Back to collection

History of Song 宋史

卷一百二十八 志第八十一 樂三 Volume 128 Treatises 81: Music 3

Click on any word to see more details.五月秘書監致仕禮部侍郎致仕參考得失景祐故事

不依不和溫潤清越纖微中和中和八音律呂不可以一言章句樂音所謂一聲一言以為五聲律呂協奏和聲以為樂器非人祭祀樂章不依不和

八音四清九成為主和平合奏為首樂之天子樂之十六十二四者應聲重大應聲臣子四聲不用四清八音從而十九十二律呂應聲已久八音

金石一聲不可以不及不可以有餘一聲編磬連擊編磬節奏連擊

國朝郊廟上黨維揚東南來歸西舞者發揚進退俯仰不足成功盛德其所無法

失節樂之節奏明白往來條理然後不一節奏所謂

祭祀樂之金石陰陽陰陽所以神明冬至夏至祭地無射望山川樂之何以陰陽生成萬物

鄭聲有色聖人定律中正萬世律呂學士大夫不得不調十二律上下通習鄭聲

十二

以為:“七聲調七聲相應法度號令故宮法度號令所以君臣萬物得所常業失常變聲不可一方不可故宮變聲律呂調及其樂章。”

編磬四清舛誤編磬四清追逐平時不用聖人作樂中和所以中和不可不可使八音從容編磬十二無射以為四清隨之中和可以太常不可太常以為法度新樂銷毀

:“新樂足以郊廟萬世天神均一均一》‘。’’。七聲始終七聲始終七聲始終七聲始終均一周禮始終始終始終祭地宗廟。”

以太精密輕重律呂相應所謂所謂三十相應自足調器用太常貯藏樂工能者程度以時

益州進士以為漢書》,律曆志》。依法作為然後古樂參考於是奉詔殿以為:“。”不以尺度大抵四清奏樂加恩:“!”:“太常大小輕重三代鑄銅太常按照下半有損損益雖是與其自相違戾以太則是

內外有損古樂大小編次太常可以一代大典太常開元畫圖四面國朝郊廟八音八音以為安可!”

十一月:“‘’,朝廷;‘’,‘’,‘’,萬物後世有司琴瑟並非宗廟有司琴瑟郊壇上下以此為有司。”:“天子十二以為十二以為十二十二先王學者不能以來二十以為三十六有司並用至德太常聲音散亡郊廟後世郊廟有司改用十二。”太常十二律呂不足不能成均四面十二二十四宗廟

正月開封布衣上書樂器古法編磬二十玉磬樂曲不立郊廟為何:“以來國朝樂譜周禮》,十二律五聲如此世俗世俗不見周禮正文所以均差難行。”樂律

正月大慶殿新樂二月太常:“郊廟殿。”三月禮部:“有司昊天》,》;》,》。”九月禮部:“《周禮》,祭祀出入》,作樂之前皇帝乾安》,入門乾安》,。”

正月太常審定音律六月禮部:“夏至地祇二十樂工五十舞者六十南北無異足以自今三十六工人三百二十。”

元年:“先帝製造玉磬廟堂之上依舊今年盛典。”其所樂章十二十二編磬十二皇太后延和殿執政侍從:“春秋之後禮樂以來,《》、《散樂之上不還先生之間以下間有作者猶存之一知音以律詩書君臣父老學士大夫工師有司先帝移風易俗老臣。”

》,:“樂之差謬不能不周官》、《》、司馬遷》、》,流通貫穿舊書作為。”》、《》、《》、《》、《》,律曆志》。,《周官·:“所以在於之間。”介於之間之上:“上下。”二分以為之間相應”,:“。”厚薄從而穿鑿遷就

十二十六以為之中上下下去以為上去以為是故》,毫厘高下不可以此

太常大小厚薄自大以降加重是以加大不見》,:“編次二八十六。”十二尤為國朝四清無異編磬周官·十二三分損益如此十二長短厚薄不以欲求不亦天成長短厚薄出於自然聖人以為後世不足

國朝天地宗廟朝會無用金石相應

八音

天地不同聖人不同使天地之間無不所以八音所以