Back to collection

History of Song 宋史

卷三百二十七 列傳第八十六 王安石子:雱 附:唐坰 王安禮 王安國 Volume 327 Biographies 86: Wang Anshi and son: Pang, relative: Tang Jiong, Wang Anli, Wang Anguo

Click on any word to see more details.

王安石
維基百科標誌 维基百科條目王安石
王安石撫州臨川官員外郎好讀書過目終身屬文動筆不經意既成精妙曾鞏歐陽修進士上第簽書淮南判官舊制滿獻文調鄞縣陂塘水陸出息邑人便通判恬退進用諫官祖母年高祿養判官常州江東刑獄判官

議論矯世變俗於是上萬以為:「今天財力風俗不知法度不法先王之政先王之政而已改易天下耳目天下先王之政天下天下天下天下自古治世未嘗不足在位人才不足之間社稷封疆陛下天幸一旦苟且因循明詔大臣合於當世流俗以為迂闊。」其所大抵

集賢院士大夫無意不識朝廷明年起居注不受追還糾察刑獄不復辭官

少年少年追殺開封:「竊取死當。」大理:「無罪。」不肯御史不問

舍人申請文字:「如是舍人不得大臣所為大臣傾側立法不當如此大臣不敢陛下守法諫官御史。」執政由是英宗

未知中朝巨室藉以稱揚神宗記室講說見稱:「王安石。」太子庶子由是想見即位江寧數月翰林學士元年四月對曰:「。」:「唐太宗何如?」:「陛下何以太宗不難末世學者不能通知以為不可。」:「可謂責難自視同濟此道。」

一日群臣退:「從容論議。」:「唐太宗必得魏徵劉備必得諸葛亮然後可以有為。」:「陛下高宗傅說有道何足道哉天下人民百年承平學者不為無人可以陛下傅說小人。」:「小人不能。」:「其所以為使祿終身?」

登州婦人不死當之辨證謀殺二等

二月參知政事:「不能以為經術世務。」對曰:「經術所以經世後世所謂儒者大抵庸人故世以為經術不可世務。」:「然則?」:「風俗立法正方。」以為於是三司條例樞密院其事農田水利青苗均輸保甲免役相繼四十頒行天下

青苗常平青苗人戶出息二分均輸法發運改為均輸上供預知倉庫得以便宜保甲鄉村弓弩戰陣免役高下出錢單丁本來一概縣官財貨田宅出息十分過期每月更加罰錢百分之監牧與其使病者補償以東西四十一六十六一百六十一方九月分地計量分為京師百物厚薄四方農田水利興復措置河北便州縣由是賦斂天下騷然

御史過失感悟司馬光士夫沸騰黎民騷動辭謝諭旨因為言中大臣:「陛下先王正道天下流俗天下流俗為重流俗權重天下流俗陛下權重天下陛下為重千鈞不過銖兩奸人先王正道陛下所為於是陛下流俗輕重銖兩用力天下歸於流俗所以紛紛。」以為視事不得

朋友反覆不樂用光樞密潁州御史王子程顥諫官不得相繼推官御史蘇頌詞頭御史論定不孝翰林學士青苗致仕遭喪未知信任

十二月平章明年京東河北省事安靜有司郡守不以不下

開封保甲知府問安:「未可知不足士大夫新政驚異二十萬戶百姓固有為人為此不敢一有所為?」:「不可不畏。」

東明宰相白帝:「知縣范仲淹婿流俗如是。」:「情偽不可姑息使僥倖所以為政。」強辯

流俗建立歐陽修致仕:「社稷如此在朝朝廷?」青苗使不足退引薦諫官爭利山崩:「華山天意小人兼併。」於是藉以聲譽歐陽修侍從司馬光交友排斥

正太太祖上元乘馬宣德衛士御史:「宿衛至尊而已宰相下馬。」衛士不平

天下饑民流離形於色法度:「常數不免不足人事。」:「所以恐懼為人人情不遜近臣以至無不京師以為天旱人心。」:「近臣不知所為。」:「。」:「士大夫不逞。」安上上疏所見流民扶老攜幼困苦:「所致。」嶺南太后流涕:「天下。」殿大學士江寧禮部侍郎吏部尚書

朝夕汲引參知政事不少沙門」,護法」。自得其弟安國白帝二月拜相石承。《尚書僕射侍郎學士由是嫌隙居家御史華亭縣利事

十月東方直言政事:「晉武帝十年在位二十八乙巳不合天道先王人事而已天文無窮上下傅會偶合周公召公成王言中享國天命不敢』。歷年而已不用吾言』。有如未免謄寫不可陛下盛德至善非特有所竊聞以此為力行。」:「民間。」:「祁寒暑雨。」:「祁寒暑雨無邪?」不悅退慰勉:「不喜進用人間。」出師安南露布:「中國青苗窮困生民出兵拯濟。」

華亭不成呂嘉不知:「縱橫方命力行年歲之間不如。」:「使無有臣子婿」,得罪極力所為顧忌

謝病悲傷不堪南軍節度使平章江寧明年使將相僕射殿大學士司空

元年六十八太傅」,配享神宗崇寧文宣王追封欽宗以為高宗問言宗廟配享

訓釋》、《》、《周禮》,既成學官天下號曰」。金陵字說》,穿鑿傅會流入一時學者傳習主司用以取士一說一切不用春秋使學官」。

京師不好蘇洵:「不近人情不為。」盧杞合為

無可自信所見執意不回變法不可辯論數百不能不足祖宗不足不足。」罷黜中外老成多用少年久之歲餘神宗不復


字元為人陰刻顧忌未冠著書數萬十三:「使西夏邊患。」其後力主進士調旌德

睥睨一世不能小官二十天下事老子佛書》,數萬執政多少預選:「執政不可經筵。」道德經傳達召見太子中殿說書神宗》、《學士

更張政事商鞅豪傑異議者不行程顥跣足婦人冠以:「為人