Back to collection

History of Song 宋史

卷一百九十四 志第一百四十七 兵八 Volume 194 Treatises 147: Military 8

Click on any word to see more details.

揀選

揀選召募軍士等第便諸軍絕倫不以自下

咸平馬步四千五百

景德宣示:「殿侍衛禁軍征戍太祖當時人情以為其後精兵。」樞密使:「休息此時遴選冗兵。」:「契丹軍旅國家便。」選擇勇力

正月樞密承旨殿侍衛馬步諸軍兵士使器械等分京東西八月第一河東勞苦

大中四月:「江南廣東西憲章軫懷大慶不拘常例江南路殿洪州廣南東西殿直轉運使配軍揀選淮南少壯安排不願地理遠處轉運使揀選。」

正月樞密院王欽若:「軍校人員不足訓練殿侍衛馬步禁軍指揮兵士三軍三百二百五驍騎三百五十下次軍營引見分配在外擘畫揀選。」

十一月河北河東陝西五百以上指揮本處武藝禁軍

元年二月遣使六月召選天下禁軍五千天聖樞密院禁軍補法

軍士選中不復選中合格

禁軍三百小底驍騎少壯善射殿直以下殿指揮使弓箭直選龍骨東西帶甲殿候選東西直選殿直龍骨弓箭候選小底東西帶甲殿候選其次一等殿指揮使弓弩

有司少壯有勞至於配軍下詔使有時退歲首河北景祐元年駿諸軍退

驍騎驍騎

康定元年禁軍二十六嶺南如初

慶曆京師五百禁軍樞密院籍記姓名驅使:「今天百萬三倍養兵未有若是孱弱不堪不堪不堪不堪。」

元年河北河東陝西京東西諸軍退半分遣還鄉里化外戰功

:「河北諸軍無罪。」:「自今春秋主管家屬

水軍京東西陝西河北河東帶甲禁軍

正言:「天下歲首至於禁軍駐紮不舉調發禁軍本籍精銳有司調發禁軍職官六十將校六十五衰老如此。」殿馬步:「舊制遣戍陝西河北河東廣南諸軍自今諸軍調發。」:「選本軍士五百不及四百以下百姓騎軍自今。」

治平元年二十自今年三十以下:「不勝鎧甲五十以上有子異姓親屬外人。」京畿車營鑄錢屯田三十鎧甲京師廣南江西詣闕

京東禁軍京東

治平五月揀選以下

六月主管馬步:「內外退二十一指揮八千禁軍退武藝訓練屯戍安居冗食自今增補禁軍教習數年退銳士七百五百五百。」:「退五百。」八月殿指揮勞苦指揮廣西經略:「澄海指揮配送少壯。」

四月河北義勇保甲:「舊制指揮五十五侄子杖者其間不堪四十。」河北馬步諸軍十二月常有

七月八月解發武藝殿正月二月以前試驗推恩武藝

十二月樞密院:「諸軍京東西禁軍往往。」差官長吏揀選

大觀元年四月:「東南軍旅不可諸軍生疏精熟不同非獨將官訓練優劣教頭能否。」樞密院訓練精熟教頭訓練精熟然後

至若四百五百人為承平既久不滿一二將校賜予十倍士卒不少陝西馬步軍營三百二十七二百七十三百四百其後馬步軍營五百四十五三百五十五京師畸零

居室遷徙軍校指揮高下:「天下財用朝廷加意不可軍營軍校以下賜予傔從四十五四十,二十三萬二百!」

大臣已久不可王安石蘇軾:「猝然前日陛下不恤人言他日陛下自信?」樞密使:「更張人情非一。」:「更張紛紛!」以至

樞密院:「罷兵秦鳳路未見施行。」河東路

都護府安撫使蘭州額外建中靖國元年秦鳳路

大觀:「處分措置東南利害不貲添置禁軍兵士一百五十依舊沿邊步人指揮常平指揮添置滿江南東西兩浙走馬承受內臣添置機宜文字去處。」

:「京畿轉運足額未有四十四指揮禁軍將軍遠近排定訓練駐紮去處疾速開具河北河東河東十八指揮河北十三指揮禁軍河北不盡上京禁軍河東不盡禁軍額外。」

宣和:「兩浙盜賊越州指揮江東。」

神宗退治平以下衛兵

元年不如禁軍

衛兵四十以上中程學士退不便二月司馬光

竊聞朝廷禁軍四十五以上妻子淮南糧食禁軍及其家屬率皆生長京師安居樂業衣食縣官四十五衰老一旦別無淮南

國家天下長征兵士邊陲淮南用武之地禁軍衣食無用無用邊陲異時少有爭求京師必須使使召募揀選多於今日退市井冗兵更多

朝廷依舊禁軍征戰自便使老病名籍人情安於國家冗兵自省國家安危不敢

正言以為:「陝西禁軍十萬用兵陝西河東。」

:「配軍陝西以為禁軍。」廣東福建江西選本配軍萬人征戍三月廣東配軍五百人為指揮廣州澄海廣西七月:「四十五以下以為五十。」舊制六十一冗兵由是

十年京東西陝西長吏軍士禁軍

元年親事弓箭手騎軍一百

騎兵五十以下不成可以以為

:「今後禁軍六十五。」

經略:「揀選六十以下精力不衰充軍補闕。」陝西

樞密院:「禁軍。」

元年:「禁軍揀選四十以下。」

宣和京東西淮南兩浙精選諸軍京畿兵馬使

靖康元年:「教習揀擇。」不能五十六十為兵時政得失可見

中興以後軍校揀選大抵老弱能不中軍外邊精銳禁衛》,諸軍第一第二三分驍騎宣武殿