Back to collection

History of Song 宋史

卷三百八十三 列傳第一百四十二 陳俊卿 虞允文 辛次膺 Volume 383 Biographies 142: Chen Junqing, Yu Yunwen, Xin Ciying

Click on any word to see more details.


興化莊重妄言成人紹興進士泉州觀察推官職業同僚一日失火輿於是以後稱謝其實:「不能同僚安得盛怒?」以為不可

滿秦檜以為教授通判校書郎普安高宗重者輔導著作王府教授規戒正色韓愈

監察御史殿御史:「人主兼聽至公人臣大體士氣紀綱號令。」無辜京口不分抵罪退專政:「宰相不當天心不厭。」退

災異:「白首不渝竊聞讒言異志得人忠義?」未報數月建康:「用兵軍法。」:「可謂仁者。」兵部侍郎

金主西水軍因之西屯田流亡金主新立舊好附和:「非得未必虛文而已不若正名正則國威歲幣。」練兵屯田減租文臣膽略軍政

受禪:「要有用人所以至公而已。」舍人興復外事忠義本職江淮宣撫判官建康:「深入不決事勢舟師直搗山東乘勝關中及其。」班師定規紀綱風俗賞罰重名祖宗無名

建都禮部侍郎參贊軍事大舉北伐以為未可諜報邊地以為舉兵出師退保揚州橫議上疏退都督宣撫使揚州:「不可其後古法都督揚州死地人情解體後效不復下詔中外使。」都督退請罪泉州太平興國

退太學諸生元年朋黨吏部侍郎修國史人才氣節為主氣節過當戚里參政相位上疏密告翌日》,外戚:「本朝家法外戚深意陛下謹守。」首肯建康吏部尚書

未能漢桓司馬相如以為:「決意忠臣。」拜謝

使同知樞密院覿大淵士大夫大淵見外大淵洪邁:「右史?」覿:「竊聽。」覿中外

移文報以俘虜俘虜本朝俘虜數萬本朝未嘗以為使不安至交勝負。」

鎮江軍士:「內臣。」以內大理十一月出手戒飭大臣參知政事:「帝王有司。」:「可惜。」於是洪邁奸險讒佞不宜左右福建江西和糴廣西宿於是政事

大淵覿:「中外莫不稱頌天下。」殿指揮使教授:「將官教官。」揚州傳旨築城未嘗:「。」:「人主豈能防閑紀綱號令賞罰何所不為。」罷官

直下諸軍宰相內官:「自今處分。」既而以內不樂:「:『豈不。』命令發兵戶部宮禁細微陛下命令取決陛下舊制中外惶惑小人疑似。」:「小人?」

同知樞密院激切退殿學士:「前日以為有罪奉詔陛下即位以來納諫大臣盛德小事獲罪自此大臣持祿國家。」上色久之江西退上手:「不從。」

十月尚書僕射平章樞密使用人為己任一時退資歷未嘗以時得失人才

文宣四川正月樞密使以為建議遣使陵寢以為未可六月便殿:「陛下外朝口語籍籍輔相無狀不能虧損陛下恭儉清靜寡欲不能騎射未能恢復從事士氣陛下智謀賞罰信義震懾敵人萬里區區騎射陛下一身生靈休戚今日。」

覿滿當代浙東:「覿為此。」:「前此陛下公論公議。」覿怏怏樞密承旨親戚不敢惶恐吏部尚書議事不合剛毅正直執政平江意向

明年陵寢上手:「陛下痛念祖宗豈不知激昂大事萬全一二年間不敢迎合意指國事。」杜門殿大學士福州使未可遣使不得要領覿士大夫

福州寬厚轉運判官建議改行福建明年怡然不介意

福州建康江東安撫召對垂拱殿從容:「將帥覿招權納賄已經批改何所?」:「。」:「去國十年都城賤人士大夫風俗大變。」:「?」:「士大夫覿一二公然趨附不復顧忌人材進退朝廷美事。」:「不敢覿有請自今不復。」:「聲勢侍從敢為陛下朝廷紀綱有司法度天下風俗陛下。」飲餞浙江

建康十五父老為政無名」,左右私人便上手建康如故魏國致仕十三十一月七十四手書諸子:「遺表恩澤功德。」嗟悼視朝太保轉運」。

孝友天資終日平居不能在朝正色分別權勢治亂安危朱熹不遠千里二十

有志承奉朱熹自有


仁壽政和進士太常博士轉運判官》,屬文哀毀骨立朝夕烏來調不忍左右紹興二十三進士通判彭州

秦檜士多高宗舍人首薦召對安民祖宗文章輕浮言語政事苛刻任重四川財賦嘉納

秘書丞禮部金主南侵恭順和好退再拜不問使敵情畫工臨安賦詩上疏:「五道大臣。」三十正月十月工部尚書賀正使一發破的驚異:「洛陽。」所見申言

舍人學士承受文言:「自古人主大權不移姦臣秦檜陛下邇來交結宣和。」

使景山生辰口傳淮南將相大臣議事於是大將舉兵侍從集議:「今日不問如何。」使禁衛五萬上流:「。」七月金主:「上流西巢縣江州無為西兩用。」武昌

九月金主大都浮梁淮水金主百萬氈帳相望鉦鼓不絕十月措置王權措置西揚州中外震恐航海親征戊午參謀軍事鎮江

十一月壬申金主大軍瓜洲李顯蕪湖猶在丙子已去未來充斥三五束甲國事忠義:「在此。」:「既有死戰。」:「受命不受督戰他人?」:「危及社稷?」

江北高臺一日黑馬祭天明日黃金四十八千不動戈船其二東西其一中流精兵其二小港不測部分紅旗數百瞬息南岸七十:「膽略四方兒女。」殊死中流官軍半死日暮退潰軍光州旗鼓援兵尾擊大敗四千萬戶女真五百不死不出將士:「。」夜半部分上流林口丁丑夾擊復大三百既而王權宿:「反間。」:「雌雄。」大怒龍鳳瓜洲

蕪湖:「揚州瓜洲京口無備相助?」京口中將所部建康上疏:「徼幸瓜洲精兵京口持重。」

甲申京口重兵儲水瓜洲諸軍京口不下二十不滿戈船