Back to collection

History of Song 宋史

卷四十八 志第一 天文一 Volume 48 Treatises 1: Astronomy 1

Click on any word to see more details.

極度 赤道
 告戒而已上古以來天文甘德天象天心告戒進言以致。《:「吉凶聖人。」:「天文。」堯典》,不過正人民事,《胤征:「季秋月朔。」然後日食》。」、「昏迷天象先王所以責成

 箕子洪範:「。」「庶民好風。」《禮記至於》,所謂旻天」,所謂稼穡」,「正月憂傷」,以及」,「」。孔子他日魯史春秋》,日食聖人天道後世昭然於是司馬遷史記歷代天文專門三家物色以至天文學者難得

 近臣文臣天文太宗天下明天司天臺不以既而推步其後學士大夫沈括蘇頌靖康測驗高宗紹興十三秘書丞太史重創占候慶元九月太史月食上書如草》,秘書正字以是民間天文精于太史太宗東都天文禎祥日月薄蝕雲氣時日分野詳略東都海內變修分裂太史君臣恐懼天文應有不容縷述申言時勢使然未可不同史臣歐陽修新唐書》、《五代史傅會歸於而已

目录
1
2 極度
3 赤道
4
5

 曆象四時七政二者本相因而帝嚳璿璣玉衡馬融:「上天不可得測天即今。」吳王:「地平以定天體赤道七曜。」六合並列三重黃道一行張衡密室漏水璿璣並用

 太平興國正月巴中創作太宗置於文明殿鼓樓天柱擊鼓以定晝夜周而復始十二一時以定晝夜短長天頂三百六十五五星紫微宮宿赤道寒暑進退開元運轉疏略寒暑水銀差失冬至黃道北極最遠小寒晝短夜長夏至赤道北極最近小暑長夜春秋二分秋涼晝夜平分寒暑進退由於日月仰視日月晝夜運行製成自然精妙

 冬官僧一行

 雙規三分三百六十五南北並立以爲得出三十五北極四面七十二紫微宮三十七一百七十五星四時常見之上一百一四面二百二十赤道內外二百四十六一千二百八十九近日之中之下南極七十二老人四時之下

 二分雙規之上左右運轉測驗遠近周遍

 二分兩極之間運轉

 二分

 平准之上三分八卦十二二十四七十二其中四維正晝百刻

 黃道南北赤道二十四東西以爲冬至南極北極一百一十五夏至赤道二十四北極六十七十二正交出入黃道不過五星逆行常數

 赤道黃道黃道兩極九十一黃道交角宿五度西宿十四日出赤道不過二十四冬至宿日入赤道不過二十四夏至宿晝夜五星陰陽進退常數

 平准

 十字水準滿北辰七尺高三水準天地

 貞觀北極高三十四八分陽城測定北極高三十五以爲

 七月沈括》、《》、《

 《

 五星日月其次冬至三百六十赤道升降四十八度黃道不可可見五星二十所以所以日月五星

 以前其後不復當之唐僧一行大衍曆》,所得

 考古,《虞書所謂璿璣玉衡賈逵黃道其後張衡密室所謂二分一度星辰張衡改用三分分寸赤道赤道短長不能南陽定制雙規規正之中有時赤道南北其中太史令赤道其二乃是所謂雙規大同南北雙規衡水黃道失傳三重其外六合雙規常規六合之內璿璣所謂璿璣赤道南北天樞可以升降二百四十九一行以爲其後新意一行得失鑄銅古今至道渾天儀天監鑄銅天文一行去取有失

 古今以求不合三事

 其一中國東南當令西北極星不當西北極星不得居中中國極星偏西不然所謂東西南北從而豈不西安南都護府千里北極十五不已極星黃帝素書》:「面子至於北面至於南面。」天中天中極星天中。《善言南北五百北極一度以上東西南北千里分之時候未嘗不出天樞西天樞無疑分之極星出沒常在四海從而中國東南中國東南極星北極千里之間如是安知幾千萬里之外以爲不足

 其二置於之上日月相當有理天地廣大高下有所天地實數所謂所謂以此之一幾千高下所謂實數不過不過天地高下低昂所謂不知幾千低昂高下

 其三黃道復交出於黃道黃道每月退二百四十九然後復會不能環繞黃道退每日差池不能省去出入曆法

 一度不能日月無由日月日月滿不可其所一度下端一度不然下端上端西三度正當穿之中兩端正中三分一度大小

 前世極星天中不動極星一度有餘天樞內徑一度極星天樞之外極星天樞二度使極星考驗極星三月而後天中不動極星三度有餘天樞使北極常見天體方正

 八卦平正黃道之間之際如此不能均平天中中國人之上南北極之中赤道無用車輪不當

 赤道不可轉移不符至於宿出入黃道極度所得舊制簡易赤道不動十七赤道如此赤道宿月曆每日極度不可法定宿黃道黃道宿三百六十五不能

 黃道之上赤道