Back to collection

History of Song 宋史

卷三百〇六 列傳第六十五 謝泌 孫何 朱台符 戚綸 張去華 樂黃目 柴成務 Volume 306 Biographies 65: Xie Bi, Sun He, Zhu Taifu, Qi Lun, Zhang Quhua, Le Huangmu, Chai Chengwu

Click on any word to see more details.


太保二十七好學有志宣州一見太平興國進士大理評事彰明著作端拱殿、《古今三十史館不可:「邊鄙有事民政聖人有所不可得以上達。」:「國家圖書次序景龍四庫薛稷武平分掌故事。」四部正言使嶺南採訪

淳化時政得失王禹偁:「自今宰相政事堂樞密使接見。」:「明詔不許宰相樞密使賓客大臣。《:『。』:『接物大臣。』今天陛下聰明接下何以悉知外事解衣陛下囊括宇宙總攬英豪朝廷巧言方面姑息奈何執政王禹偁大體陳述。」太宗追還史館修正殿上疏三十一日便殿太宗:「陛下從諫如流得以竭誠昌圖鑒於。」太宗久之群臣殿有司自今政事送中機事樞密三司

三司奉詔解送國學舉人群聚史館宿不敢自陳太宗:「嚴肅?」虞部員外御史雜事上元為例員外使頃之使之外使郊祀軍士太宗:「賞賜。」:「唐德宗後唐莊宗所致陛下賞賜歷代。」太宗孜孜長春殿視事殿:「自今長春便。」湖州再遷主客郎中

真宗上疏

天下朝夕太平太平未幾出於因循北邊可行今日以為未盡行者陛下陛下不加西北肅然太平至於不急之務直言太平開元用兵開元開元漢高祖天下大國忿往歲交阯南方先皇以為無用便至今講和契丹天下橫流或者財利之後不舉幽薊不日可以
不逞之徒陳述古先哲王芻蕘視聽其事利用喋喋先帝萬世老成清靜不易太平精練國政斟酌王度市井陛下往古盡忠竭力太平。」
咸平同州同知加刑兩浙轉運使文武官告:「自今七十以上退致仕歷任聽從便。」福州兵部郎中審官院太常諫議大夫吏部大中六十三

道士端坐遣使臨問太常寺主簿太子中


汝陽唐末還家講授顯德貞觀行事自況:「不可不可不可不可。」世宗命中開封河南簿太平興國大夫殿龍州

音韻十五屬文篤學本經齊名友善」。王禹偁兩晉名臣》、《二十、《春秋》、《儒教》,淳化進士開封府禮部首薦及第甲科通判史館秘書丞西轉運使正言

真宗其一有方其二世祿之家肄業太學州郡推薦其三制舉鄉飲酒禮

咸平故事當待

吏部考績育人兵部戶部正版刑部紀律誅暴有禮祀神工部宮室堤防天下尚書根本綱紀二十四郎中員外其事四海九州
分利使玄宗調於是地官宇文調地稅使至於有司而言攘臂其間於是叛亂相仍經費迫於當時五代短促
國家相承太平在此使戶部尚書鹽鐵使郎中員外本行侍郎分掌戶部使郎中員外使判官左右郎中員外帳目職守規程既定退周官可以陛下。」
大名

陛下嗣位以來可謂至多高祖大度赤心神武精兵身先士卒列城相望堅壁強兵使肆行郡縣黎庶陛下忿怒生靈道路將帥得人相救糗糧所致
將帥全城不恤人民祿城池不以殺傷救援州縣參錯唇齒相依頭目手足稱兵不出往還兩方四者當今急務將帥莫若文武之內謀臣莫若邊防救援莫若以軍便宜糗糧莫若
大駕契丹不敢東北無備不可不慎有毒豺狼契丹西大兵歸路不可餘孽奔突預備大河處處要害請和使不日。」
真宗戶部判官京東轉運使州縣三司冗員遴選法官未幾兩浙轉運使起居舍人景德太常勉強一日上前有司失儀西京不許診視答曰:「死生。」四十四憫惜大理評事

名教後進稱揚不能州郡好學史通四十


有名咸平元年進士甲科兄弟團練推官賢良方正趙安仁名聞第四祿集賢院景德太子中開封府推官北邊遣使交聘生辰使判官正言同知審官院永興真宗宰相民政永興純厚長者為政大中元年員外頃之諫議大夫集賢院學士開封府諫議大夫河中給事中元年正月四十九大理評事衛尉

中立儒學士大夫五十進士殿


眉山拔萃判官殿聰穎黃山》,及長太宗廷試貢士同輩淳化進士甲科通判青州史館再遷秘書丞

咸平元年同知太常博士西轉運使北邊

蠻夷猾夏,《和親修好歷代經營良策至於築長城黔首大漠海內逞志一時貽笑萬代不遠頃者中原太祖往古休息遣使往來二十年間入寇戍邊不興關防府庫充溢
幽薊混同開拓太宗之後兵勢重興吊伐遷延大肆軍民深入禁止當是時之間國家所有士馬將帥賞賜不可勝數國家食貨
陛下受命更始使者鎮撫契丹所以柔遠能邇昭王中外引頸愚以為此時契丹文武才略邊境使嗣位修好鄰國告諭十年以來不復不足欲歸其間便歡悅遣使朝貢關市太祖故事使兩國可以專力西束手一舉。」
使

咸平直言上疏重農積穀黜陟節用責任大臣治道判官改判戶部工部員外判官景德陝西轉運張皇生事

仍舊煩擾議事違戾交相御史九月隨州執政不喜復出洪州舟次四十二同學出身二十

好學後進三十大中進士廷試第五宰相文學著述可采嗟悼以次主簿屯田員外


同文文約自有知名古學名教太平興國進士沂水主簿脫口太和縣同文隨州徒步千里加大評事五十時俗耳目規誨傳誦歲時其先如期祿失實十二王禹偁久之大理評事永嘉縣陂塘祿轉運使政績

真宗即位著作通判泰州秘書監文學考校司天臺職官定州文獻太常內府

景德元年三司判官上疏嘉獎十月正言州縣留意便殿召見:「出納王臣奏議蒙召淵深荒穢觸犯安敢治本王畿封建國學大臣六典。」深切嘉獎