Back to collection

History of Song 宋史

卷一百六十三 志第一百十六 職官三 Volume 163 Treatises 116: Offical Posts 3

Click on any word to see more details.

吏部 戶部 禮部 兵部 刑部 工部六部監門 六部

吏部

文武官吏政令封爵賞罰殿三十五十州縣 高下分屬尚書文臣以上 以上樞密院州縣侍郎 以上侍郎文武左右 樞密院本部奉行酬賞封贈尚書省可否不決大夫左右 大夫以上歲月功過中書省樞密院通書 部長尚書侍郎 郎中員外尚書侍郎

舊制三司尚書其一侍郎其一其後尚書 西淳化幕府州縣功過黜陟至道 其事御史以上節度判官以下 功過職事 命令出於不復申請 幕府州縣格式簿辭謝拔萃舉人考試 而已考驗殿 改名廢置淳化太平興國差遣併入審官院御史以上。〈( 。)〉考校殿內外使

官制尚書侍郎郡守以上郎中通判以下 員外祿高一以上」,」,以下 」,不用尚書侍郎尚書之下常侍之下侍郎給事中舍人 以上祿諫議大夫知州未曾知州 開封府推官員外職事除去一等職事 不等定員祿元年吏部:「使臣從簡 。」崇寧元年:「大宗大理 太學博士太學教授除外吏部 不許任人。」:「十年不到定格 十年以上。」靖康元年七月吏部條例編集八月臣僚 :「祖宗未有宗室神宗選擇一二崇寧立法宗室 參選本部名次之上年月深遠顯著著名便豐厚郡守縣令名次。」

尚書

文武奉行序位祿 有格功過歲月文臣 自大使臣以上,〈(殿以上。)〉封爵分掌其事尚書而後天下職事 以定可否不能小事申請大事尚書省 祭祀僕射左丞尚書官名左丞吏部金紫光祿大夫工部祿 尚書職事三十 當官二十四吏部紹興尚書資格 尚書郎中侍郎郎中分掌其事尚書考校以上殿內外使十二 名籍 當官十一十六十二 官告六部監門大使以上有格二十 破格較量功過諸軍大夫使修武 名籍當官十二 明言:「詔旨:『六部應承文字 本部按法裁決可否上朝施行。』不得兩端疑難 條例所見申明明詔遵守。」

侍郎

左右文臣而後 歲月功罪官員引見便殿 。〈(供奉以上。)〉親民部隊當官中等官制尚書侍郎同班吏部祭祀 右丞視朝文武簿對立顧問十五 四十。〈(紹興吏部侍郎:「侍郎簿左右一體簿功過。」。)〉建炎 五月侍郎故事滿。〈(滿 。)〉以下縣令功過十三裁減三十五以上 殿十五裁減四十八舊制吏部侍郎 總稱吏部侍郎侍郎而已 椿侍郎侍郎既而大中尚書」「 相承

郎中 員外    

官制吏部郎中主管尚書侍郎 分治並用知府以上未及員外建炎 吏部直書尚書 郎中員外主管尚書主管侍郎紹興六部 紹興三十一既而吏部自此相承十六即位 尚書元年:「今後。」資格不行旋即間有以至 數月

郎中 員外

官封承襲三公以下親王內外命婦以下封爵皆因宗室之後應承 大國二十七二十二百二十內命婦貴妃淑妃 昭儀美人貴人內命婦長公主長公主公主夫人夫人令人宜人安人孺人三公執政節度使三代 光祿大夫二代一代食邑高下以為 多寡凡事可否元年 :「臣僚封贈父母仍舊太中大夫觀察使以上。」:「不得所生封贈所生不許及其。」元年:「宗室文官身亡以上。」〈(元年封贈。)〉:「之上 。」政和:「,〈(南陽縣開國南陽 令人魏國魏國夫人之類。)〉婦人封號,〈(官非 九十以上庶人婦女。)〉因子封贈 封贈孺人。」宣和臣僚:「近年京官校書郎正字封贈校書郎之上以為無謂不獨使臣封贈父母 降旨今後封贈依舊紊亂典章庶幾僥倖 名分。」建炎以後

郎中 員外

輕車都尉輕車都尉騎都尉 騎都尉驍騎飛騎正七品加之有格其所 審覈有法酬賞」;參酌輕重 擬定以上尚書省無法酬賞」。改易 錄用之後奉行

元年吏部:「諸色援引入流工匠無法 勞績未經。」戶部:「官制 有法酬賞無法有法所屬勘驗本部 則是戶部兼司依舊。」差遣減半政和:「所屬一路參照 。」國朝臣僚職位姓名吏部工部尚書興元 元年兼司未幾裁減當官

郎中 員外

文武政令職事 功過按法殿七事勸課農桑戶口增損 刑獄盜賊多寡公平獄訟農桑墾殖 水利興修勸課屏除安處不致撫養二事能否優劣黜陟 滿

文選光祿大夫大夫進士進士十年 太中大夫諫議大夫以上大夫團練使刺史舍人十年武功大夫以下橫行武德大夫以下校尉以下 隨行指使宗室觀察使以下校尉宗室 使以下校尉州縣進士第一第二第三及第京官留守判官縣令判官縣尉 歲月功過執政官節度使祿 以上太常行狀尚書省集議。〈(河東 :「集議前期使而後於都 庶幾有所得以朝廷。」。)〉立碑名額舊制殿官制六十

:「知州吏部其事尚書省中書省賞罰 縣令以下本部。」樞密院:「 未曾立法。」等差三十建炎以後文武 殿優劣黜陟恩賜十一 裁減