關中將帥十數馬超山東自保恩德遣使相持不能久安公安山東足以不動鍾繇以西無憂。」

太祖呂布徐州袁紹孔融:「盡忠其事三軍!」:「犯上不治後事不能。」

連戰太祖官渡太祖軍糧:「軍食滎陽退退十分不得半年必將不可。」太祖奇兵淳于退不法妻子臨陣

太祖東平安民不足河北其間劉表:「離心其餘公事。」太祖復次病死太祖渡河高幹侵略河東震動鍾繇擊破》。太祖前後萬歲。〈《別傳太祖:「廟堂是故蕭何平陽古今侍中尚書積德少長無悔紛擾自始周游征伐同心左右發言不效功業浮雲日月陛下左右如履薄冰天下元勳。」野戰不通太祖太祖:「共事朝廷舉人密謀未必野戰。」。〉太祖冀州太祖復古九州冀州廣大天下。」太祖:「若是冀州河東扶風西前日海內震駭人人不得土地使分屬冀州動心閉關以爲以次一旦劉表天下引兵河北然後復舊荊州天下人人天下社稷長久。」太祖九州

監軍校尉都督河北太祖高幹列侯。〈《家傳第三第四袁紹孔融人物:「當今。」太僕王弼知名洛陽大將軍軍事太子文學甲乙鍾繇不同文帝:「王國往來真君左右。」黃門侍郎太子中庶子知名定音從父漢紀