Back to collection

History of Song 宋史

卷九十一 志第四十四 河渠一 Volume 91 Treatises 44: Rivers and Canals 1

Click on any word to see more details.

黃河
 黃河中國,《河渠本源博望大元至元二十七世祖皇帝學士篤實西河源西思南星宿海四山之間登高星宿布列流出東北渡河山中西戎都會所謂黃河水流貴德西寧經河臨洮東北蘭州中國朔方受降東勝龍門河中潼關三門孟津而後奔放平壤崇山以防禹跡海口千里滑台禹跡一時奸臣建議天下而後不能

 以南舟楫其事河渠》。

 中國西曲折不能平地禹跡堤防百川不免有司所以

 顯德東平宰相陽谷張秋水患不復故道

 太祖遣使案行不可其後東平水災大雨開封府孟州水漲橋樑八月殿指揮使馬步士卒丁夫數萬人治

 正月河堤遣使丁夫以為正月季春開封大名府州長本州河堤使重水

 開寶十一月不時通判郎中棄市知州正月:「河州舊制長吏土地戶籍高下第一五十第二以下遞減樹藝給以三月:「河渠潰決頗為使佐治其事自今開封十七河堤判官本州通判通判本州判官。」五月濮陽丁夫五萬潁州團練使太祖:「霖雨不止信宿以來天災流行朕躬頓首對曰:「諸侯一發善言災星退陛下兆庶如是當上天心不為。」

 六月下詔:「霖雨黎元至若湍流高岸戰國專利故道歷代多士河渠深知疏導經久詣闕上書其所。」十二治水督工未幾

 太宗太平興國七月孟州溫縣鄭州丁夫大將軍陝西案行水勢堤岸水災正月使十七分治黃河水患西使清河鄆州殿承旨

 五月居人廬舍東南彭城丁夫不成使者舊址使回條以為不如水勢堤防最為南北其一王莽一如作為斗門啟閉隨時農田富庶。」樞密學士白馬太牢十二月群臣

 :「不成安可諸軍。」五萬侍衛指揮使翰林學士宋白白馬太牢未幾

 淳化三月:「長吏以下使臣經度河堤違者。」十月廬舍七千供奉:「南岸引水四十大河以防暴漲。」正月使刺史十七西十五復合水勢

 真宗咸平五月鄆州钜野水勢州城使丁男萬人鄆州城中苦水霖雨彌月工部郎中經度東南十五高原:「官吏滿知州通判縣令堤防轉運使。」盜伐

 景德元年九月王八發兵大中十月河中:「河水南風故道。」明年遣使經度西九月家口正月本州:「十數居民。」使既成東南環城商河湍流水患陽信八方

 著作形勝

 故道御河水勢三山之間西大名西館陶東北至於魏縣西夏書洚水百濟至於不能如是高地北行百姓獲利契丹不能南侵。《禹貢所謂」,孔安國:「州界。」

 自大西八十曹公引河牧馬故道三十西西大河清豐大名西魏縣館陶至於既而自大西西西御河東西二十大河分流大都河水西大河東北然後魏縣御河西西六十御河冀州深州西南三十西西北滹沱使東漸渤海使西屯田中國

 兩漢水利欲求故道平原平原故道中土使千里縱容劫掠其間大河莫大不然富庶萬億所謂一日饑饉乘虛入寇臨時用計不如

 樞密學士中正學士中正:「頗為滑台湍急水勢不能設或則是河口悠久堤防滹沱漳河二水淤塞七百二十一七千四十侵佔頗為。」

 八月二百四十順道西轉運使小河水勢遣使利害上游

 六月乙未西北臺山西南七百漫溢州城梁山清水汴渠罹患三十二遣使六百發兵萬人二月群臣紀功

 祠部員外利害大名府長吏

 並稱黃河王莽沙河西水勢浩大防備以為河水不無西地形東河或者:「。」如是以為一旦河水御河乾寧契丹或者:「因此搖動邊鄙。」如是為難兩難之間上流高地東至使不出軍界

 何以自衛曹公河北十三牧馬正東四十西山正東八里河口至大西南北如是高地之間匯注東北不遠三十復合不治

 自來二月三伏十月

 煩擾

 決口西南六月京東西河北水災調丁夫堤防長吏正月以西居民橫木下垂」,當時水勢嘉獎

 黃河隨時漲落物候水勢自立之後東風解凍河邊頗為」。二月三月波瀾」。蕪菁」。四月變色黃水」。五月」。深山盛夏消釋流於六月中旬山水」。七月」。八月」。九月重陽登高」。十月故道」。十一月十二月雜流」。以為非時暴漲」。

 水勢」。」。」。」。」。」。直流之中屈曲{}」。明白」,」。」。退初秋頗為深秋霜降

 舊制有司孟秋調」。瀕河遣使河渠官吏丁夫水工備用蘆荻」,枝葉」,所為碎石橫貫其中」。兩端丁夫數百置於」。不能馬頭水勢

 孟州河南開封府西魚池

 濮陽王八十三大名府西鄆州張秋關山子路金山史家濱州安定有司歲計

 仁宗天聖元年京東河北陝西淮南調瀕河溺死遣使丁夫三萬八千萬一五十轉運使十月丙申臺山百官十二月魚池

 八月三十河北轉運