Back to collection

History of Song 宋史

卷三百七十六 列傳第一百三十五 常同 張致遠 薛徽言 陳淵 魏矼 潘良貴 呂本中 Volume 376 Biographies 135: Chang Tong, Zhang Zhiyuan, Xue Huiyan, Chen Yuan, Wei Gang, Pan Lianggui, Lu Benzhong

Click on any word to see more details.

張致 呂本中
目录
1
2 張致
3
4
5
6
7 呂本中
8 評論

維基百科標誌 维基百科條目
臨邛御史安民政和進士靖康大理元帥府主機宜文字太常博士

高宗建炎:“監察御史安民剛直觸怒擯斥子孫不能。”大宗

紹興元年柳州朋黨:“相攻五十崇寧之後臣僚上下艱難死黨自若不知朝廷私怨公議以為朋黨是非是非公道奸邪。”:“朋黨。”:“朋黨不分言行正分朋黨。”:“君子小人。”對曰:“君子小人所以且如臣僚讒謗而後禍亂在朝不可子孫不可。”:“。”:“禍亂未成臣僚不能可謂是非猶如今日士大夫不正朋黨如此公論陛下始終主張小人。”

:“自古參錯南北周勃南軍北軍復京師國家陛下無心緩急頃者。”殿御史

鎮江建康忿交兵:“待遇忌憚一旦唇齒是非諸侯師傅無狀。”

:“陛下豈非復辟出眾非一縱使宰相天理所謂不以。”樞密院宣撫失地福州居住同好

使永壽:“國威常在若一議和常在。”:“養兵二十。”:“二十。”

齊宿自拔來歸:“議和往來未嘗人心自此土豪不用縣官財賦自養士氣。”來歸淮南

起居郎舍人史館修撰上疏:“積惡是非顛倒聖時王安石日錄神宗實錄》;焚毀時政》、《日曆》,私意實錄》。其間一時奸人不可後世保佑貪天之功以為陛下即位下詔安社稷大功國史院悠悠史官實錄》,神宗考證是非其實。”嘉納修撰:“除以家世傳聞事實。”一日愀然:“保佑大功宮中不得仁者其事重修實錄》,昭示。”所得聖語史館實錄

田產瑞昌殿修撰衢州江州太平

禮部侍郎御史車駕建康臨安:“重臣人情官吏侵擾租稅數年之後田野百姓。”樞密使以此:“江浙民不聊生。”:“

西人力屯田積穀幾何幾何相繼先後幾何然後講究。”:“國家養兵不為在於不同不同建康岳飛江州相去相通陛下措置邊防會集將帥國體禦敵常令諸軍相接常山一意國家彼此緩急應援。”出示

學士湖州江州太平紹興二十

張致
維基百科標誌 维基百科條目張致
張致沙縣宣和進士宰相召對樞密院計議反側招安執政於是參知政事福州宣撫使討賊軍機文字兩浙轉運判官廣東轉運判官招撫

紹興監察御史殿御史江西上疏:“。”

入寇宰相高宗親征以為審處御史:“養兵理財邦本福建三司使常平合為經常量入為出經理。”戶部講究

戶部侍郎吏部侍郎戶部侍郎:“陛下富國強兵大有天下大臣自宮朝廷使州縣無妄其餘無妄其餘朝廷朝廷須是中興。”給事中

老母台州朝廷福州八月四百城外遣還數月

正月給事中廣州致仕十七五十八

學識侍從言論卓然可觀:“政府張致九成他日不渝。”知人


維基百科標誌 维基百科條目
溫州進士樞密院計議紹興遣使分行選中監察御史湖南桂陽不待二十使使宰相移用興國起居舍人秦檜議和吏部侍郎一日上前反復高宗遺表


維基百科標誌 维基百科條目
沙縣紹興給事中舍人戶部侍郎張致:“器重垂老流落。”樞密院編修以前宰相江南西路安撫大使司機文字

侍從直言安國召對進士出身監察御史正言:“比年以來恩惠賜予太過。《周官》‘世子不會’,不得有司法治周公作法後世人主財用有司不會得以事事不會陛下省得戶部得以前日。”

面對程頤王安石學術同異:“。”:“程顥。”:“穿鑿。”:“穿鑿至於不差推行大害。”:“何謂?”:“》、《》、《中庸》,《論語,《中庸,《孟子至大,《論語樊遲對曰:‘愛人。’之一中庸》,中庸所以接人高明所以。《孟子發明性善揚雄至於。”

殿學士召見殿:“居中。”僕射秦檜由是秘書殿說書宗正主管台州道觀十五


維基百科標誌 维基百科條目
丞相穎悟宣和及第建炎敕令

紹興元年樞密院計議:“治平東方英宗所以消弭賞罰比年以來參選未經有罪輕重。”大臣黜陟不公所以監察御史殿御史

臨安災異:“《春秋火災孔子不能不能今朝之上執事之間宿在位俊乂鑒定甄別加進。”

弓匠廷尉:“出入宮禁乃至如此不過建炎詔令不得交通朝政違者以軍。”於是瓊州御史品服

非獨:“建明今日一二明日一二故人機務不決軍政賢士解體。”詔令:“國家命令捨得所屬得以萬世竊聞樞密院間有不用指揮者不下六部依舊。”

入寇宰相親征諸軍大將均勢:“合力不支何以諸公雪恥不獨有利有利。”交歡由此

平江使遣使講和力圖攻取使秘書

在職論事凡百二十泉州吏部侍郎

使入境使:“御史難以專論。”秦檜其所敵情難保:“料敵待敵。”:“相公待敵敵人不以相公。”不能

使入境侍從:“敵情不知使所需陛下所以北面陛下承祖基業天命傳聞奉使難行陛下自取不可號令廢置一有不從便失信使空地陛下天下治亂經久可行不可從者國人無後所謂國人不過萬民三軍萬民一體大將三軍一體陛下民情大可欲望大將統制訪問他日意外大將以為不可。”

未幾殿修撰宣州太平興國丁內艱


維基百科標誌 维基百科條目
婺州金華以上辟雍博士秘書宰相與其爵祿知名屹然正色謝絕主客郎中淮南東路常平

靖康元年欽宗:“、不可他日社稷陛下扶危明揚未見。”信州

高宗即位使國門敵人不敢宗室山東河北國體巡幸維揚養兵恢復工部不得主管

數年荊湖南路刑獄主管江州太平宰相從容:“引入。”正色對曰:“官非。”退:“宰相進退