Back to collection

History of Song 宋史

卷四百〇五 列傳第一百六十四 李宗勉 袁甫 劉黻 王居安 Volume 405 Biographies 164: Li Zongmian, Yuan Fu, Liu Fu, Wang Juan

Click on any word to see more details.


目录
1
2
3
4

 元年進士黃州教授西江西轉運嘉定十四主管吏部太學明年博士明年遷國博士通判嘉興秘書

 元年著作事宜夙夜明年兵部李全:「莫若下情其事壅塞欺誣成敗得失安危從而不戒其事莫若使使山東湖南江右閩中州縣從而設有緩急必將調度事機邦本莫若州縣之間聚斂民生怨憤嘯聚山林拯溺?」明年天災

 台州明年婺州元年依舊宗正兼職仍舊五月面對:「公道人心命令賞罰。」:「有司輿宮掖十萬十萬百萬百萬既久相當流轉不在。」

 監察御史出師:「今朝無異常時士卒精銳資糧器械犀利守禦不可進取今日明日明日宿未必萬一忿倉猝何以外患不可不可量力時而大臣愛日邊防冗費國勢沿邊將帥虛名機先以逸待勞無虞使士馬用兵。」:「冒進不能可調。」大略:「王府直下竿陳請大臣而言不可否則不可不可專權不以迎合命令然後人從未必未必?」

 明年:「江面藉以無憂江陵江陵長江不足猶在江陵不守存亡?」殿御史西使沿江使鄂州:「殘破西正當南北西脈絡相連可以應援不及經理武昌措置藩籬江面所謂江南江北。」

 侍從條陳:「其二成都隔絕存亡退保未必荊門江陵孤城何以人民嗚呼陛下哀痛率先貶損飲宴從簡後宮掖庭儲蓄四方然後公家調度上流西江淮總之分地公私分給四處流民強壯沿將士支吾不然水陸上流以南震盪強盛講和抱薪救火。」

 工部侍郎給事中上疏:「陛下之間退便減退宮女嬪嬙昔時功臣外戚聞出戰士陛下舉動人心以爲陛下不以陛下。」諫議大夫增兵上流:「非難非難不以不以使無益于時相去。」

 殿學士簽書樞密院未幾簽書歲幣二十:「後患物價。」力主:「使者可疑督戰收復招集保固江流有機不無退縮歲月坐失事功。」

 參知政事左丞樞密使守法僥倖老成光祿大夫殿大學士致仕


 學士嘉定進士第一簽書建康節度判官公事秘書正字天下不可一日忠臣兵戈根本蕭牆陛下群臣奉行簿密謀虛心天下迫切無由外患無異平時雅量足以不知鴆毒陛下恭儉有餘不足富貴大明黜陟交結州郡賄賂其他不可悉數何以天譴和氣?」嚴守大軍屯田

 校書郎不在在內偷安不立壅蔽血脈不通將帥不可不可祖宗天下政事風采敢於所以朝綱今日偷安壅蔽?」通判湖州常平積貯嬰兒

 秘書著作徽州教化學校便民事蠲減婺源七千五千咸平紹興指揮受納轉運常平常平義倉備荒興修陂塘衢州西安龍遊常山三萬五千七千良田二百

 江東常平州縣萬一三萬七千五千八百分行病者市民失業者:「江東相望舉家枕藉死者事勢。」民情刑獄番陽二百賑恤常山調以爲

 都城大火:「上下天意人心同一災變由於哀痛回天。」直言上疏:「都邑天意陛下其所可見其所不可至公無私保護大臣大明黜陟天下更始。」疾苦學宮講說書院貴溪陸九淵大旱賑恤大作前後持節江東不可數領事如故常平彗星直言上疏:「皇天所以震怒愁苦人民所以愁苦上下。」

 明年福建轉運判官漕司州縣變賣公私復舊興化漳州七千左翼江西使調秘書:「愛民。」無逸農夫稼穡艱難自然守更以來不及

 起居舍人殿說書經筵:「之一陛下陛下文宗柔弱不振文宗果斷不用賢人不識所謂不當。」專意經訓養育精神充實人心。」功臣自今中外臣僚:「天下陛下?」舍人:「郡守一道。」

 不足使:「有力迫促破家悲痛無聊大抵。」:「人心不悅。」資治通鑒》,漢高祖入關:「今日本朝立國陛下以爲?」

 朝廷江西力主:「未嘗易於輕易今朝甘心父子異心不特易於朝廷未免易於用人。」起居郎舍人未幾刑部尚書奏疏:「仇怨國事緘默。」江州力爭:「。」江州殿御史六十未幾婺州

 元年舍人:「以上議和誤事。」:「風聞今人有如在朝。」江陵流民沿江使鄂州:「去年西西北軍湖南西湖南。」不行吏部侍郎一月復合國子祭酒嘉興婺州

 兵部侍郎:「旱魃心腹危亡邪徑。」給事中二十吏部侍郎國子祭酒諸生學理講習日至兵部尚書吏部尚書大夫》、《孟子》、《》、《》、《江東荒政》、《》、《樂事文集

 學者聖人自得草木發生禽鳥無涯


 樂清讀書雁蕩山年三十十年太學大全丞相去國上書大概朝廷進退大臣執政南安安置:「!」南安諸子成書論語》。大全太學未幾御史正言失色諸生上書

 教養國家休戚利害朝廷君子公論彈冠相慶至若君子公論不克扶植君子扶植君子公論陛下在位三十公正接武天下:「。」在位天下:「。」奈何年來培養保護不能不轉移

 祖宗建置君子小人公論老饕相仍承風官爵陛下不識拔群君子陛下不容直言勇於公議不知陛下陛下至此

 陛下自家君子以爲進退坐席君子自此比年緘默成風不過故事而已幸而差強人意全身鯁直去國道路公論自此

 今天可言牧民乳臭騃子私人神通天下皆知陛下不知