Back to collection

History of Song 宋史

卷三百六十 列傳第一百十九 宗澤 趙鼎 Volume 360 Biographies 119: Zong Ze, Zhao Ding

Click on any word to see more details.目录
1
2

 婺州義烏天大雷電翌日自幼豪爽大志進士時弊考官

 調大名館陶長子:「可謂。」朝廷大開御河隆冬僵仆使上書:「。」

 調衢州龍遊未知庠序講論經術風俗自此相繼調晉州下車不盡:「承平固無吾言。」萊州使者牛黃:「牛飲和氣橫流安得?」使者:「。」通判登州境內官田數百不毛之地萬餘

 朝廷遣使登州女真海上夾攻契丹:「天下多事。」退居東陽結廬山谷靖康元年宗正使:「生還。」:「悔過退否則安能北庭。」不屈

 太原兩河不行:「食祿避難不可。」即日單騎就道蹂躪人民器械義勇固守不移:「精兵萬人常有十萬。」河北真定引兵渡河其後州城擐甲壯士開門斬首數百軍士

 康王使:「以致大王。」相州元帥起兵歸路不從夾擊壯士三十

 康王大元帥大名渡河京城不可簽書樞密院欽宗京師:「何啻饑渴次第京城萬一。」先行不得

 正月十三京城河東北路宣撫興仁敵方未可乞貸使得進兵夾擊大敗

 不深不能成功先驅敵營轉戰戰死前後下令:「今日進退不可不從死中求生。」士卒無不斬首人大退卻十倍勢必使鐵騎夜襲得空大驚不敢復出出其不意大河襲擊

 北行至大渡河歸路勤王兵卒僭位先行誅討大元帥移師:「人臣正殿自古奸臣恭順未有竊據改元肆赦昭著渡河大王天意可知亟行興復社稷。」:「奸雄遣使以定民心。」上書:「今天所屬在於大王大王有心天下所謂道者剛正納諫恭儉逸樂退。」勸進帝位南京涕泗興復大計相見國事慷慨流涕欲留學士襄陽

 上疏:「天下太祖太宗天下陛下兢兢業業萬世奈何西朝廷未嘗奸邪一言一說陛下赫然震怒大明黜陟再造王室即位四十大號刑部指揮'不得西'天下忠義自絕捐軀報國。」知青六十九

 開封復舊不可開封府金鼓京城樓櫓雜居盜賊縱橫人情威望下令:「輕重從軍。」由是盜賊屏息賴以

 河東七十京城單騎至善:「朝廷危難使有如一二今日立功不可。」善感:「不效。」解甲三十大郎眾數往來西淮南河南侵掠遣人禍福招降上疏巡幸上疏:「開封物價平時將士農民商旅士大夫忠義莫不陛下京師人心異議者陛下不過人為。」殿學士京城留守開封

 遣人使開封府:「名為使。」使:「國家承平二百不識敵國憑信置疑不惟士大夫不以以為前日所為陛下假使虛實陛下待遇不敢奉詔。」善意拘留使尚書左丞:「威名政績卓然過人未見使禦敵。」

 真定戰具將相不為修武以為渡河議事收復京城使招集形勢堅壁二十四城外沿連珠連結河東河北山水忠義民兵於是陝西京東西路人節制

 岳飛犯法一見:「。」五百使立功贖罪大敗統制由是知名

 河北上疏:「陛下道路籍籍以為陛下宗廟朝廷使社稷生靈陛下汴京元元。」:「國家劫掠不足當時固有富貴獲罪陛下富貴獲罪可行不可前日不可行者陛下熟思京師二百積累基業陛下奈何敵國。」

 金陵上疏:「京師天下兩河一手不信惟一景德契丹王欽若江南金陵成都寇准毅然親征成功寇准不敢不以陛下。」其一前後建議樞密院奏疏以為

 渡河謀攻汴京:「坐斷。」部將極力保護大兵白沙汴京震恐僚屬圍棋:「張惶在外禦敵。」精銳使歸路伏兵前後夾擊

 西京相持部將中立大戰中立:「不勝私自主將。」既而:「失利忠義面目。」:「而已為人不能死敵兒女。」脅從部將五千迎戰十倍:「偷生面目。」力戰五千人大不復東京

 山東執政下令勤王:「京城忠義憤懣東西南北福建千里爭先勤王當時大臣遠識大略不能使饑餓溝壑盜賊勤王一時措置乖謬所致河東西不從敵國保山不知節義爭先不知一旦解體倉卒。」

 往來坐堂:「契丹兄弟女真雪恥。」敵國虛實大舉:「忠義大功。」聽命不利引兵

 :「陛下保護京城去年冬至三月陛下回京天下何所。」殿學士上疏:「天下見機待時而動無不收復渡河滑台敵國河東河北引領官兵之至以時而言中興可見滅亡陛下見機乘時而已。」:「教習可鄙傳聞四方中原不守江寧。」

 兵馬統制三萬來歸:「。」:「河北法令上下?」時世:「立功足以雪恥。」不備

 北方南人爺爺

 :「十萬守護京城渡河百萬渡河致死'多助之至天下'。陛下此時敵國?」:「聖人以及所以以及所以陛下忠臣義士合謀儼然皇帝未有宮室以為使天下是以身教。」降詔擇日

 前後二十:「蒙塵積憤至此。」流涕:「不盡!」:「'出師使英雄滿。'」翌日風雨家事遺表殿學士大夫

 質直以為:「側身嘗膽臣子安居美食!」集群豪傑渡河有志

 將士十五繼父朝廷留守判官所為人心不從豪傑不為群聚中原不守兵部郎中


 字元聞喜通經百家進士對策河南洛陽宰相開封

 太原朝廷:「祖宗不可以?」京師北行太學

 高宗即位戶部員外樞密院建康事宜:「行宮車駕精兵儀衛其餘分佈使莫測巡幸。」

 :「王安石用事祖宗邊患理財窮困虛無敗壞人才今日配享時政大於。」配享殿御史

 部將建康:「在外無忌不治不可?」下詔切責將吏有司治罪肅然:「肅宗靈武朝廷無愧昔人。」