Back to collection

History of Song 宋史

卷一百九十五 志第一百四十八 兵九 Volume 195 Treatises 148: Military 9

Click on any word to see more details.

訓練
禁軍五百以上三百以下其後訓練以後稍習鼓聲騎兵步兵進退相當以來中外諸軍

樞密使王曙:“天下取材禁軍。”

康定元年便殿諸軍陣法諸軍進退整肅可觀自今弓弩以次陝西河東河北:“教士金革緩急不足應敵自今諸軍鎧甲馬甲。 ”諸軍禁止

慶曆元年遣戍

諸軍親疏賞罰中的校長樞密學士請教騎兵二十滿射中騎兵木杆

:“騎兵帶甲不能乘馬士卒。”:“事體不可以臨陣弓弩諸軍春秋近臣殿馬步第四第七第三對親正副指揮使。”定格諸軍陝西陣法河北軍士

密詔弓弩士卒民間即便短兵三十:“武藝使帶甲奇兵庶幾主將悉知強弱。”帶甲奇兵

諸軍三月弓弩短兵:“春秋武藝出眾階級以次。”

元年:“諸軍將校武藝。”:“奉詔軍士弓箭槍手選中然則舊制虛文春秋出眾階級舊制。”

治平:“河北三十萬一陝西四十五九百義勇訓練。”

元年:“國家備戰軍事安撫所部不如。”十月樞密院陝西河東使臣士人殿侍者以為河北指使教習騎軍其實教法能者

執政:“訓練士卒何以精熟?”對曰:“京東陛下親臨訓練簡閱不如能者將吏士卒無不。”九月指使諸軍殿

河東進退輕捷不畏殿指揮河東免役使優獎

四月殿馬步諸軍使臣春秋分行命中考校多少殿五月殿引見騎兵束草馬步弓弩擊刺退人馬常有頒行

:“河北承平因循京東六十二隸屬教習訓練。”九月:“自今使臣殿十分其事第一殿第二八分不及三分。”十月士兵善射騎軍野戰:“裁並軍營四千十萬訓練不惟。”:“陛下選擇使臣訓練便殿躬親賞罰士卒技藝人為國家安危。”教法便殿能否無不

戰法主將施行二月:“自今遣使安撫使以下諸軍義勇保甲優劣。”

:“諸軍調寬大可以馳騁騎軍日輪。”五月直射野戰教習八月軍陣

元年十月諸軍技藝一等二等直射勝負弓弩墜落不及不滿不上不合不合一等無可

賈逵:“增損東南東南用兵不同東南左手右手斬伐長兵。”槍手十一月西:“教習不成不成。”下令諸軍不能學者十二月:“開封府京東西受教中都教頭弓箭手受教教習展轉。”

四月西第五五月一言教習無狀:“ 朝廷四方非常至於規模前後告戒周詳使稍異知人祿。”殿教頭教習五營弓箭手五營人武人為指使使臣是日河東陝西:“舊制十月一日野戰穀雨自今八月五月一日。 ”七月禁軍九月出教圖象頒行移步使馬上野戰格鬥有法使軍士

五月東南轉運刑獄體量之後軍士有所以來軍人日新技藝無暇

第一

八月開封府京東西路神宗留心武舉兵法軍旅微妙群臣

元年四月蘇轍:“禁軍以來日夜武藝終日不得休息平居朝夕使無遺治生衣食憔悴無聊緩急安得使禁軍其餘:“以為擊刺格鬥?”樞密院以為指授不當九月樞密院:“異時行為便利專用直射輕騎挑戰不能便自今隔日。”

五月教習

六月樞密院七十諸軍:“景德故事檢舉不復朝廷。”以為皇太后:“如此常事處分。”:“今後諸軍。”

元年三月樞密院:“禁軍春秋二百。”

二月樞密院:“九月三月一次教習回答野戰向背施放。”

五月禁軍格鬥自今教習七月八月:“殿馬步管教通曉展轉教習弓箭手及第二指。”二十

元年十月使臣:“祖宗以來將士使人主軍政朝廷立法而後施行失職。”以為

政和元年二月:“春秋諸軍弓弩舊制。”

五月臣僚:“二十合格殿馬步改為其一。”

三月:“自今。”十一月臣僚:“春秋諸軍弓弩高強激賞以為。”

州郡禁軍

重和元年正月兵部侍郎宇文禁軍訓練雜役:“祖宗軍旅最為密致加意近來古者大司馬大宗大田大抵軍旅無有總之士人勸農不以不以訓練自今役使禁衛當差懲戒激賞。”參照

宣和四月騎射

靖康元年二月:“教習不問招收精當教習不以雜色招兵之際揀擇使教習不得雜色中國長技教習邊騎衣甲使。” 四月春秋教法激賞

陣法十一月講求諸葛亮陣法使應變講求地形陣圖

四月先進陣圖:“無知天地五行不過出於自然。”宰相戰陣其所以為將軍無行:“李靖人為有意羽林人為。”賈逵十二月條約御製攻守》、《行軍》、《武經總要》、《神武》、《風角》、《戰守約束一部秦鳳路經略抄錄

經略結隊李靖人為人為賞罰隊伍教法九月:“自今五百人為旌旗戰國大將前列先知中軍隊旗飛揚。”樞密院以為隊旗其間無形而已

三五結隊十月定結賞罰形勢近侍:“陣法從容一一陣法一旦所得未盡避忌。”:“定結賞罰可否將官陣法朝廷齎赴。”

結隊李靖五十人為自相三小大隊左右五十相依大隊五十人為三小人為人為心意相得人為相得人為左右勇悍人為軍校在後用命應援用命應援用命大隊應援大隊用命應援觀望軍校不可不及重創用法尤為精密陛下不學而能

四十五不若五十千萬長者不一人為州長人為五營指揮使有節