Back to collection

History of Song 宋史

卷三百 列傳第五十九 楊偕 王沿 杜杞 楊畋 周湛 徐的 姚仲孫 陳太素 馬尋 杜曾 李虛己 張傅 俞獻卿 陳從易 楊大雅 Volume 300 Biographies 59: Yang Xie, Wang Yan, Du Qi, Yang Tian, Zhou Zhan, Xu De, Yao Zhongsun, Chen Taisu, Ma Xun, Du Ceng, Li Xuji, Zhang Fu, Yu Xianqing, Chen Congyi, Yang Daya

Click on any word to see more details.


中部僕射廣南司馬放學終南山進士軍事推官調軍事判官術士:「黃金?」:「從吏祿?」術士:「。」

上書時政學士永興節度推官上書陝西秘書著作再遷太常博士監察御史殿御史太常博士尚書祠部員外光州御史三司判官

皇后孔道范仲淹力爭罰金富民選入以為上疏尚書戶部員外御史雜事滁州致仕致仕不當罪人數論仁宗嘉納吏部三司使河北轉運使定州數萬嶺南明年不許學士河中

:「朝廷救兵十萬。」郡縣芻糧什器陝西經略使京師:「關中財用未能東歸竦懼。」不忠陝西以為擾民河東轉運使大選為兵:「不為。」如此

樞密學士入寇密詔強壯萬人策應:「出師臨陣紀律不用逃逸臨陣退縮號令以軍從事。」 人大轉運使軍事所部:「節度。」中人不服:「主帥斬首?」監軍不覺翌日未幾於是軍政肅然

河北寧遠寧遠之間無水屯兵:「岢嵐沿一帶出路不敢商旅往來通貨得所屯兵五七軍勢因循河東調發無已餌敵道路艱阻援兵四面蕩然一空心腹契丹西共謀河東朝廷寧遠虛名一旦!」:「咸平不可欲棄退修復寧遠。」

明年郎中經略安撫招討使五十中人軍事以便從事武士:「受命不然。」朝廷不從不已邢州滄州日入

陣圖法外帝命步卒五百布陣其後久之翰林學士審官院以為郎中乞和稱臣連年出師國力誅滅諫官歐陽修蔡襄:「討賊不臣陛下不宜京師。」求知越州杭州對曰:「公事豈可?」太平》。

太常諫議大夫尚書工部侍郎致仕兵部侍郎敢為大言上書天下事以為迂闊古今兵法兵書十五

沿
沿大名館陶春秋》。進士秘書校書郎彭城新昌相州觀察推官著作再遷太常博士上書

講和承平之後有餘不已匈奴太宗突厥七十契丹之間調不已耒耜商賈之間久安
禦敵所以務農河北天下根本地方千里豐實十三契丹所有出征而已十二斥鹵河內至德斥鹵不可沿邊郡縣蠲租數百河北而已分之十萬生民不得不數萬芻豢未嘗配軍河南孳息民間屯田十萬古人以為今人以為不用十二水分水分灌溉使變為如是十倍有餘以此不可。」
河北轉運使通判:「漳河水下疏導不可。」沿監察御史上書即行河渠》。樞密使晏殊從者開封府判官嗜酒沿彈奏天聖安撫十二開封府推官體量饑民轉運使

本朝未幾契丹通好三十重兵未知所以請教河北強壯屯田數年強壯精兵
古者』,多重以為太多衣食不足七十以律是以繁文置於定罪所謂百年。」
真定殿御史母喪尚書工部員外邢州河北轉運使水下天平景祐數萬詣闕春秋十六上書春秋時事三司戶部使兵部員外陝西轉運使朝廷內地知州沿數萬樞密院以為不可沿邊沿上疏:「廊廟之上豈可小人!」成德學校鄉飲酒禮

刑部郎中河東轉運使學士河東建議樞密學士郎中經略安撫招討使屯兵城中西關城觀察使入寇沿進兵沿伏擊乘勝沿旗幟疑兵學士刑部郎中御史未幾成德河中

沿建明當世齟齬河北水利以為無益邢州殺人然後沿春秋斷事真定以為沿文集二十,《二十一


進士太常博士三司勾當公事上書時政得失天子吏治不舉范仲淹執政使者不法江東刑獄轉運使判官於是所部官吏」。仁宗奉使江東為人兩浙刑獄深州

與其元日軍校一日軍校翌日置酒如常叛黨不敢十八轉運使劫囚:「不以諸君。」桀驁失色轉運使未決伏誅

明年河北經營盡力生子不舉禁止一切以為河北刑獄開封府判官判官員外淮南兩浙發運使永德沿漕舟以為不可永德執政三司判官永德永德不能:「陛下不宜小人有所。」於是永德不用

以為使使者京師權貴大小出於調發遠近先後成法於是勞逸不能為重自給不肯州縣自給不為未嘗不足三司使包拯爭議不少刑部郎中河北轉運使使河東

族人增年不可諸子與其臨邛縣轉運使繁多不以奉使契丹族人一日飲食日用繼母教育甚至奉養儉約當官不可士多知名終身不識猜忌至於潞州不知人事左右無題才氣上書仁宗以為孟浪為人不事大理寺棄官江湖自給


主簿建陽生子不舉使重罪尚書虞部員外安化寇邊宜州出兵:「嶺南城郭甲兵咽喉地勢險阻屯兵交阯文臣權變練達外事以為使。」通判判官西光化西轉運按察使數月

廣西崖山眾數騷然刑部員外集賢院廣南西路轉運按察安撫使行次自新宜州出獄使攻破焚毀積聚斬首百餘荔波遣使趕來將佐:「窮蹙不足不能所以不如。」牛馬曼陀羅大會伏兵七十老病百餘御史失信兩浙轉運使明年河北經略安撫使慶州:「得罪不敢將吏受命。」因為率眾:「舉兵不可。」不可得既而

強記博覽陰陽四十六一日在前訴冤:「!」未幾奏議十二

文雅知名少府監員外皇后越國夫人越國夫人開封不敢執政以后不復揚言駁正改用諫官切齒前此御史百官宣徽使


樂道節度使曾孫進士及第秘書校書郎參軍再遷大理寺岳州慶曆湖南劫掠州縣殿刑獄專治盜賊深入南方不識士卒漿前軍大兵淺草不死太常博士未幾部將戰死太平歲餘御史:「山下不可。」使荊湖南路兵馬嶺南招安使出轉運使使:「不可使不久。」明年復出陽山十五尚書屯田員外史館隨州

三司戶部判官奉使河東都門喪服不敢仁宗服飾便殿即日起居舍人諫院廣南東西體量安撫韶州戰死廣州