Back to collection

History of Song 宋史

卷一百五十五 志第一百〇八 選舉一 Volume 155 Treatises 108: Selection and appointment of Officials 1

Click on any word to see more details.

選舉〈(科目)〉

考績黜陟幽明舜典》。司徒賢能太宰歲計吏治周官》。兩漢選舉不同歸於而已大要不過服官銓選任事:“取士文藝不若德行文藝參酌浮華不若實學。”銓選:“可以不無薦舉可以俊傑不無巧佞。”:“上下督察權貴。”於是議論紛紜之一

進士其次其他教官武舉童子以及公卿親屬委曲瑣細其間變更沿革三百餘年自此得人科目學校適中隱括歸類選舉》。

科目進士武舉之外童子進士得人神宗取士其後遵行仁宗郡縣以來學校天下海內彬彬科目學校

禮部進士、《》、《五經》、《開元》、《三史》、《三禮》、《》、學究明法禮部考試合格及第放榜尚書省進士五道論語春秋禮記》,一百二十六十五經》,八十五十三禮》,九十》,一百一開元》,三史》,三百學究,《毛詩五十,《論語,《爾雅》、《孝經,《周易》、《尚書二十五明法律令四十毛詩合格本科判官進士參軍不通考校判官長官甲乙官署進士禮部不得不以受賂枉法長官

應舉所屬名聞而後相保不許以上不孝隱匿工商僧道試卷鄉貫不得增損仲冬收納聯保切韻》、《玉篇》,發覺州長行為鄉里相保連坐不得故事近臣所知號曰”。太祖因緣

以來所謂不過記誦而已不通元年:“舊制,《一舉不第所以啟迪自今。”顯德殿進士文理紕繆殿殿第二第三殿第一第三殿一舉殿試卷送中穀子上第:“不能安得?”:“食祿禮部姓名。”合格湖內貢士往還開寶禮部貢士十五終場一百本科出身自此

禮部合格進士二十八召對講武殿未及明年翰林學士李昉以下十一進士濟川、《材質濟川鄉人用情取舍終場姓名三百六十召見其一九十五以下殿紙筆殿御史考官進士二十六,《五經,《開元,《三禮三十八,《二十六,《三史學究十八明法及第二十宴會殿試近臣:“科名親臨。”進士定王第一第四名次升降江南進士其間來歸出身

太宗即位:“俊彥一二。”太平興國殿相間依次李昉優劣呂蒙正以下一百二百及第以上十五進士一百八十出身;《出身五百開寶進士》,大理評事通判其餘優等九月廷試舉人故事放榜秋試非常舉人親征北漢

進士昌言樂史進士掌書記一日二十成數無可以是及第來者

進士進士明年進士進士三甲近臣:“多士饑渴召見臨問使田野無遺朝廷君子。”廷試唱名及第第一節度推官端拱禮部於是數百廷試閱卷宰相有司

舊制十萬資費端拱元年尚書祠部宋白故事先期進士御史台驅使監門香爐唱名進士姓名翌日唱名謝恩國學先聖先師進士過堂聞喜分為進士行期鄉貫三代之類中書省御史台然後。〈(入選。)〉吏部

淳化貢士七千登聞鼓不公蘇易簡糊名考校為例廷試多士:“誌業之外文采前功。”禮記·進士第一天子學究、《尚書》、《周易本經,《尚書》、《周易五道明法第一第二第三第四第五第六第七三禮》、《》、《道義合格

淳化真宗即位高句麗國子監開封府貢士姻戚考試

咸平八百四十九百天福禮部廷試前後差等策士河北進士三百五十及第出身武藝量才錄用五百禮部一舉推恩近代未有

舊制及第廷試出身於是不及格出身有司出身調甄別試卷封印糊名高下然後參校得失不合有請舉人隱匿公主近臣得以親族賓客科名

景德有司考校進士程式》,送禮不還鄉里縣令州長復審然後使者州縣坐罪文理紕繆考官不必足額

進士》。策士殿姓名一日其次揭示試卷內臣編排鄉貫字號謄寫校勘書院考官考官編排同異不同附近鄉貫字號姓名試卷學識優長第一才思文理第二文理第三文理中平第四文理第五然後二等及第出身出身舊制

禮部前後詔令經久可行”、進士紕繆以上考試州縣殿考試州縣以下五十以上”,殿進士紕繆:“州長合格聽取禮部不及格考試重置。”謄錄封印官封試卷以內:“進士第一金吾。”

天聖六十天下進士仁宗登上數年赫然顯貴禮部因循:“天下既已得失衰邁退不能不得祿常數之外特為成風可恥自今。”晏殊:“策問其所取材短長記誦取士終場。”近臣舊制

景祐:“鄉學使孤寒不得進士其二五十進士殿試進士預先不合名聞。”自此以為親戚本州本州千里轉運於是有別開封府國子監謄錄禮部

貢士他人文字傭人景德舉人書體不同假手文字永不:“以來禮部名譽謄錄一切。”不復

經筵上訪進士先後故事對曰:“調露員外進士請帖雜文自此沿以為永隆進士雜文天寶十一進士文賦而後建中以時大和試帖大義精通禮部時務變易第一第二第三第四陛下欲求不以雕琢取士考官不能退落之中不幸舊制有司得失去留。”有司施行

既而:“國家沿進士咸平景德以來得人取士有司天子殿試使禮部高下殿唱名殿試。”殿試多言故事

參知政事復古勸學興學本行近臣於是宋祁:“學校鄉里不能名實有司學者記誦不足人材參考眾說便於莫若使土著學校然後州縣履行學者。”州縣三百相保冒名去取通經大義執政入學不便以為