Back to collection

History of Song 宋史

卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren

Click on any word to see more details.


臨江清江盡孝穎異讀書大義及長朱熹質疑進士袁州宜春吉州安福太學博士

殿御史器械上疏宰相:「祖宗改易除以改易幸臣。」王府教授國子監御史大中御史臺主簿秘書王府

暴風雨大臣進見久之猶疑不朝上疏:「高宗陛下今日陛下拳拳可知陛下不容陛下使不得陛下不願陛下自古骨肉之間小人所以今日萬萬司馬光小人之中陛下。」

:「使陛下左右小人間諜侍從父子調停父子人主至於間諜非一皇朝得罪進用外人離間然後輿使父子不幸?」歡悅起居舍人:「學識無可。」

祖宗:「祖宗家法。」:「大抵宦官不得。」:「。」他日:「所居車駕不過問安如此所以。」:「非禮。」:「陛下王府君臣父子有身陛下身教。」

五月視朝伏地不已血漬:「?」:「今日大於不過。」:「。」:「陛下不然內外不通痛心。」同知樞密院:「臣子至此?」:「。」

寧宗受禪召對寧宗:「豈知大位至今震悸。」:「陛下安得今日人子而已。」起居一日百官寧宗泰安退

泰安:「古人荊棘朝廷尚可不足陛下太上天下陛下。」於是舍人使以太寧宗:「。」:「朝廷』,近世使可行使不可豈敢?」寧宗:「退怠惰讀書不可。」:「書生虛心遷善改過第一!」

一日朱熹姓名:「?」對曰:「陛下招來一世朱熹不可學官。」吏部侍郎知事暴雨震雷小人竊權號令不時弔祭接送使

朱熹以上見絀:「。」用事權勢宰相於是條數:「進退大臣更易言官大體大臣不能假託聲勢後患。」:「肺腑不疑不謂如此。」

上疏江陵湖北安撫使慶元元年贛州殿修撰致仕

學識議論簡直是非辨析先見悠然自得幾微不見顏面士大夫不變益加所居」,》,始終:「。」用兵:「在此?」著書經解》、《祭儀》、《》、奏議

大中寧宗學士」。:「可嘉使人人如此。」未幾學士


隆慶成人穎異屬文進士調巴州通江進學流輩:「前日。」

名為和糴實則漢中》,便興元參軍四川使召對大計遷國博士母喪宰相安在七十

時光登極:「中興規模守成不同攻入便不可不定富國強兵功利不可吏治緩急不可不立重鎮。」以為就便莫若建康吏治重鎮綿亙萬里漢中襄陽江陵京口將相大臣國體太學博士秘書

王府春秋》「王正月:「即今不能號令諸侯不足不能統御不足郡縣諸侯不能號令諸侯春秋王正月』,所以諸侯正朔今天祖宗不能二百二百不能統御何以?」:「何謂?」:「唐太宗十八起義禍亂大王國家未知汲汲?」

他日東宮之中左氏》「」,:「?」:「。」:「正當行事區別。」於是太極三才本性皇帝學術九流學術天文地理帝王百官大旨進言:「毫不不可。」危亡以為儆戒:「難堪。」他日過重讀書:「太多?」:「說明樂之不知。」:「至誠諦聽。」

渾天儀輿地進學不息祖宗陷於異域其後置酒手書宮中從容酒誥》,:「。」:「不及朱熹學問四十裨益。」嘉納明理可以開導無不

起居舍人:「自古不能私心忿不出己見私心私心忿忿不得陛下常人不已陛下事勢乃至使無不無不忿。」

舍人上疏:「在位三十將士恨不得陛下留意三軍感激陛下?」:「形勢之中四平襄陽江陵按兵中斷今日一二萬人之間形勢重地。」朝廷

未幾給事中同知樞密院監察御史祖宗宗室不為執政醜詆乞免:「居官愛民出於天性青天白日奴隸清明所見奴隸不如不可以。」於是

甫一十數吏部侍郎兵部侍郎不過一朝:「。」改過陛下未盡孝敬有所陛下當時陛下陛下陛下甚至陛下之際陛下祈禱愛子如此陛下肅宗肅宗即位靈武不能無疑神器陛下不可同日而語陛下父子頤神保康天下事陛下陛下孟子父子本生至於陛下出於陛下
四者或者之所以可疑父子之間猜疑方寸變則不知不知專權大臣生事不受忠諫嗜欲無害酒色君子小人不須莫不以為天子不以敵國輕侮可疑陛下不疑小人可疑陛下不疑中外官軍可疑陛下不疑可疑不以顛倒錯亂禍亂幡然改過父子四夷天下。」
中外隨之:「使當日救主不過前後不加使不問大義使義理教皇陛下不能皇子。」待命遺詔

寧宗即位不能禮部尚書

孔子:『聖人?』:『。』所謂之一所謂不一陛下今日他日如此略舉
陛下委任大臣得人要之使大臣得人如今陛下終身數年之後作為躬親聽斷左右迎合陛下不歸陛下能不委任大臣不能如今非一所能酬酢委任大臣借助左右小人得志主權引用禍患何所
陛下無不祖宗使得人如今陛下終身自今以往關聖小人使陛下不能使陛下不可逆耳之言不能左右迎合陛下流弊致使人主不能自由陛下能不不能如今朝廷分別陛下多言咋舌君子退小人天下
二事朝廷三事陛下學問嗜好陛下未知數之後如今
魏徵以為:「陛下近日所為前日之際大臣不知甚而。」宰相時時獨語:「使一日不可君子。」口占遺表四十九殿學士

為人簡易隨事古義人情孝友傾盡底蘊不知樂善出乎天性所為明白王府春秋講義》,天人性命足以發明與其鄉人陳平父兄講學門人師友淵源自來嘉定」。大宗刑部刑部


撫州崇仁進士節度推官校書郎國史院編修