Back to collection

History of Song 宋史

卷一百五十三 志第一百〇六 輿服五 Volume 153 Treatises 106: Carriages and Clothes 5

Click on any word to see more details.

輿服臣服下士庶人

公服朝服具服公服常服以上以上以上以上王公

太宗太平興國轉運使防禦團練刺史通判其後江淮發運使轉運刑獄同知刺史郊祀官服二十

真宗登極西十五登極景德使以下出入不得違者

仁宗景祐元年使通判知州慶曆元年學士:「欲望自今畫像。」轉運使殿章服轉運使十年章服

神宗元年:「以上重者不得章服。」元年不用品服品服以上未及而已尚書翰林學士侍郎給事中學士不以不帶

重和元年禮制冠服討論改用禮制:「古者仿古。」明年正旦改用禮制:「臣服一等差別。」文武大夫以上武功以下並稱以下將校並稱當時不當之中

中興以上以上以上章服不以假人特許六部侍郎奉使未及官服大夫以上至今以前二十年曆章服通判知州滿出於恩賜紹興十二九月皇太后回鑾以上至今以前十七

三十二六月即位以上十五出身二十出官二十出身出身丁憂不理殿御史張震:「今日在於然後天下以上大夫以上二十以上十五便不惟年限品相竊聞便歲月即是嬰孩授命十五初年及冠紛紛不亦靖康建炎不曾出官頗為折衷有節。」

出於直臣循吏老臣非常

後周桐木人臣下垂五代漸變平直國朝君臣輿

曹魏墨玉之類等差不許公服非特墨玉之類郡縣等人

寶藏,〈(二十五二十五二十五十五寶藏三十束帶。)〉天王八仙犀牛鹿。〈(天王八仙二十五犀牛二十五十五二等二十二十十八二等十五鹿二十十五十二二等。)〉束帶犀牛胡荽寶相花,〈(二十五十五二十五二十二等犀牛二十寶相花十五。)〉犀牛鹿野馬胡荽。〈(犀牛野馬十五鹿二十胡荽十五。)〉上等次等。〈(南海之下。)〉

太宗太平興國正月翰林學士承旨李昉:「奉詔服制以上以上以下諸軍將校朝著公服不得官服犀角貢士胥吏工商庶人恩賜不用將相在於恩賜。」景德恩賜不得服用大中:「今文金銀仿效自今恩賜。」端拱草地金魚樞密院文臣

仁宗慶曆節度使侍中:「侍中以為欲望。」

神宗王安石群臣殿神宗白玉:「寶藏不敢服用。」神宗不許加佩金魚親王自此使相遇宗室節度平章為例宣徽使:「三公宰相執政官三司節度使宰相殿大學士殿學士至寶學士節度使御史大夫尚書侍郎散騎常侍御史大夫尚書翰林學士以上殿學士翰林學士。」:「使經過大夫大夫大夫。」臣僚不該在外

崇寧今後中書省》:「三公宰相執政官使節度使殿大學士節度使宰相殿學士至寶學士御史大夫尚書侍郎散騎常侍侍郎不同御史大夫尚書殿學士翰林學士殿學士翰林學士尚書不同官職不拘任職後任不該。」侍郎開封府之類職事在外不許立法未盡官職不許任職後任不該在外職事皆可申明大觀舍人諫議大夫殿

中興四方三公左右丞相使執政官殿大學士節度使殿學士華文學士御史大夫尚書侍郎散騎常侍開封給事中御史大夫尚書殿學士翰林學士舍人左右諫議大夫華文侍郎侍郎以上不帶

以為符契隨身姓名出入因之金銀公服貴賤符契

太宗元年近臣由是內外文武給金京官州縣親王武官將校真宗大中不得

仁宗天聖翰林太子中勒碑章服銀魚金魚仁宗:「不許混淆。」景祐殿御賜安仁特許元年公事自今出身舊制自選天監五官特許

神宗翰林學士神宗:「學士自今加佩。」自今書堂依舊政和元年尚書兵部侍郎王詔:「不許即是今後臣僚依舊。」中興仍舊

以上下方以下下方以上以上並用中興

沿舊制政和定禮中興改用大抵大夫以上武功以下以下將校文武仿古

中興郊祀回鑾臣僚銀紅雜色銀紅百官以上將校以下太上新進聞喜

士人頷下所謂加以御史臺新進太宗淳化御史臺:「御史出使並重已久御史出台依舊違者罰俸一月。」尚書省以上樞密三司使中興御史新進

五代舊制將相學士禁軍大校太祖:「百官無謂。」端午十月一日文武群臣將校十月近臣軍校樞密宣徽院節度使侍衛以上大將軍以上天下三司使學士使駙馬留後觀察使將軍使以上三司使宮觀判官師子防禦團練使刺史使毛細開封府以上三司使金吾大將軍諸軍將校師子

;〈(公服汗衫以上加以。)〉大將軍郎中以上樞密承旨以上使;〈(。)〉將軍御史至大殿直以上三事;〈(。)〉舍人常侍以下京官宗正刑法二事;〈(汗衫文臣。)〉供奉殿直京官編修校勘公服端午汗衫。〈(京師軍校衛士工巧。)〉

京官通判監押以上,〈(亦或。)〉十月開寶太平興國以後文官武官上將軍使以上。〈(藩鎮觀察使以上天下尚書以上益州學士刺史以上廣州以上使代州使使駙馬益州。)〉供奉以上京官殿直以下在外禁軍將校景德元年河北河東陝西轉運使

節度使鹿侍衛以上鴛鴦

親王宰相使相生銀器宰相樞密使參知政事樞密使宣徽使加恩,〈(淳化宰相參知政事文臣樞密使加以金魚。)〉金銀勒馬三司使學士御史金銀勒馬。〈(文明學士以下。)〉舍人宰相以下樞密學士舍人使再入殿舍人