Back to collection

History of Song 宋史

卷二百八十七 列傳第四十六 楊礪 宋湜 王嗣宗 李昌齡 趙安仁 陳彭年 Volume 287 Biographies 46: Yang Li, Song Shi, Wang Sizong, Li Changling, Zhao Anren, Chen Pengnian

Click on any word to see more details.


京兆曾祖守信山南西道節度平章宦官假子後唐刺史丹棱渭南主簿永和中舉進士甲科父喪漿祿不足養母團練推官歲餘棄官開寶詣闕學士防禦推官祿丁內艱就職久之秘書丞屯田員外鄂州

端拱真宗庫部記室參軍周世宗節制世宗入朝衣冠:「?」若非人間殿三十簿姓名居首請示:「。」:「異日。」:「四十功成。」再拜受命謁見子曰:「襄王。」水部郎中真宗開封推官真宗:「及第?」不對唱名第一自悔不以科名郎中即位給事中吏部未幾翰林學士咸平工部侍郎樞密使六十九真宗軫悼宰相:「清苦任用。」冒雨輿不能久之兵部尚書使

師法翰林文集二十

祠部郎中太常博士太子中至道真宗書籍真宗即位進士出身史館祠部郎中太常


京兆長安曾祖牟平萬年天福進士補闕進士職方員外兄弟有時警悟勵志篤學耀州:「不及。」太平興國進士通判梓州榷鹽大夫著作史館補闕王化白金五百五十戶部員外蘇易簡同知判刑

淳化大理斷獄不當團練使時母奉養汝州王禹偁禮部員外職方員外集賢院至道元年翰林學士審官院修國史文史兵部郎中

真宗即位舍人丁內艱咸平元年給事中樞密使真宗將次大名從軍列為鎧甲樞密介胄押後召見便殿太醫診視相繼明年正月真宗臨視:「。」護送五十一吏部侍郎祿大理寺同學出身真宗追悼刑部尚書

風貌器識好學談論音律筆法後進有名當世文集二十

太平興國進士起居郎史館王府記室參軍

太平興國進士正言西轉運使判官淳化呂蒙正宜州團練使太子中使咸平使西京安撫使發兵部署士卒死傷者供奉文思使西刑獄長安野遊篇什酬唱端拱進士殿襄城縣政績判官監察御史殿


汾州曾祖汾州防禦推官軍事判官

力學京師優待開寶進士甲科秦州司寇參軍御史知州為政盜賊乘間大怒無賴朝廷殿

太宗河東大理寺通判大夫河州太宗武德遠方京師:「陛下委任天下以為耳目。」太宗遣使秘書丞通判河東西植樹堤防:「本州不及私釀以上如此自今定罪。」三司推官正言河北轉運使邊境用兵大將太宗議親上疏契丹嘉納白金判官員外頃之興元西轉運使河北五十嘉獎虞部郎中百萬

至道河東轉運使以為耀州同州郎中淮南轉運使江浙發運使間有神廟徼福民風漕運浮橋城隅建議公田職方郎中

咸平漕運稱職太常諫議大夫三司戶部使鹽鐵使支使戶部使:「國家經費加以冗食尤為用度不足復重西北會議。」明年郊祀以及工作雜物十萬九千使撰錄史館三司不當使諫議大夫部署臥龍轉運使政績西邊北邊戰士道遠建議汾州水草御史

大中真宗失儀自首真宗禮法粗略工部侍郎吏部剛果無所畏進見時事人間參知政事宰相使達意以為醜行大怒不睦中毒良藥暴露推究宰相先聖其事反坐寢息:「加之冤枉滿欺詐吏部自首無由沿除名。」真宗:「特為按問冤枉吏部及其本部節度除名沿魁梧。」真宗:「?」明年十月:「去歲八月至今十月宿麥有失成災冤枉人口黜退。」真宗:「無罪裁處。」:「之後窮究冤枉感傷和氣。」趙安仁:「按問?」王欽若:「審問不能如何區處?」明日前言真宗此類

永興重地大臣才兼文武宰相:「廉車。」奉詔耀州觀察使永興真宗:「狀元!」講武殿昌言愧恨上疏:「所部孤寡無賴二百下放終南嵩山。」魑魅真宗厚待

劫盜邠州部署為人禍福疾疫前此長吏然後視事得數淫祀

樞密使檢校太保寇準使解職檢校太傅大同節度別墅以為河南府節度遣使郊祀節度不能不復退寇準上將軍檢校太尉致仕特免舞蹈扶掖對數百萬許下五十宗族子孫孝經》、筆硯七十八侍中

最為宿嚴明忿宋白七十真宗親屬祿徘徊:「未能。」尤甚奉祀近臣宰相不足發揮盛德不許三十

殿太子中從子供奉太子中


宋州曾祖膠水邯鄲太常太平興國進士大理評事通判大夫通判銀州京城開金太宗拾遺史館補闕滁州丁內艱淮南轉運使戶部員外廣州

不能自守淳化年代城中京城藥物而已太宗以為禮部郎中樞密學士:「廣州市自今山林不得自今半價隱匿。」

大理刑部裁決否則宰相吏部諫議大夫戶部使

支使御史下詔御史臺故事並條大小以下親臨不得專責受命征討赴臺追還陝西轉運使生事邊境築城沙磧

至道參知政事便殿太宗:「進用善良眾議正道無由。」居位建明真宗即位戶部侍郎交結節度行軍司馬

咸平殿群臣事機梓州御史宿河陽丁外艱光州祿不能轉運使西京致仕真宗:「。」秘書監大中元年七十二主簿昌圖博士昌言太子中昌言耀並進及第秘書丞從子

從子
克明廣東刑獄進士及第秘書校書郎歙縣地產黃金後金如故御史呂夷簡著作丹陽

御史臺監察御史成都樂工朝天:「陛下即位尚未伶人所以廣德天下。」朝天殿御史使王遵皇城賈人有為契丹間諜皇城兵馬

三司流星西南文德殿:「文德殿政會正位災異其間何以中外?」判官梓州陝西河北轉運使御史建言:「西北通好安佚不知戰陣精卒倉廩財用守禦。」近臣雜事

三司使使契丹故事奉使皇城舉措使者姑息中傷前此使南京河北轉運使刑部郎中同知學士秦州

交遊

起家