Back to collection

History of Song 宋史

卷二百九十七 列傳第五十六 孔道輔 鞠詠 劉隨 曹修古 郭勸 段少連 Volume 297 Biographies 56: Kong Daofu, Ju Yong, Liu Sui, Cao Xiugu, Guo Quan, Duan Shaolian

Click on any word to see more details.

孔道
孔道孔子四十五

進士及第太平推官殿通判廣州真宗躬詣孔子宰相:「?」召對以為太常博士曲阜廣州清潔爭持寶貨御史臺秘書監司南尚書工部侍郎致仕八十九

進士軍事推官真武殿以為將帥官屬其事莫不大理寺孔子多放再遷太常博士太后臨朝正言受命樞密使利用清朝對稱太后退未幾史館三司

奉使契丹契丹使者文宣王契丹使主客正色:「中國北朝通好相接俳優先聖北朝!」契丹君臣默然:「天寒可以和氣。」:「不和固無。」以為生事爭端仁宗對曰:「契丹比為黑水平時使契丹中國。」吏部糾察刑獄不當鄆州青州尚書兵部員外復出天府

諫議大夫御史皇后諫官祖德范仲淹御史垂拱殿:「皇后天下不當。」使宰相呂夷簡皇后狀告:「大臣帝后猶子事父母父母不和可以諫止奈何?」:「故事。」:「人臣當道?」:「太平美事。」於是出道泰州明日頃之徐州兗州學士給事中御史

彈劾出入風采肅然權貴與其舊宅:「出入傳呼所以神明。」集賢內史國朝以來不須通判萊州:「!」

參知政事宰相不悅:「小人。」不足朋黨大臣鄆州大寒發病天下莫不直道仁宗尚書工部侍郎


進士條理族人不以司馬光通判轉運判官京東刑獄兩江由是屹然詔書兗州上書司馬光十五其二

:「孔子之後以來縑帛至於國朝益加崇禮真宗臨幸子孫世襲公爵不在名為不正自今使終身鄉里。」衍聖公國子監學官子弟刑部侍郎徐州


開封尚書員外廣南轉運使好學自立進士秘書校書郎錢塘著作山陰縣

仁宗即位以太博士監察御史亳州來朝:「婚姻大用牽連因此力攻以為天下。」太后不行諫官:「。」

大安殿群臣:「陛下即位霖雨所以災變陛下退國寶倉廩草木!」

王欽若睥睨使入朝失儀不足朝廷通判信州失實御史殿御史三司判官利用利用朝廷一切

天聖:「太子致仕器識。」:「三司使不可利權。」河北京師太倉十萬饑民使東南權貴御史臺面諭所部尚書禮部員外御史雜事吏部三司使

國軍節度使:「利用共事相親以至相位陛下以東僚屬公義使。」明年自號」。


開封進士及第永康判官城堞楊柳十萬使相連以為限界縣令轉運使不從憤怒苛刻不堪從政不得調西南夷人數轉運使:「何在?」調

大理寺權貴有司不窮通判益州呂夷簡安撫以太博士正言數月開封府巡捕舉人濟州通判晉州

三司戶部判官:「在於納諫其餘安靖而已。」:「執事大臣忿不和王欽若曲直。」:「國家蕃衍定王之外故事增廣祖宗。」時下以為不足詔書發運使奇花怪石權貴姦邪不宜之內不當王欽若茅山:「無忌神仙。」:「李維武職所以。」 前後

天下事太后軍國常務太后不宜太后不悅濟州起居郎久之尚書刑部員外御史雜事:「比年之際涕泗績效甚微表章不遜請求按察大體巧詐恬退以至不知。」朝廷下詔中外

未幾吏部定格從事不得三司使使契丹不能有司信州宜州再遷工部郎中天府戶部使改天旬日

孔道同時水晶燈籠」。使契丹所得十五家貧六十


建安進士起家秘書丞以太博士監察御史法令故事:「貞觀下詔致仕知恥退有年八十心力有司文武七十上書致仕貞觀舊制宿自如故事。」

御史十二晨朝將至黃門:「御史臺天子故事同行雜事黃門侮慢。」晏殊:「輔弼忿大臣古者三公即時罷黜公議。」

天監主簿宿太白宿太白妄言災變:「其事人人自此至大。」翡翠南越重傷真宗故事不可不可

久之開封府判官殿御史尚書刑部員外吏部太后姻戚至於八十學士集賢太后大臣衢州以次太后以為工部員外杭州興化

慷慨有風太后臨朝用事人人畏忌家貧不能五十季女:「奈何以是先人。」太后諫議大夫二十婿主簿

忠義》。修睦自立同時進士鄉里尚書官員外郎邵武御史以為御史歲餘員外泉州坐失吉州不行上書司南未幾致仕五十一

自修女子能不修睦不待以是


鄆州進士寧化判官太常博士通判尚書屯田員外梓州路轉運判官博士通判萊州仇人辨理殿御史

天府不宜武勝節度使遷延覬望相位觀察使定州留後三司使工部侍郎集賢院學士兵權太常博士

祠部員外萊州御史三司皇后勸進:「天下后妃不當不可以。」

兵部員外起居舍人同知諫院致仕朝廷:「致仕所以追還。」:「發運使承德大率。」

官告使百萬不受御史雜事工部郎中使來歸兵馬納貢四十未嘗使稱臣:「中國名號稱臣大臣。」數月擾攘不當兵部員外鳳翔

戶部使學士再遷兵部郎中滄州成德鄆州既而成德第一未幾翰林學士諫議大夫御史給事中不受萊陽以為尚書祠部員外

衛士相惡勾當皇城既而所得不以加恩中外御史不許學士同知

長物諸子:「顏魯公:『品服。』」:「諸生不過郡守今年七十侍從可以。」元日不得使田宅

治平太常博士御史雜事懿王典禮監察御史乞免職方員外


開封家庭及長姿倜儻識度秘書校書郎崇陽縣崇陽其後杭州觀察判官道經》,秘書著作蒙城名山金華江寧通判御史臺太常博士秘書丞漣水博士通判

太后殿御史孔道皇后不當連坐上疏:「陛下以來進用直臣天下無不歡欣一旦諫官御史中外以為陛下