Back to collection

History of Song 宋史

卷一百七十七 志第一百三十 食貨上五 Volume 177 Treatises 130: Finance and Economics 1e

Click on any word to see more details.

食貨〈()〉

出於州縣常數賦稅壯丁盜賊人力使令等人鄉戶等第

文武諸軍使不得州縣州縣不得道路居民職官不得西轉運使輕重貧富隨時升降裁定淳化第一第二冒名調大中刑獄中牟縣二百使下詔詔令大興而後調丁夫輕重貧富強弱不一承平既久滋生形勢無限將吏形勢佃戶徭役形勢之一

州縣徭役太常博士:「地方四十戶口不及。」轉運不可下詔州縣長吏轉運使州縣役使前期揭示不實重者鄉戶府庫輦運往往破產景祐以下死者子孫避役圖籍出家趙州出家免役壯丁慶曆京東西河北陝西河東使不足既而轉運州縣差徭賦斂大臣裁減不均鄉村戶均范仲淹執政天下河南以次當時以為未幾轉運使免役三十州縣免役鄉戶

上疏:「州縣生民正衙改嫁親族分居以免上等非命單丁溝壑疏密高下不均甲乙第一十五三百第一五十十五一周一周休息有餘敗亡相繼朝廷父母正衙轉運人數簿第一最高鄉戶差人聽差簿未盡換取。」京畿河北河東陝西京東西轉運利害以為便蔡襄江南福建正衙鄉戶多少三司尚書官員外郎江東殿江西長吏轉運使可否鄉戶資產多寡分為輕重第一第一第二第二五十役使通判差人長吏以下轉運使刑獄淮南江南兩浙福建三司

正衙休息轉運開封府便利遣使州縣六百二十二

治平:「天下大本流離州郡差役中外臣庶條陳利害。」三司使:「京東父子其父子曰使免於』,自縊江南祖母避役同等利害集議裁定使偏重。」

元年諫院:「之中為重民間規避土地不敢骨肉不敢人丁近年役使頻仍工商不得已盜賊利害以時施行。」千里不得重傷條例程顥農田水利稅賦徭役利害

條例文字蘇轍:「不可不用鄉戶官吏不可不用士人之外不問高低使出便。」不合

條例:「使先王祿庶人條目分行天下眾議。」於是:「分數前者分數之類不可定分水陸公使之類煩擾使使官等使產業物力。」久之:「不能仕宦一定誅求不便成就即令仿施行便百姓。」

於是公事所在條目:「內鄉產業家資貧富上下分為鄉戶以下產業上等隨縣中等寺觀未成減半以上祿開封縣六百九百二百祿其二七百凶荒仿。」高下失實郡縣鄉村物產貧富詐偽升降高下

供物武藝揭示一月無異開封八百三十畿縣天下

天下土俗不同不一貧富不等便人戶等第出錢免役等第未成單丁寺觀出錢應用多少既已二分二分免役剩錢

集賢相繼其事公使以軍便

兩浙刑獄常平七十王安石:「朝廷恩惠。」御史:「三百安民。」五月東明縣數百開封府超升等第不受王安石不知御史臺不受:「不用創立等第縣令酸棗失實。」升降升降不願免役歲月如期東明王安石:「酸棗既有自下其實。」升降外間聚眾

體量不願出錢監察御史:「團結保甲驚擾作法使人均非時升降期會急迫人情。」:「故舊不問上下物力出錢以為定數不可則是賦稅有時鄉戶自重不惟不能不勝盜用至於之類搔擾不差鄉戶州縣人戶有若可行緩急郡縣使有司條目徐行。」文字:「不須。」:「朝廷淺近議論?」

於是東明縣不能禁遏他事使意指縣令:「五月日前固無是以威脅使不得便?」:「難行假如一家頃者頃者第一三十月日無異使三十頃者難行種田土著奸細多少不同盜賊然後定制如此。」

:「他事變更便以為有利安可其所刻薄縣官不能禁遏遠人朝廷天下天下休戚陛下吏部施行。」

於是

上等昔日中等人戶之類使上等寺觀單丁出錢等人前日壯丁大抵聚斂

等第不實升降開封府奏議不知增減簿等第升降增減曉諭民戶未便增減未嘗上等至於以上等人

州縣無不前半天未嘗倉庫之類久矣壯丁措置最為鄉戶不復盜賊奸細焚燒倉庫守把城門

免役見錢便至此使退如此如何

徭役百姓所為凶荒饑饉未嘗有餘所以凶年蠲減其餘祿稅賦不知之類

兩浙一路一百四十七十十六十六兩浙內用無幾大計兩浙徼幸

不受使京師喧嘩用心可謂不法不得不御史不顧陛下陛下莫如御史

於是疏於使

前後:「斂錢大臣御史大臣