Back to collection

History of Song 宋史

卷二百六十三 列傳第二十二 張昭 竇儀 呂餘慶 劉熙古 石熙載 李穆 Volume 263 Biographies 22: Zhang Zhao, Dou Yi, Lu Yuqing, Liu Xigu, Shi Xizai, Li Mu

Click on any word to see more details.


維基百科標誌 维基百科條目
本名常山之後

平生調長安不知所在盜賊道路榛梗所在十年不能躬耕海濱青州師範開學儒士師範周易》、《春秋教授學者逍遙先生」。

古樂史詩百餘未冠》,緩步以為贊皇史學以為不通經緯治亂不可漢書商榷》、《十三五七年間馳騁上下千百年興亡》。亂世躬耕

後唐莊宗軍門文籍講論要事相見推官監察御史北京留守晉陽莊宗兵士推戴部將:「得無勸進?」:「書生主上𨤲布衣面目地下?」:「古人不朽。」

有害:「不再死而無悔。」:「推官正人。」安撫軍民北京留守推官殿御史供奉天成安義節度掌書記

莊宗實錄國軍節度西節度使秘書監事跡:「實錄十二九十史館。」補闕史館修撰撰錄太祖並不帝位紀年二十莊宗實錄三十遷都官員外郎

皇子奢侈

帝王長於深宮安於逸樂絲竹耳目天資清明以此何以先帝皇子無稽姬姜滿食客盈門箴規諧謔以此不亦皇子師傅陛下皇子講論道德使一日之中之內每月師傅皇子陛下良多博識安危深知成敗
即位太子其所使近代此道以至釁隙萌生聰明煬帝太宗古書其事聖代皇子恩澤之間婚姻之際親疏節文徼幸莫大。」
不用

武王以來功臣列傳三十畋獵

太祖太原每年鹿先帝在位暇日近郊軍務先帝諸侯威重驅逐
愚以為可畏舊制宮城相連苑囿馬來輦路荒郊驅馳涉歷榛蕪此後節氣萬一陛下宗廟社稷可畏陛下四海萬邦淮夷陛下太古三苗陛下以為可畏作法作法如何?』鹿不可因循可畏貽厥。』陛下聰明神武可以聖明所謂城中城外』,不由可畏
陛下創業艱難守成不易馳騁文王忠厚舊章四時有節不敢。」
嘉納

長興丁內艱五十五十至孝居喪錢幣職方員外史館修撰本朝故事觀察使疾苦御史諫官勸農常平倉

上疏:「安不忘危;『之至莫不驕矜怠惰盛德太宗貞觀玄宗開元之際焦勞以致太平年高守約陛下天下禮法奸邪正直至公無私創業貞觀開元陛下有始有終陛下委任聽受興師賞罰喜怒愛憎議論奸佞可以臻至。」

郎中皇后舍人史館書籍校正添補實錄》,三十禮部侍郎御史

天福汴州宮闕名額朝綱戶部侍郎宰相翰林學士故事先後位次承旨舊事著作致仕歸西戶部侍郎未成唐朝君臣二十五兵部侍郎吏部史館修撰,《唐書二百尚書右丞

吏部侍郎追尊諡號樂章舞曲太常即真檢校禮部尚書少帝十九童心昵比聽政講論

戶部尚書主簿抵罪引咎太子賓客歲餘復舊制舉賢良方正直言經學師法吏治教化職官應詔體式策論以上為準文理解送尚書吏部自舉

顯德元年兵部尚書世宗致仕兵法實錄三十後唐廢帝實錄遺失不克實錄

世宗布衣上書進用:「徒步太宗其後加大受知明主太宗如此陛下用人以此鑒戒。」世宗詔令經典釋文》、《經文》、《》,三禮援引該博即位

吏部尚書元年郊祀鹵簿使宮闕郊壇鄭國翰林承旨太祖致仕開寶七十九

博通學術無不天文風角太一兵法釋老藏書數萬典章嶺南太祖近臣家問臥病口占使者嘉善五十、《名臣事跡

進士及第尚書郎


維基百科標誌 维基百科條目
漁陽

曾祖玉田司馬學名天佑起家幽州支使判官戶部郎中顯德太常諫議大夫致仕

十五屬文天福中舉進士侍衛夔州節度記室從事

青州契丹南侵刺史遣人契丹輕騎渡河衛兵知州執政:「論事有所所以晝夜不息國家不以重兵契丹東岸河南。」俄而契丹渡河少帝守貞萬人水陸並進要害契丹補闕禮部員外

倉部員外未幾翰林學士郎中給事中

取士儀禮侍郎:「天福童子進士以上不得有神碑誌之類三通合格落第分為紕繆第五殿其次第四殿以次第三第二第一學究周易》、《尚書三十;《毛詩依舊六十及第選集科舉第一殿第二第三殿殿一舉進士加試五百以上為準。」

世宗金丹其父洛陽三十三百殿學士淮南三司世宗宰相淮南河南府西京留守即位兵部侍郎使南唐下拜:「不敢他日。」

元年工部尚書學士大理寺奉詔》,三十翰林學士王著貶官太祖宰相:「當待宿儒。」對曰:「翰林。」太祖:「非斯不可就職。」即日再入翰林學士

平章太祖翰林學士:「?」承旨時任尚書建議相位不可以尚書可以:「承平開封平章宰相。」太祖:「。」太宗禮部尚書

御史臺左右僕射合為太常以東典故僕射合為五十三僕射

學問風度相繼馮道椿丹桂諷誦當時」。

兗州脅從馮道全活顯德太祖滁州世宗府庫太祖令親麾下:「太尉軍士不可。」太祖大臣執守剛直薛居正參知政事太祖左右:「!」大用

及第起居郎及第補闕

進士官員外郎秘書丞


屬文天福進士從事著作集賢天平掌書記去職拾遺酷刑上疏:「死刑筋骨相連頭頸大辟不出兩端外地不守長釘人手肌膚遷延信宿上達和氣禁止。」

史館修撰補闕高祖少帝實錄主客員外翰林兄弟同日分居郎中舍人

顯德元年集賢殿學士去職復舊時世治道上疏:「為首不明彝倫不和不正勸農軍功衣冠喉舌情性呼吸飲食手足不可陛下寤寐下方必得小臣勸農。」世宗

南征雅樂未幾翰林學士太常寺清濁上下律呂迄今

中外臣僚有所聞見論議:「為政在位今朝多士其中不無縣令五千以上縣令大夫大夫府尹大夫本部郎中員外起居補闕拾遺