Back to collection

History of Song 宋史

卷三百四十一 列傳第一百 王存 孫固 趙瞻 傅堯俞 Volume 341 Biographies 100: Wang Cun, Sun Gu, Zhao Zhan, Fu YaoYu

Click on any word to see more details.目录
1
2
3
4

 潤州丹陽讀書十二江西學者古文先生以為不及

 進士調嘉興主簿上虞殺人久之推官自重歐陽修所知治平國子監秘書著作校勘集賢史館檢討太常王安石執政論事不合存在歷年不少召見便殿上書時政大臣

 元年神宗忠實以為國史編修起居注起居注貞觀左右執筆宰相殿故事神宗前奏

 明年正言修國史太常寺祭天北郊周禮》。官制神宗用人以來群臣論事得罪詿大過官使神宗:「赦令法治不以官司吊死一切杜絕便。」執政不悅

 學士開封府京師居人道者使出自中人既有:「。」即曰歡呼樞密學士兵部尚書戶部神宗宰相乘間兵部太僕寺內外:「如此官制先帝使不可有司自便。」戶部不受中大夫尚書右丞左丞

 建議罷教保甲:「京師保甲國家根本久長先帝艱難既已就緒無故不可。」侍郎:「正人天下失望讒邪。」不當御史覿不當諫官

 四方大辟刑部無可:「祖宗有司朝廷破例?」:「進士先帝經術。」幾十故道:「故道水性財力無成。」新州殿學士兵部士大夫歲餘殿學士揚州相去歲時鄰里酒食父老酬酢美談

 吏部尚書朋黨:「人臣朋黨不可善人范仲淹歐陽修仁宗聖明不為今日陛下。」由是任事大名府杭州

 大夫致仕舊制東宮西夏故殺恩典既而大夫近世學士公卿祭祀其先庶人家廟建中靖國元年七十九光祿大夫

 寬厚平居不為其所不可司馬光:「駐足!」


 鄭州立志論語》,:「。」一見進士調參軍脅從首惡秘書丞宰相使不肯器重編修文字

 治平神宗皇太子即位工部郎中神宗欲經西夏:「遠人無名舉兵韓安國魏征參校同異則是炳然兇器不可妄動。」大臣

 少府監神宗:「王安石?」對曰:「侍從宰相自有欲求賢相司馬光。」以此法度議事不合青苗不便神宗感動:「不便。」執政:「有意天下。」既而

 時政:「陛下天下天下不惑。」蘇頌

 始祖:「天下太上皇不得光武中興不敢高帝天下萬世太祖不當以為始祖所謂。」:「足以不朽。」  學士真定平地要領二百樞密學士開封府同知樞密院安南瘴癘不堪萬戶

 神宗西舉兵禍難神宗:「所有不可。」:「不得已分裂使酋長自守。」神宗:「。」執政便當不可:「然則陛下?」神宗:「。」:「大事豈可使宦官陛下士大夫?」神宗不悅他日:「使成。」神宗:「。」:「。」:「。」:「兵法而後不行不可。」神宗其後神宗:「。」

 太中大夫樞密使殿學士河陽嵩山即位大夫河南府鄭州太一侍郎皇太后年高朝會骸骨皇太后:「先帝東宮聽政輔導文書。」感激視事樞密院光祿大夫七十五皇太后出聲致仕殿視朝三司

 宅心不喜人居不為:「聖賢不足。」:「心愛無不。」司馬光退神宗天下大事:「先後緩急審處。」:「司馬所謂。」以為聖時黨籍政和神宗特出


 大觀其先亳州永城太子賓客鳳翔盩厔進士調孟州參軍修學夏縣長治秘書丞永昌縣十萬太常博士不若汶川西山別錄》。朝廷經理西南

 尚書屯田員外英宗治平官員外郎御史上疏:「人主天下天下如是而後積久陛下刑賞號令輔相宦官付諸宿將不可天下。」英宗

 久之昭明人為陝西招撫軍容使後世以為追還責成激切經略西夏安撫使宿將入侵王官不能加長集賢院學士不宜賞罰倒置京東盜賊不才未報退追還昭明英宗

 京師大水百官」,懿王:「。」請安懿王:「仁宗明詔陛下所生明知一字不為直書以定。」皇太后手書:「向者太后切責大臣至尊!」太常契丹賀正使英宗前事對曰:「陛下仁宗又稱則是非禮。」英宗:「御史?」:「大臣陛下未嘗。」英宗:「數歲先帝豈敢?」:「退天下。」連日英宗:「天道如此安敢妄為宣告。」:「陛下不以盛德。」使英宗:「比干伊尹傅說?」:「不敢奉詔使朝廷同罪。」通判汾州

 神宗即位員外商州陝西刑獄開封府判官神宗:「知青便?」對曰:「青苗季世擾攘便長久百姓不便。」王安石使御史由是不得京師陝西轉運使永興轉運使同州朝廷交子:「有本錢可行。」不合西轉運使不行還鄉鳳翔太平丁外艱大夫滄州

 大夫太常戶部侍郎樞密學士簽書樞密院明年中大夫同知:「人才而已安撫轉運使使臣備選。」

 界河神宗故道不可故道執政:「未有定論三十千萬朝廷遣使以東未便以為數歲」。界河中國不止:「歷年數百外國將相智勇?」使者以東便北流

 首領中國兵威興師:「不可外國不克自此。」詔諭西夏使永樂遺民聽命

 七十二皇太后:「忠厚君子。」車駕親臨視朝光祿大夫傅會黨籍

 春秋二十,《史記,《春秋五十,《奏議,《文集二十,《西山別錄參軍太康主簿


 鄆州孟州濟源未冠未嘗不在:「少年不以遊戲?」:「不喜。」嘆息西京留守晏殊:「文約。」

 息縣太常博士監察公主下嫁相中仁宗未幾:「陛下四方何以?」

 皇城富民殺人無狀有司:「陛下不復外事以為不若使是非賞罰之上所以視聽不問肆行措手欲求?」允恭當天內人以為恩幸過失

 富國:「不足不可陛下先天商旅如是不然無益聚斂天下。」

 仁宗春秋皇嗣宗室天下英宗皇子有司仁宗未知:「陛下重建皇嗣家人使皇子朝夕左右禮遇所以親親國本。」於是有司供具

 英宗即位殿御史起居舍人皇太后英宗聽政英宗上書皇太后還政久之皇太后:「外間天下可信大於天下大於天下皇帝貫通古今