Back to collection

History of Song 宋史

卷一百二十六 志第七十九 樂一 Volume 126 Treatises 79: Music 1

Click on any word to see more details.


崇寧太祖雅樂不合中和洛陽以定律呂以來仁宗留意音律太常知音五律既成雅樂中金景祐未幾諫官御史復舊其後侍從其事一律大安不和朝會逸樂神宗守成制作一二樂之參議祖訓一切仁宗成周樂之辨正欲求以律四清郊廟、?,嗣位一律復議出於一家不用銳意制作太平於是夏禹身為雅樂天下崇寧以來

戰國數百使感嘆作興當是時帝王猶存豈不制作一定授受繼承由是?、風雅此道不易禮樂久矣一定不易之論身為尤為荒唐制作萬世高二一律有所未知高下歌聲童子可知八音克諧智者有所歌聲十六此道制作換羽和平澹泊大雅不是

之後大抵未嘗有所其後朱熹輩出相與講明古今制作本原成書具有粲然使禮樂不難告終天下而已

制作損益議論是非來者

其二所以民心天下歷代制作後唐莊宗好不、?而已先王雅樂掃地天福朝會樂章鼓吹十二周世宗工人不能由是雅樂翰林學士太常寺樞密使古今樂事

太常元年二月:「禮樂沿襲肇建皇極一代樂章新詞。」其事文德武功樂章十二十二」,治世祭天高安祭地宗廟天地宗廟皇帝隆安王公出入正安皇帝皇帝皇后皇太子出入朝會永安郊廟酌獻祭文宣王武成永安籍田

五月有司:「文獻皇帝皇帝大寧皇帝大順皇帝大慶。」

元年翰林學士承旨奉詔樂章降神大安太尉保安慶安司徒酌獻崇安廣安 會要之一文安普安五代以來樂工開封府樂工八百三十太常鼓吹

拾遺成都京師太常官屬樂器音律六月太常寺:「舊制三十六架設殿有司徐州。」禮樂淪陷有司十二一百五十開封樂工子弟冠服舊制鼓吹十二十二熊羆大鼓冠服

十月:「樂器叉手樂工考驗相應白雪太一當時足以十二可通八十四調兩手相交』。十二十二編磬其一。」

太祖雅樂哀思不合中和淪沒討論:「定律西京由於。」古法創新以定律呂自此和暢

正殿殿冬至乾元殿大明殿壽禮雅樂

郊廟殿通用文德武功武功文德形容古義天下征伐天下陛下受禪尚書殿宇唐太宗一百二十八八佾分為十六進賢變數陛下神武宇內尚書周武王戎衣天下改為天下人數行列同文金甲上黨維揚舞曲樂章、? 工人冠服文德武功郊廟仍舊通用

貞觀十四景雲河水天馬景雲第二今年甘露京兆嘉禾黃州黃州神龜甘露嘉禾玉兔朝會

:「人數衣冠仍舊樂章。」

:「漢朝天馬國朝成文遠方秦州黃州郊廟。」樂章未幾:「開元郊祀車駕太極太和郊祀肆赦然後隆安不用隆安樂章殿隆安並用有失郊祀車駕隆安。」太常寺:「宗廟殿三十郊社二十殿鼓吹十二開寶郊祀誤用宗廟今歲。」十六

太宗太平興國冬至蘇州端拱廣州鳳凰三穗有司以此丹鳳朝會

淳化太子中集賢院:「故事殿樂章歌詠太祖功業文武周易成天文德海內武功殿成天天下海內講武來朝?、肅清樂章。」

元日殿自此定制。今朝祥瑞作為樂章郊廟有司不能奉行

太宗南風王因文武至道元年三十七宮調商調調徵調調調調調無射商調調變宮調商調調八仙宮調四十三商調十三調二十三徵調十四調二十六調調十九無射商調調宮調商調商調商調 「會要之一。、調徵調調調無射商調調碧玉調調調變調變 「會要之一。。宮調商調宮調四十四商調十三調十一徵調調調調 「調會要之一十九無射商調調碧玉調十四調調:「雅樂、?不同鄭聲中和雅正可以克諧並用。」朱文宰相近侍由是中外太常音律官田十二律相生律呂雅樂

真宗咸平太常寺:「樂工郊廟調未嘗條約。」翰林學士贊同學習綱紀未能樂工不以不能振作驟變

景德八月監察御史修飾樂器調正音翰林學士太常寺內臣樂器鼓吹工校優劣五十編次律呂法度名數裁定工人

明年八月殿親王樂譜合奏合奏九變朝會文武鼓吹導引頗為舊制之際樂工改為一定不復諸宮調八十四調衣帶樂府制度頗有倫理

天地宗廟有司罷兵典禮:「明神邦國方冊舉行自今同感。」

大中元年四月:「道路故事山上山下二十?朝覲二十熊羆十二。」

九月官員外郎太常:「降階之後然後論語:『三家。』周禮樂師:『學士。』鄭玄:『。』郊祀無射然則宗廟降階之後依舊。」太常寺檢討:「樂章因循。」封禪酌獻昊天上帝地祇祺安天書樂章瑞安行禮慶雲朝會

十月真宗封禪殿作樂檢討故事有司開寶皇帝升降作樂降神退迎送皇帝升降退之間有司升降並用山上山下山上無用樂之於是並用

聖祖有司:「太清樂章崇奉玉皇聖祖祖宗樂章。」聖祖發祥玉清昭應宮三十六二十太宗萬國朝天作樂郊廟仁宗大明真宗英宗仁宗神宗大英英宗

仁宗天聖十月翰林講學:「郊廟失序有司。」於是翰林學士承旨:「文王武王高帝文帝有事樂歌異名帝王功德有司不詳舊制