Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《晉世家》 House of Jin

Click on any word to see more details.

世家》 House of Jin

唐叔虞周武王成王武王武王:「女生。」生子」,

武王成王周公誅滅成王:「以此。」擇日成王:「。」:「天子無戲言史書樂歌。」於是百里唐叔虞

叔子武侯武侯年紀五世

十七厲王迷惑暴虐國人作亂厲王出奔大臣行政共和」。

十八司徒十四周宣王十八十一

齊女夫人太子十年:「太子子曰師大自命此後?」

二十七自立太子出奔周宣王太子而立

十年周幽王無道犬戎幽王襄公列為諸侯

三十五

元年曲沃曲沃大於都邑曲沃五十八晉國君子:「曲沃大於民心!」

大臣曲沃發兵曲沃

曲沃曲沃十五曲沃曲沃曲沃

曲沃興兵平王使曲沃曲沃

曲沃曲沃隱公曲沃小子小子

小子元年曲沃公使曲沃

小子曲沃小子桓王使曲沃曲沃

而立十九齊人襄公

二十八齊桓公曲沃釐王釐王曲沃列為諸侯於是

曲沃即位三十七號曰晉國即位曲沃年三十

公稱曾孫曲沃叔孫曲沃曲沃以至六十七諸侯曲沃即位三十九

公元惠王惠王惠王出奔:「公子。」使盡諸公公子十年:「。」

十二公有太子:「曲沃先祖宗廟所在使諸子。」於是使太子曲沃公子公子晉國以此太子不立太子齊桓公早死母女秦穆公夫人母女公子太子

十六晉獻公太子御戎太子曲沃以為大夫:「太子不得分之都城安得不如使不亦令名。」太子不從:「之後大名以是天子兆民諸侯萬民。」晉國:「其後。」

十七使太子東山:「太子社稷朝夕守則撫軍監國軍旅國政太子而已不孝不可以?」:「寡人有子未知太子。」不對退太子太子:「?」:「太子以軍何故不孝不得免於。」太子謝病不從太子太子東山

十九:「先君公子子孫。」使假道假道

公私:「太子。」:「太子諸侯已知百姓柰何賤妾自殺。」太子令人太子

二十一太子:「夢見太子曲沃。」太子於是曲沃出獵宮中使毒藥宰人:「從來。」祭地小臣小臣:「太子其父他人旦暮不能!」:「太子所以然不過他國自殺使母子太子至於自失。」太子新城太子:「為此太子何不?」太子:「不安不甘不可。」太子:「他國。」太子:「惡名自殺。」十二月戊申自殺新城

此時來朝:「公子太子。」公子:「公子。」自備公使公子:「邊城?」退:「蒙茸三公!」生死

二十二不辭使自殺使城守不可

假道大夫:「不可假道。」:「同姓不宜。」:「是以文王王室。」及其大夫百里乘馬:「!」

二十三:「不可不如可以。」二十五

此時西河西接境北邊東至河內二十六齊桓公大會諸侯晉獻公:「齊桓公遠略諸侯。」:「年少大臣不服恐亂?」:「。」:「何以?」對曰:「使死者復生。」於是國政九月三公作亂:「何如?」:「不可先君。」十月將死不如十一月君子:「所謂不可』,。」」。

使公子欲立之:「出奔不得人子大夫。」還報使:「公子。」使:「河西。」:「汾陽。」發兵齊桓公內亂諸侯使惠公齊桓公高梁

惠公元年使:「河西大臣:『先君在外何以?』寡人。」汾陽四月周襄王使周公大夫晉惠惠公在外:「寡人不得雖然大夫不亦?」對曰:「有所何以為此。」伏劍於是使不及

改葬太子之下告之:「無禮。」對曰:「。」:「新城西偏將。」不見告之:「有罪。」:「太子十四。」

使:「不從。」使子曰:「。」輿大夫

惠公輿大夫國人使召公晉惠惠公召公

百里百里:「流行國家。」:「。」:「!」

:「!」:「往年今天可以逆天。」惠公發兵大怒發兵

晉惠:「柰何?」:「不亦!」:「。」御戎家仆進兵九月壬戌晉惠公合惠公不行:「不用不亦!」壯士上帝夫人涕泣:「以為如此箕子其後』,!」王城使報國:「面目社稷日立。」:「晉國?」對曰:「不和小人』。君子報德』。不和。」於是晉惠十一月政教:「在外諸侯多利。」使耳聞

使太子惠公為人為人

十年眾數」,

十三晉惠太子:「無援大夫公子。」與其:「太子在此使不從不敢。」十四九月惠公太子

公子國中亡者不到:「臣子有年何以?」發兵使高梁文公

晉文公晉獻公十七賢士文公太子成人即位二十一十三蒲城二十一太子不辭蒲城二十二公使四十三從此其餘

長女