Back to collection

History of Song 宋史

卷一百十五 志第六十八 禮十八 Volume 115 Treatises 68: Rites 18

Click on any word to see more details.

十八〈(嘉禮

皇太子冠禮皇子公主笄禮公主下降宗室親王婚禮庶人婚禮

皇太子大中宗親冠禮沿革十一儀禮仿編次

前期奏告天地宗廟宮觀殿張設垂拱文德殿之內香案殿下殿樂於橫街太常 太子東階東宮官位北上遠遊阼階西祿西南面執事公服酒饌遠遊東階西北位於東北西

舍人太常博士太子殿皇帝垂拱殿百官起居月朔視朝 內外外辦皇帝文德殿殿皇帝西俯伏乾安》,殿太常博士禮儀使皇帝 左右舍人太常博士入門,《再拜”,在位再拜東階 西在位再拜:“皇太子行禮。”再拜文臣侍從官宗室節度使以上殿東西行禮 東階

東宮太子官等太子東宮,《即席西以次 一等皇太子:“ 成禮。”,《,)〉南北,〈(。)〉北面 太子

太子官等置於 跪受置於遠遊二等太子:“即令 。”,《太子

太子 遠遊太子:“國本無疆。”,《成安官等太子東階 西西太子:“ 以定令德無疆。”太子跪受,《正安太子

官等西朝服橫街南北東宮復位西。〈(太子。)〉 官等西:“。”太常博士再拜太子 再拜舞蹈再拜聖躬萬福再拜承旨東階太子西”,太子再拜:“接下 祿使古訓。”太子再拜官等太子俯伏:“!”復位再拜引出殿 出門侍立復位”,在位再拜禮儀使,《乾安皇帝解嚴在位再拜退

太子朝見皇后宮中擇日宿質明遠遊行禮群臣皇帝

皇子前期擇日奏告太常皇子文德殿東階北上冕服進賢冠服公服酒饌執事皇太子

其日質明皇帝文德殿皇子王府,《即席,《 北面皇子皇子:“兄弟 降福。”皇子跪受,《,《:“ 禮儀有序。”皇子跪受,《,《廣安:“ 無疆。”皇子跪受,《

皇子朝服 :“威儀昭告君子成德。”皇子再拜舞蹈再拜聖躬萬福再拜:“禮樂 王室兄弟。”皇子再拜俯伏:“!”俯伏復位再拜殿侍立 復位再拜明日

公主笄禮十五下嫁香案殿向西 西西向東設席位於西長裙褕翟鳳冠置於首飾隨之執事置於執事盛服皇帝

:“公主笄禮。” 公主尊者即席西西執事公主:“ 吉日成德壽考綿景福。”南北首飾公主 執事公主公主酒器執事酌酒:“兄弟降福。”公主酒器執事

公主置於執事徹去執事冠以公主:“吉月 威儀爾德永年享受遐福。”南北首飾公主執事長裙 公主公主酒器執事酌酒:“禮儀有序 。”公主酒器執事

公主 置於執事徹去執事鳳冠公主向北而立:“。”南北首飾公主執事褕翟公主 公主酒器執事酌酒:“無疆 。”公主酒器執事

公主席位相對致辭:“威儀昭告令德永保。”退公主之前再拜起居謝恩再拜 承旨公主再拜:“接下恭儉古訓。”公主再拜前奏 :“!”歸位再拜後母

公主皇后妃嬪謝恩內臣其餘班次

公主下降駙馬都尉勒馬親王聘禮甲第 掌扇遞加五千大率三分其二宗室

:“公主一日五禮古者結婚行人夫家女家問名朝廷不待公主封爵不待問名既有有司擇日五禮婚姻夫婦之際如此。”公主下嫁夫家合用東門 謁者進入掌事

神宗即位先帝舊制士大夫豈可富貴 人倫長幼有司風俗。”於是長公主駙馬都尉公主行禮自此舊例長公主 表章:“男子婦人尊稱相對宗室伯叔近臣悉皆稱臣公主家人朝廷自大長公主 。”

康國公主下降太常寺:“公主中書省皇后掌事命婦。”:“掌事命婦。”

公主下詔:“公主名稱當時群臣不克奉承有司稽考前世’,》。‘ 考古莫如公主宗姬長者美名國號兩國。”

婿家具五禮太史擇日

一日東門西婿其日婿:“。”再拜:“!”再拜乘馬下馬有司鹵簿儀仗東門婿次於東門躬身西掌事謁者 婿再拜

其日掌事東階東南婿下馬婿升階盥洗掌事對位再拜

著花褕翟位於位於位於西就位相者西再拜 以東退復位再拜相者再拜以東退 再拜

宋朝聘禮女家白金敲門,〈(。)〉二十二十四十 定禮{}三十黃金釵釧真珠瓔珞真珠二副生色錦繡綾羅三百花粉鹿金銀五十三百真珠纏束二十五十五十花粉 金銀肩輿掌扇生色童子左右輿宗室聘禮女家白金五千 定禮減半

政和四月皇子夫人

使者:“使。”主人:“不足不敢。”

問名使者:“加官問名。”主人:“可以不敢。”

使者:“。”主人:“有幸。”

告成使者:“嘉偶既定使告成。”主人:“。”

使者:“使。”主人:“。”前期太史擇日奏告

一日主人設使如常,〈(使者以內。)〉次於門外香案其日使者公服主人出迎 門外再拜使者答拜謁者使者入門主人入門主人香案使者置於香案相者夫人 使者相者再拜使者:“夫人。”再拜退使者

皇帝殿皇子夫人朝見皇帝皇后夫人以下

:“伉儷,〈(主人婿。)〉將事。”〈(婿。)〉主人:“