Back to collection

History of Song 宋史

卷一百七十三 志第一百二十六 食貨上一 Volume 173 Treatises 126: Finance and Economics 1a

Click on any word to see more details.

食貨〈(農田)〉

武王箕子治道箕子洪範九疇五行五事即曰八政”,八政食貨五行天道人道天人國家是故食貨於是宗伯食貨而後食貨而後司空食貨而後司徒食貨而後禮義司寇食貨而後刑罰司馬食貨而後征戍八政”,食貨杜佑通典》,食貨洪範八政

之後太祖削平諸國藩鎮錢幣王畿嚴守勸農地力至於太宗殷實群臣講求真宗告成安邊由是食貨日盛一日仁宗契丹養兵百萬恭儉寡欲神宗中國王安石強兵富國青苗保甲休息而後暴斂高宗舊物東南地產足以五十之間公私而已

祖宗立國忠厚使其所王道享國不為租稅節目疏密前世繁文強敵調度不但徵求其間殊不知大國理財未幾區區未有其後使自信紛紜貿日益儒者論議多於事功大率漢文殷富清靜學者古今升降天地生財有限國家無窮歸於之外

食貨不見始末上下其一農田賦稅布帛和糴漕運屯田常平義倉民生之上其一會計會子商稅十一均輸十二國體不以之下其事二十卷雲

農田五代周世宗遣使太祖即位以來均田失實申明顯德種樹民籍第一二十男女以上春秋巡視滿殿所在長吏縣令招徠勸課戶口隨風土壤不宜不須費用不虞以上為首從者千里不滿從者

太宗太平興國土地樹藝田畝有種丁男某人同鄉召集免役農務州縣遊惰即為永業其後煩擾太宗青苗聽政出示近臣左右:“苟非租稅。”

端拱籍田勸農兄弟田畝一家冒名封丘縣太子中開封府按察京畿苛刻以求逃亡者搜索親戚甚為數月州縣土地不盡租稅不均上下積習:“知州通判如何均平賦稅流亡凡民未便一月。”比年富家調罄然州縣察視富民貲財出息不得違者

江北江南粳稻有所至於以防於是江南兩浙嶺南福建州長淮北州郡江北粳稻淳化死者過半借錢時雨失時太子中人力秘書丞史館製造

州縣永業三分之一官吏至道太常博士史館

先王生民積穀務農按天江淮兩浙河東獲利京畿二十三幅員千里逃亡遊惰

詔書調歲時尺寸差徭責問繼踵無補貧困鄉里資財至於室廬什器用以債主生計蕩然

遊惰版圖便宜從事不倦口授大司農裁決之外蔬果井田營造使養生送死並立三五年間生計成立不足比及時價成數關白戶部。”:“ 勘驗田土州縣差役無水患者上品沃壤有水無水下品上田五十二百其三一家二十三十裁度室廬五十七十五十不及三十。”

宰相資用有司鹽鐵使西勸農使大理寺皇甫祿其事經度未幾三司萬一散失

真宗景德不堪牧馬主客多方之後河北轉運使民間有司河北務農什器熟鐵三司使臣民利害判官戶部判官參詳景德農田正月開元宇文勸農戶口田土煩擾州長勸農刺史使以上知州兼管勸農通判勸農轉運使勸農使

大中:“禮經》,山林之間順時昆蟲草木燎原傷生州縣鄉土舊例焚燒野草十月後方縱火行路宿所在檢察使。”兩浙水田遣使福建占城三萬分給早稻轉運使揭榜殿近臣百官中國擇地明年買賣古方天下

自今非時違者重置四月七月淮南江浙廣南水田不得過期過期分行檢視三司定分有朝京畿太祖亦或往外檢視不為煩擾開封府京城四面耕牧孝弟儲蓄歲計長吏

勸農刑獄朝臣勸農使使臣使民籍差等不如農民以時招集檢括農田親民勸農以為殿黜陟

景德以來四方百姓康樂戶口田野仁宗愛人即位下詔:“宿麥州縣。”上書不立公卿以下三十將吏十五之內既而三司陰陽不敢舉事任事不便未幾

近臣京師寺觀真宗中人玉泉先帝以為寺觀殿御史:“中人漣水市民舊制。”承平無限習以成俗

本務一再躬耕籍田先天景祐百姓為兵大臣得失尚書職方員外教民水田京東轉運:“青州兵馬水利。”:“失職州縣刑獄速決。”

慶曆犯法鄉民刑罰農桑參知政事:“古者三公命相尚書轉運使職事。”於是農田未及殿復出

天下土著天聖十年而後流民既而流民蠲賦他人赦令流亡州長陂池二十督責

久之天下西草莽十八屯田不可遺跡修復勸課歲餘流民淮南湖北二十引水數萬磽瘠三司使包拯以為治平滿英宗二十應詔天下太守勸課

天下景德會計總得一百八十六萬餘以是七百二十二萬餘耕田天下廣南不備天聖國史開寶二百九十五三百二十六十至道三百十二五千二百五十一二十五五百二十四七千五百八十四三十二開寶景德其實治平三司會計》,二百二十八萬餘治平四百四十萬餘其間相去不及二十治平不及治平不如天下萬頃相承擾民其實四十八萬頃

治平:“時雨農民桑蠶勤勞